سنجش سازه‌های مؤثر بر گرایش دانش‌آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته‌های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیها، وزارت تعاون

3 مدرس دانشگاه و مدیر کل دفتر تحقیقات و ارتقای بهره‌وری بخش تعاون، وزارت تعاون

چکیده

اشتغال و بیکاری از جمله مقولات اساسی اقتصاد در عرصه جهانی است به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود. در این میان، مسئله اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
تعاونیهای تخصصی کشاورزی به عنوان سازمانهای مشارکتی، علاوه بر تواناییهای قابل‌‌توجه‌درافزایش‌کمی‌وکیفی‌محصولات‌کشاورزی، نقشی‌مهم‌در‌اشتغال‌زایی دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی دارند و لذا گسترش این تعاونیها از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا ضمن مشخص نمودن میزان گرایش دانشجویان و دانش‌آموختگان به اشتغال در بخش تعاون، به بررسی زمینه ها و عوامل مؤثر بر گرایش آنها به اشتغال در این بخش بپردازد.
این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روشهای همبستگی و علّی مقایسه‌ای در آن استفاده شده است. جامعه آماری آن را دانش‌آموختگان و دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی87-88 تشکیل می‌دهند. با استفاده  از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی،حجم نمونه مورد نیاز 200 نفر تعیین شد. یافته‌های تحقیق نشان داد نگرش حدود نیمی از پاسخگویان در حد نسبتاً متوسط است. نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش تعاون با متغیرهای دانش و آگاهی آنها، ارائه مشوقها به بخش تعاون، نیازهای آموزشی، موانع موجود در تشکیل تعاونیها و سن پاسخگویان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد دانش و مشوقها مثبت و در مورد نیازهای آموزشی، موانع و سن پاسخگویان منفی است. همچنین  میان نگرش دانش‌آموختگان از نظر نـوع دانشـگاه، مـرد یا زن بـودن، دانشجو یا فـارغ التحصیل بـودن و مـدرک تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Influence of Effective Structures on Agriculture Graduates’ Tendency Towards Cooperative Activities in Southern Khorasan Cooperation Sector

نویسندگان [English]

 • M Orangi 1
 • Gh.h Hosseininia 2
 • A Heydari 3
1 M.D of Agriculture Education & Extension
2 PhD of Agriculture Education & Extension, Deputy of Research, Education and Entrepreneurship Department of Cooperation Ministry
3 University Instructor and Director General of Cooperation Research & Productivity Enhancement Office, Ministry of Cooperation
چکیده [English]

Employment & unemployment are among the main issues in economy, as increasing employment & decreasing unemployment rate are one of the most important factors of development in any society. This is ever more important in the issue of employment of university graduates. Specialized agricultural cooperatives as partnership organizations have remarkable potential in quantitative and qualitative improvement of agri-products as well as entrepreneurship for graduates of agriculture. As a result, development of these cooperatives seems to be a necessity. In the current study, the tendency of agriculture graduates towards participation in cooperative sector has been investigated to study the causes of their inclination towards joining this section.
This study is a descriptive-analytic research and correlative and cooperative methods have been used. The subject group consist of 200 persons were selected according to proportional random sampling method out of graduates and senior students of agriculture in the academic year 2008-09 and data was collected by questionnaires. Spss 11.5 computer program was used to process both descriptive and analytic data. 
The most important result of the descriptive approach was that nearly half of the subjects’ tendency towards cooperatives was moderate. The correlative analysis showed that the tendencies of the subjects for employment in cooperative section are significantly affected by their knowledge and awareness, incentives, barriers, educational needs, and age. Knowledge and incentives have positive effect on employment in this section while age, barriers and educational needs have negative impact. In addition, significant differences exist among subjects’ approaches from different universities, genders, as well as being student or graduate. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • graduate
 • Agriculture
 • employment
 • Cooperative Sector
 • Southern Khorasan
 1.  

  1. سرمد، ز.، ع. بازرگان، الف. حجازی (1383)، روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هشتم، انتشارات آگاه، تهران.
  2. کرلینجر، ف. (1374)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه یاشا شیرین و نجفی زند، جلد اول، انتشارات آگاه، تهران.
  3. لهسایی زاده، ع. (1384)، جامعه شناسی کشاورزی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران.

  وزارت تعاون (1386 )، دفتر آمار و اطلاعات، آمار مربوط به نرخ بیکاری