نقش راهکارهای اجتماعی در افزایش بهره وری و کارایی در تعاونیهای تولید گندم مطالعه موردی استان خراسان جنوبی در سال 1386

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 مدرس دانشگاه و مشاور معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونیها، وزارت تعاون

چکیده

از آنجا که دلیل اصلی تشکیل تعاونیهای تولید روستایی، اصلاح ساختار نامطلوب نظام بهـره‌بـرداری کشـاورزی و تـوسعـه متـوازن روستـایـی است، در مـطالعه حاضر اثر راهکارهای اجتماعی بر پیشرفت تعاونیهای تولید گندم  بررسی شده است. 
تحقیق‌حاضر میدانی  و از نوع توصیفی- همبستگی ‌است. کارشناسان فعال در تعاونیهای تولید استان(37 نفر) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دهند.  روایی پرسشنامه با کسب نظر گروهی از کارشناسان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد. با توجه به ضریب محاسبه شده برای آزمون آلفای کرونباخ ( 86/0)، اعتبار پرسشنامه نیز به تأیید رسید.
نتایج نشان داد که در میان راهکارهای اجتماعی، نوع همکاری مدیر عامل با اعضای تعاونی، عامل توزیع نهاده و کارگاه های آموزشی و ترویجی مهمترین راهکارهای اجتماعی اثرگذار بر کارکرد تعاونیهای تولید روستایی به شمار می‌آیند. همچنین میان متوسط سالانه تولید گندم تعاونیها و عامل مشارکت اعضا ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Strategies to Increase Productivity and Efficiency in Wheat Producing Cooperatives A Case study of South Khorasan Province in 2007

نویسندگان [English]

  • M Salari 1
  • J Mohammadgholi Niya 2
1 M.D of Agriculture Extension and Education
2 University Instructor & Advisor for Cooperatives Research, Education and Entrepreneurship of the Ministry of Cooperation
چکیده [English]

As the main reason of forming rural production cooperatives is to improve undesirable agriculture operation system & balanced development, the current study review the role of social strategies to promote wheat production cooperatives in South Khorasan province.
This survey was performed through descriptive-correlation method. The total number of experts working in the production cooperatives of the province (37 persons) formed the statistical population of the study.  Reliability of the study questionnaire was confirmed by a group of agriculture education and extension experts and professors. Also according to Cronbach Alpha coefficient of 0.86 the validity of the questionnaire was approved.
Results indicate that among social solutions, managing director type of cooperation with members of the cooperatives, input distribution factors and promoting education & extension are among the most important social strategies affecting the performance of rural production cooperatives. Also there is significant relation between average annual wheat production of the cooperatives and the factor of members’ participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperatives
  • Social Strategy
  • Wheat
  • South Khorasan province
 
1. ازکیا،مصطفی(1382)، تحلیل مبانی و نظریه‌های نظام بهره برداری و روند تحول آنها با تأکید بر جامعه روستایی، ارائه شده در اولین همایش نظامهای بهره­برداری کشاورزان در ایران، چالشها و
چاره­ها، تهران.         
2.اسلامی، محمد (1386)، انگاره­هایی در جهت توانمندسازی شرکت های تعاونی تولید روستایی، دفتر نظام بهره برداری، تهران.
3.رابط، علیرضا(1384)، ایجاد تعاونی های تولید روستائی یکی از اهداف توسعه روستائی: اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد .
5. روحانی، سیاوش (1378)، بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی تولید روستایی  استان همدان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال هفتم، شماره 2،  بهار،1378.
6.درویشی نیا، علی اصغر (1379)، ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
7. صامتی، مجید(1375)، سوبسید گندم در ایران و اثرات اقتصادی حذف آن، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، معاونت امور اقتصادی، بهار 1375، تهران .
8.عبداللهی، محمد (1377)، نظامهای بهره برداری در ایران، معاونت امور نظام بهره برداری، وزارت کشاورزی، تهران.
9. Malayim,Z.G.(2003), Cooperative, Yetkin Yayinlari, Ankara.  
10. Calking Peter, Anh-Thungo (2005), The impact of farmer cooperatives on the standard of living of Cocoa producing villages in Ghana.
11. UWCC (2006), Farmers Cooperative and the City of Keota , LOWA : A Case Study, University of Wisconsin, Center for cooperative, Online:
 http:// www.wics.edu/info/fra/keota.html.
12. Karin, Hakelius (1999), The  role of  trust in a farmer cooperative, Wedish University of Agricultural Sciences.
13.James J. Ahern (2002), The Economic Feasibility of Forming A California Wheat Cooperative, (PROQUEST).