وضعیت تأمین مالی تعاونیها و شیوه‌های تقویت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه

2 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش میدانی بوده که در سال 1387 با هدف بررسی روشهای تقویت تأمین مالی تعاونیها در ایران انجام شده است. جامعه مورد بررسی، تعاونیهای فعال کشورند ولی به دلیل محدودیت امکانات و بودجه، بر مبنای شاخص توسعه‌یافتگی (HDI)، چهار استان اصفهان، قزوین، مازندران و آذربایجان‌غربی به عنوان استانهای منتخب در نظر گرفته شده اند. روش‌ نمونه‌گیری در این تحقیق احتمالی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و به منظور برآورد حجم نمونه  از فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا با طرح یک پرسشنامه باز و مصاحبه با مدیران شرکتهای تعاونی و کارشناسان بخش تعاون، مشکلات موجود و شیوه‌های تقویت تأمین مالی تعاونیها دسته‌بندی شدند و سپس پرسشنامه نهایی با 51 سؤال براساس طیف لیکرت طراحی گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد که تعاونیهای کشور در قالب مدلهای سنتی اداره می‌شوند و به لحاظ تأمین مالی فاقد روشها، نهادها و انعطاف پذیری لازم هستند که با این وضعیت، رسیدن به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی میسر نخواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Current Status of Cooperatives Cash-Raising and its Enhancement Methods A Case Study of Selected Provinces

نویسندگان [English]

  • S.Sh Hosseini 1
  • A.R Soori 2
1 .PhD Economics, Faculty Member of Payam-e-Nour University
2 PhD Student of Economics, Researcher in the Commerce Research & Studies Institute
چکیده [English]

The current paper is the result of a field survey to investigate methods for enhancing cash-raising methods for cooperatives in Iran. Because of limited resources and funds, according to Human Development Index (HDI) the four provinces of Isfahan, Qazvin, Mazandaran and Azerbaijan were selected. The sampling method is random and the sampling tool is a questionnaire and Cochran formula was used to determine sample volume. An open questionnaire and interviews with managers of cooperatives and experts of cooperation sector was used to classify the current issues and methods of cash-raising and then the final questionnaire with 51 questions was designed according to Likert spectrum.
The results showed that cooperatives are being governed by traditional models and in regard of cash-raising, they lack methods, organizations and flexibility that are required and by the current trend it would not be possible to achieve the goal of obtaining 25% of the nation’s economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Cash-Raising
  • Issues of Cooperation Sector
  • Cooperatives Companies
وزارت تعاون و امور روستاها (1350)، مراحل تطور قوانین و مقررات تعاونی در ایران، سازمان مرکزی تعاون، نشریه شماره 68، صص 1-4، تهران.
2. قانون تعاون مصوب سال 1377.
3. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجزاء سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387.
4. طالب، مهدی (1376)، اصول و اندیشه‌های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، صص 10-16.
5. اساسنامه صندوق تعاون کشور.
6. بیات، اصغر و بابک لعل فام (1383)، هویت تعاونی، ترجمه کتاب اتحادیه بین المللی تعاونی، انتشارات پایگان.
7. Chaddad, Fabio and Michael Cook (2004), Understanding new cooperative models: an ownership rights topology of co-operative models, R. Agr.Econ., 26:348-360.
8. Zimmerer, W. Thomas and Norman Scarboroagh (1996 ), Enterpreneurship and the New Venture Formation, Prentice Hall Internetional Edition.
9. Williamson, Lionel (1987),The Farmer's Cooperative Yardstick: Cooperative
Refunds: Patronage and Revolving.
10. Harris, Andreo and Howard Joynt (2000), Financing Agricultural cooperatives, an overview, Funded by British Columbia.