عوامل مؤثر بر رکود و کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

این مقاله حاصل یک تحقیق‌میدانی وسیع در سال 1389-90  بوده که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی این عوامل در دو مرحله و با استفاده از دو پرسشنامه تدوین شده است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها شناسایی ‌شد و سپس این عوامل از طریق‌ پرسشنامه ساختار‌یافته برمبنای طیف لیکرت در اختیار تعدادی از تعاونیهای صنعتی استان بوشهر قرار گرفت تا با نظر آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان اداره کل تعاون استان بوشهر و سازمان صنایع و معادن استان تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، مجموعه عوامل تعدیل شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعاون استان از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)[1]و به کارگیری پرسشنامه این تکنیک، رتبه‌بندی و در پایان نیز برای مهمترین این عوامل راهکارهایی ارائه شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل اصلیِ محیطی، سازمانی وکلان و نیز برپایه رتبه بندی نهایی کلیه عوامل، وثیقه‌های سنگین برای دریافت تسهیلات، فقدان بازار مناسب برای محصولات و عدم تناسب بین اقساط بازپرداختی با میزان درآمد تعاونی مهمترین عاملهای مؤثر  بر عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهرند.[1] . Group Analytical Hierarchy Process (GAHP)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Involved in Recession and Under-Activity of Industrial Cooperatives in Boushehr Province and Their Ranking Using Group Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • R Ghasemieh 1
  • M.H Seyedzadeh 2
  • E Dirini Haghighi 3
1 Assistant Professor, University of Khalije-Fars, Boushehr
2 Assitant Professor, University of Payam-e-Noor, Tehran
3 Masters Degree of Business Administration
چکیده [English]

The current paper an extraction of a vast fieldwork aimed at identification of factors involved in the performance of industrial cooperatives in Boushehr Province and their ranking at two stages using two types of questionnaire in 1389 – 90 (2010-11). At first, through documentary studies, a set of factors involved in the performance of the cooperatives were identified. Then they were moulded into a questionnaire on a likert scale basis and were exposed to some of the industrial cooperatives of the province for expert viewing. At the next stage, the adjusted factors were further improved by cooperative officers through a GAHP questionnaire which produced a ranking of these cooperatives.
The results indicate that environmental, organizational factors respectively are the most decisive ones, and in terms of ranking, heavy collaterals claimed in return for facilities; improper market for products and disproportionate relation between repayment of the installments and the cooperatives' income were identified as the most effective issues dominating the industrial cooperatives of Boushehr Province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial cooperative
  • Boushehr Province
  • Group Analytical Hierarchy Process (GAHP)
 
1.آذر، عادل و علی رجب  زاده (1387)، تصمیم گیری کاربردی  (رویکرد H.A.D.M)، تهران: انتشارات نگاه دانش.
2.انگوری، احد (1386)، طرح پژوهشی بررسی علل عدم فعالیت و رکود تعاونی های تولیدی و خدماتی استان قم، ص 66 ، کارنامه پژوهشی وزارت تعاون.
3. پورگتابی، کرم حبیب (1381)، تحلیل شاخصهای عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی بابل، مرکز تحقیقات و علوم اسلامی، پایگاه مجلات تخصصی.
4. خفایی، بهزاد (1385)، طرح پژوهشی بررسی علل وعوامل موفقیت و عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در شهرستانهای بوشهر و دشتستان، اداره تعاون استان بوشهر.
5. خوش فر، غلامرضا (1388)، طرح پژوهشی بررسی علل و موانع موجود در راه اجرای
طرحهای تولیدی تعاونی و راهکارهای رفع آن در استان گلستان از دیدگاه کارشناسان.
6. قدسی پور، سید حسن (1379)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک)، مرکز نشر.
7. سامان پور، ابوالفتح (1385)، طرح پژوهشی بررسی علل رکود واحدهای صنعتی
تحت پوشش اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویر احمد.
8. شافعی، غلامرضا (1387)، بحثی پیرامون «تعاون در قرآن»‌] به سفارش[ وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش وترویج، تهران: انتشارات خوش بین.
9. وزرات تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج (1385)، آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاون، تهران: پایگان.
10. وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج (1387)،  کارنامه پژوهشی وزارت تعاون در سال 1386، تهران: نشر خوشبین.
11. Behboudi, Hoda (2011), Identification an analysis of succesful structures of rural prouducts, Cooperatives in Gonabad, 1 st International Conference on Cooperative Social Economic and Cultural Capabilities, 16-17 April 2011, P.126.
12. Poursadegh, N.; Y. Alavimatin & A. Nosrati (2011), Analyzing Proudtivity indicies of educational cooperatives and determining improtance of inputs by GAHP, 1st International Conference on Cooperative Social Enconomic and Cultural Capabilities, 16-17 April 2011, p.213.
13. Ramage, Magnus (1997), Developing a methodology for the evaluation of cooperative systems, CSCW Research Centre: Lancaster University.
14. Samari, D.; B. Lalfam; M. Kazemi & G. Hosseininia (2011), Cooperative Development strategy model for Iran: A case study using AHP in SWOT Analysis, 1st International Conference on Cooperative Social Economic Cultural Capabilities, 16-17 April, P. 29.