نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی (روستایی) در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا مطالعه موردی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و مربی دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

2 استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

از آ‌نجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره‌وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی‌ مناسب در ساختار‌های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می‌گیرد، به نظر می‌رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی مؤثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار‌محال‌و‌بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع "توصیفی- تحلیلی" به شمار می‌آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش سـرشمـاری مـورد بـررسـی قـرار گـرفتنـد و از طـریـق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع‌‌آوری شد.
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می‌دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Agricultural Production Cooperatvies (Rural Cooperatives) in Improving Life Chances and Welfare of Members: A Case Study of Farsan and Kouhrang Townships

نویسندگان [English]

  • M Fadaei 1
  • M Falsoleiman 2
1 Masters Degree in Rural Geography and Planning; Lecturer in Payam-e-Noor University, Ardebil Branch
2 Assistant Professor, University of Birjand
چکیده [English]

Rural and agricultural development is a multi-dimensional process which aims at enhancing life changes and rural community welfare through increased agricultural efficiency, amended land ownership, social mobility and promoting participation models to make transformations in mental as well as social structures of the rural dwellers. Therefore, agricultural production cooperatives seem to be highly instrumental in this regard. The current paper aims to examine the role of agricultural production cooperatives in improving life chances and welfare of members: A case study of Farsan and Kouhrang Townships in 1389 (2010). The research is of descriptive-analytic nature. The statistical population consists in 18 production cooperative societies 11 of which in Kouhrang and 7 in Farsan. All the 126 members of these cooperatives were fully included instead of sampling.
The results show through the wilcokson statistical analysis that the formation of the abovementioned cooperatives helps significantly with employment, sedimentation of rural population and improvement of welfare indexes of coop members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives
  • Members' Life Chances and Welfare Improvement
  • Rural Population Sedentarization
  • Farsan and Kouhrang Townships
 
1. انصاری، حمید(1385)، تعاونی ها در هزاره سوم، وزارت تعاون،معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، چاپ اول.
2. اخترتحققی، مهدی(1385)،  جامعه شناسی تعاون،ناشر مؤلف.
3. بیات، اصغر(1388)، تعاونی ها و اقتصاد اجتماعی، نشریه تعاون، شماره206و207.
4. حسینی، محمود و آرزو باباجانی (1384)، نقش تعاونیهای تولیدی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر در مناطق روستایی، مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
5. حیدری ساربانی، وکیل (1384)، نقش تعاونیهای تولیدی در توسعه مناطق روستایی، مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
6. داویدویچ، ج.(1370)، بسوی دنیای تعاون، ناشرمؤلف،چاپ دوم ،تهران.
7. سلیمانی سوچلمای، ابوالقاسم (1384)، نقش شرکتهای تعاونی در تأمین اشتغال و رفع محرومیت، مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
8. لهسایی زاده، عبدالعلی (1384)، نقش شرکتهای نعاونیهای تولید در اشتغال روستائیان، مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
9. وزارت تعاون(1385)، سند ملی توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تهران، فرهنگ دهخدا.