بررسی تأثیر شیوه ها و نحوه اجرای آموزش در توانمندسازی کارکنان تعاونیهای خدماتی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دو شیوة آموزش رایج (کارگاه و کلاس درس) و نحوة اجرای آنها یعنی درون سپاری  (که توسط خود سازمان و در محیط سازمان برگزار می شود) و برون سپاری  (که توسط سازمانهای آموزشی آزاد برگزار می شود) در توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با ویژگیهای این افراد ( متغیرهای جمعیت شناختی) در سال 1390 است. این تحقیق در ردیف تحقیقات شبه‌آزمایشی قرار می‌گیرد که با استفاده‌از پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه‌ای بوده است که توسط اسپریتزر و میشرا  (1992) طراحی شده و توسط اسپریتزر  (1995) بر اساس الگوی توانمندسازی توماس و ولتهوس توسعه یافته و بعدها بُعد اعتماد از پرسشنامه میشرا به آن افزوده شده است. جامعه آماری کلیة کارکنان تعاونیهای خدماتی شهر شیراز را در بر می‌گیرد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مشخص شد که انواع آموزش می توانند باعث بهبود توانمندی کارکنان شوند، اما این تأثیر به یک میزان نیست. در این میان، شیوه کارگاهی برون سپاری بیشترین تأثیر و شیوه کلاس درس درون سپاری کمترین تأثیر را در توانمندسازی کارکنان داشتند. همچنین مشخص شد جنس و سن افراد نمی توانند اما تحصیلات و سابقه می‌توانند در میزان توانمندی حاصل از آموزش مؤثر باشند به طوری که هرچه سطح تحصیلات و سابقه افراد کمتر باشد، تأثیر آموزش در توانمندسازی کارکنان بیشتر است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Methods and the Empowerment of the Employee in the Service Cooperatives: Shiraz Township

نویسنده [English]

  • G.Ch Moradi
Masters Student, Payam-e-Noor University, Shiraz Branch
چکیده [English]

The research aims at examining the effect of two commonplace educational methods (workshop and theoretical classes) and their execution (in-sourcing and out-sourcing) on employee empowerment and its relation with demographical traits of these employees in 1390 (2011). The search, using pre-test/post-test experimental technique, falls in quasi-experimental category. Questionnaire is the data collection tools which was designed by Spritzer and Mishra (1992) and further expanded later on by Spritzer (1995) according to Thomas and Velthose empowerment. Cochran formula and multi-stage method were used for sampling volume and sampling respectively.
The research revealed that kinds of education can improve the employee empowerment but not to the same extent. Outsourced workshop method turned out to be of high effect in comparison with in-sourced traditional classes which are of low effectiveness. Also, it was learnt that not sex and age but the level of education and years of employment can be relevant to empowerment caused by education. In other words, the lower the education and years of employment, the more educational effectiveness in employee empowerment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • In-Sourcing
  • Outsourcing
  • Workshop
 
1. اسکندریان، ج. (1383)، برون­سپاری، مباحث­مدیریت و فناوری اطلاعات، شماره ششم، خرداد.
2. بی. آر. هرگنهان و متیو. اچ. السون (1385)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ترجمه ع. سیف، تهران: نشر دوران.
3. بنیاد فرهنگی رضوی (1388)، خلاقیت و روش های تدریس قابل دسترس در: www.aqrschool.com.
4. جعفری­قوشچی، بهزاد(1381)، جایگاه­آموزش در فرهنگ­تواناسازی، ماهنامه تدبیر، شماره 128.
5. حسینی نیا، غ. (1388)، تعاون چیست؟ دفتر ترویج و آموزش تعاون، چاپ چهارم.
6. رستمی، ح. (1389)، آموزش تعاون، مشکلات و راهکارها، قابل دسترس در سایت جامع مدیریت (www.modiryar.com).
7. رجایی پور، سعید، عبدالرسول جمشیدیان و  ناهید نادری(1386)، مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سال18 ، شماره186.
8. سیدجوادین، س.  (1387)،  مدیریت منابع انسانی وامور کارکنان ، تهران: نشر نگاه دانش.
9. صدیقی پاشاکی، ا. (1387)، تعاون و آموزش تشکیل تعاونی،تبریز،انتشارات میدی.
10. عبدالهی، ب. وع.  نوه ابراهیم (1385)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشرویرایش، قابل دسترس در: www.feslamieh.blogfa.com.
11. عبدالهی، ا. (1388)، تأثیر انتخاب روش ها و فنون تدریس در مدیریت اثربخش کلاس درس، نشریه مربیان، شماره 33، پاییز.
12. فیضی، طاهره (1383)، مبانی مدیریت دولتی، تهران: دانشگاه پیام نور.
13. قاسمی، جعفر (1382)، توانمندسازی درسازمان، ماهنامه تدبیر، سال14 ، شماره132.
14.گرجی، محمد باقر (1389)، ارزیابی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره 17.
15. معصومی، م.، ف. شاه­محمدی و ب. فیضی(1384)، برون­سپاری آموزش، سازمان مدیریت صنعتی.
16. موغلی، علیرضا و علیرضا عزیزی (1389)، مدیریت بهره وری منابع انسانی، تهران: پیام نور.
17. والتون، جان (1384)، پرورش راهبردی منابع انسانی ترجمه ناصر میرسپاسی و داریوش غلام زاده، انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، تهران: نشر آهار.
18. وتن، دیوید و کیم کمرون (1382)، توانمندسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی، تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
19. ولی زاده، م. (1389)، تعاونی ها و ضرورت آموزش تعاونی ها، اندیشه سرای تعاون، قابل دسترس در: www.taavon.ir  .
20. هداوند، س. (1390)، برون سپاری آموزش، شرکت صا ایران، قابل دسترس در: www.modir.ir.
21. Carter, McNamara (2002), Strategic planning  (in nonprofit or profit organization), available at:  www.strategic planning.com.
22. Mullins, L. (1999), Management and organizational behavior, London: Prentice  Hall.
23. Ivance Vich, J. & R. Konopask & M. Matleson (2005), Organizational behavior and management, New York: Mc Graw Hill.