بررسی میزان مشارکت اعضا و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازمان تعاون روستایی استان اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

تعاونیها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونیها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونیهای روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیریهای شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تأثیر آن در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکت غیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون‍ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا‍ به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع‌آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب  به دست آمده (بالاتر از 85/0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است.
یافته‌ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی نامناسب است.  ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشان می‌دهد و  لذا تأثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونیها کاملاً بارز است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Member Participation and Rural Cooperatives' Achievement in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • S.A Nekouee Naeinee 1
  • A Mohammadi 2
1 Masters Degree, Rural Cooperatives Organization, Isfahan Province
2 Masters Student, Rural Geography and Planning, University of Isfahan
چکیده [English]

Cooperatives are entities mainly characterized by collective planning and decision-making. Their success secret lies in members' participation in management. This is even more eye-catching in rural cooperatives in view of their more dependence on their members' demands and roles.
The present research, being a descriptive-inferential one, is an endeavor to examine the level of member participation and its relation to rural cooperatives of Isfahan Township in 1389 (2010) using regression analysis. The township has 26 rural cooperative societies (3 inactive thereof) which are struggling with participation crisis. They, therefore, have been included entirely as the statistical population. Data were secured from all rural cooperative managers (managing directors and board members) who mounted to 138 people as well as from 260 members who were sampled through random systematic method. Data collection tool included two types of questionnaire for members and managers. The validity of the questionnaires was established by experts and their reliability was decided by Cronbach's alpha (over 0.85) through SPSS software on a number of 30 people.
Results indicate poor level of member participation in rural cooperatives. Correlation coefficient shows significant correlation between member participation and achievement which means member participation is quite determinant in the achievement of the cooperatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • cooperation
  • Rural Cooperatives
  • Achievement
 
1. امینی، امیر مظفر و مسعود رمضانی (1385)، بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 6، شماره2، صص17-29.
2. انصاری، حمید(1381)، مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار، مؤسسه تحقیقات تعاونی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چاپ اول، نشر ام ابیها، تهران.
3. حسنی، حسن(1374)، حقوق تعاون، جلد اول، چاپ دوم، دانشگاه تهران.
4. رمضانی، مسعود (1381)، ارزیابی عملکرد هیئت های مدیره و مدیران عامل اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران از دیدگاه اعضا در ایران، کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
5. سیلواراجوا، آر. (1384)، بی تفاوتی اعضا و عوامل مؤثر بر عدم مشارکت آنها در فعالیت تعاونی، ماهنامه تعاون، شماره 173، پیاپی (262)، صص45-65.
6. سعدی، حشمت الله(1386)، ارزیابی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان، فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره 2، صص35-48.
7. شیرزادی، حسینعلی(1382)، بررسی دیدگاههای دانشگاهیان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به عواملی که بر میزان و ارتقای بهره وری در تعاونی مصرف دانشگاه نقش دارند، کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
8. صفری شالی، رضا(1380)، بررسی فعالیتها و عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان تهران، کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
9. علی بیگی،امیرحسین و علی نکوئی نائینی(1386)،نقش نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشرفت و توسعه تعاونی ها، ماهنامه تعاون، شماره191-192، صص3-15.
10. عنبری، موسی(1380)، مدیریت در تعاونی های کشاورزی، چاپ اول، نشر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تهران.
11. کلانتری، خلیل(1382)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی، انتشارات شریف، تهران.
12. کلوانی، عباس(1384)، عوامل مؤثر در بهبود بهره وری تعاونی های تولیدی و صنعتی، مجموعه مقالات همایش تعاون و توسعه بر مبنای اقتصاد دانایی محور، اداره کل تعاون استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، پیش آزادگان، اصفهان.
13. موحدی نائینی، سید عبدالحمید(1384)، ترویج تعاون و جلب مشارکت مردمی، ماهنامه تعاون، شماره 167، (پیاپی 256)، صص 15-29.
14. نظام شهیدی، مهراندخت(1380)، اصول مدیریت تعاونی ها در ایران، چاپ اول، روشنگران نصر، تهران.
15. Australian Agriculture Concil (AAC)(1988), Working play on Agriculture co-operative in Australia, SCA Technical Report Series, Canberra.
16. Fulton, J. R. and W.L. Adamowicz (1993), Factor that influence the commitments of members to their cooperatives organization, Journal of Agricultural Cooperation, vol. 8, pp.21-25.
17. Gray Thomas W., Charls A. Kraenzle (2001), Member participation in Agricultural cooperatives: A regression and scale analysis, Rural Busines Cooperative Service (RBS).
18. Johnson, Nancy, Ruth Suarez, Mark London (1995), The importance of social capital in Colombuan rural agro- interprices, Colombia.
19. Kothari, C. R. (1992),  Quantitative Techniques, Vikas Publishing House New Delhi, PP.206-207.
20. Ladele, AA, Oi Owu- TA, Igodon-C (1993), Socio – Economic Impact of Agricultural cooperative organizations: empirical evidence from Nigeria  Recird 19 of 31 CAB.
21. Rufino, Sandra (2002), The management in democratic and solidary bases, Dilemmas and challenges .
22. United States Rural & Agriculture Cooperatives Studies Center (1995),  Grower and manager issues in fruit and Vegetable cooperatives, annual meting, available at: www.agecon. Kkkus. Edu/accc/ncr 194.