تأثیر ویژگیهای شخصیتی افراد در توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی اعضای تعاونیهای فعال بخش صنعت شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور ، تهران

2 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور ، تهران

چکیده

رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تأثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد. شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه آن در بهبود فعالیتهای سازمانی نقش مهمی ایفا می‌کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی رفتار شهروندی سازمانی در تعاونیهای تولیدی بخش صنعت شهرستان سنندج در سال 1389، ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی اعضای تعاونیها به عنوان ابزاری برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مطالعه و بررسی شود. به این منظور تعداد 100 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی بخش صنعت شهرستان سنندج به عنوان نمونه آماری به شیوه طبقه‌ای تصادفی ساده انتخاب شدند.
پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ویژگیهای شخصیتی (پنج عامل مارتینز) افراد مورد مطالعه و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در شرکتهای تعاونی مورد بررسی وجود دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی در تعاونیهای صنایع دستی و صنایع چوبی بالاست و در تعاونیهای تولید انواع پوشاک ، ملامین و پلاستیک  و در نهایت دانه بندی شن و ماسه پایین است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristic Traits and Civil Organizational Behavior: A Case Study of Members of Cooperatives of Industry Sector, Sanandaj Province

نویسندگان [English]

  • B Faraji 1
  • F Ahmadi 2
1 Lecturer, Business Administration, Payam-e-Noor University, Tehran
2 Assistant Professor, Public Administration, Payam-e-Noor University, Tehran
چکیده [English]

Civil organizational behavior is a new concept in management which has many influences on individual and organizational levels. As a result, it is highly important to know about the concept. The current research is an attempt to understand the civil organizational behavior in the cooperatives of the industrial sector in Sanandaj province and its relation with the characteristic traits of the cooperative members as a means for the promotion of civil organizational behavior. For this purpose, 100 board members of the cooperatives active in industrial sector in Sanandaj province were selected as the sample through random stratified method in 1389 (2010). It is an applied research and falls in descriptive correlational type. Questionnaire was the data collection method.
The results show that there is a significant correlation between characteristic traits of the subjects and aspects of civil organizational behavior in cooperatives. Also, it was found out that civil organizational behavior is bold in handicraft and woodcraft cooperatives. Meanwhile, poor signs of civil organizational behavior are seen in garment production, melamine and plastic cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Organizational Behavior
  • Members' Characteristic Traits
  • Cooperative Societies
  • Industrial Sector
 
1. اداره کل آمار و اطلاعات ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان.
2. توره ، ناصر (1385) ، بررسی رابطه بین عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، پردیس قم.
3. رحمان سرشت، حسین  و  ناصر صنوبر (1380) ، نظام اداری ونقش آن در  بهروه وری ملی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
4. Appelbaum , Steven; Nicolas Bartolomucci; Erika Beaumier; Jonathan Boulanger; Rodney Corrigan;  Isabelle Dore; Chrystine Girard & Carlo Serroni (2004), Organizational citizenship behavior : a case study of culture , leadership and trust , management Decision, 2.1:13-40.
5.Bakhshi, A. ; K.Kumar & E. Rani (2009), Organizational justice perception as predictor of job satisfaction and organizational Commitment, Int. J. Business and Management, 4(9): 145-154.
6. Barrick , M.R.; L. Parks & M.K. Mount(2005), Self-Monitoring as a moderator of the relationship between affect and employ " citizenship" ,  Academy of Management Journal, 2.6: 587-595.
7. Bienstock , C. Carol & Demoranville , W. Carol & Smith , K. Rachel (2003), Organizational Citizenship Behavior and service quality, Journal of Services Marketing, 17.4:357-378.
8. Castro & Armario and Ruiz (2004),  The influence of employee Organizational Citizenship Behavior Customer Loyalty, International Journal of Service Industry Management, 15.1:27-53.
9. Cohen , Aaron & Kol,Yardena (2004), Professionalism and Organizational Citizenship Behavior , An empirical examination among Israeli nurses , Journal of Managerial Psychology, 19.4:47-56.
10. Hoon, Hwee; Tan, Tan Min Li (2008), Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors, The Journal of Psychology, 142 .1: 89–108.
11. Hossam Abu Elanain (2007), Relationship between Personality and Organizational Citizenship Behavior, International Review of Business Research Papers , 3.4:31-43.
12. Huei, Min Chien (2004), A study to improve Organizational Citizenship Behaviour, Academy of Management Journal, 47:29-44.
13. Kuldeep, Kumar; Arti Bakhshi &   Ekta Rani (2009), Linking the ‘Big Five’ Personality Domains to Organizational Citizenship Behavior, International Journal of Psychology Study, 1.2:47-63. 
14. Okediji , P.A. Esin, K. B. Sanni, O. O. Umoh (2009), The influence of personality characteristics and gender on Organizational Citizenship Behavior (OCB), Global Journal of Social Sconces, 8.2:69-76.
15. Organ, D. W. (1998), Organizational Citizenship Behavior: It’s construct clean-up time, Human Performance, 10:85–97.
16. Podsakoff, P. M.; S.B. MacKenzie; J. B. Paine & D. G. Bachrach (2000), Organizational Citizenship Behaviors: A Critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, 26: 513-561.