عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال تعاونیهای بخش کشاورزی در استان فارس مطالعه موردی تعاونیهای تولید کشاورزی و گاوداران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

تعاونیهای کشاورزی در بهبود نظام بهره‌برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر شرکتهای تعاونی کشاورزی (تعاونیهای تولید کشاورزی و گاوداران) در ایجاد اشتغال در استان فارس است. داده‌های مورد نیاز در این مطالعه از طریق پر کردن 196 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله‌ای  در سال 1389 گردآوری شد. به منظور تحلیل ریاضی این آثار از روش اقتصاد سنجی لاجیت استفاده شد.
نتایج نشان می دهد که متغیرهای عضویت، وامهای اعطایی، سن اعضا و بعد خانوار در تعاونی گاوداران اثر مثبت و آموزشهای ترویجی اثر منفی بر ایجاد اشتغال داشته‌اند. همچنین در تعاونیهای تولید متغیرهای وامهای اعطایی و فروش نهاده های کشاورزی اثر منفی و خرید محصولات کشاورزی و بعد خانوار و سن اثر مثبت بر ایجاد اشتغال داشته‌اند. در پایان، پیشنهادهایی شامل گسترش تعاونیهای کشاورزی، اعطای وامهای کم‌بهره ونظارت بر آن  و بازبینی در کلاسهای ترویجی برای بهبود شرایط موجود ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Involved in Employment Generation by Agricultural Cooperatives in Fars Province: A Case Study on Production and Cattle Farming Coops

نویسندگان [English]

  • M Jabbari 1
  • B Najafi 2
  • M Rahjouy 1
1 Masters Degree, Agricultural Economics, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
2 Professor, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
چکیده [English]

Cooperatives play a great part in production, income, employment generation, providing for basic needs and fair distribution of facilities. The current paper studies the extent to which agricultural cooperatives (production and farming coops) have been able to generate employment. Data were obtained through 196 questionnaires using random two-loyer sampling in 1389 (2010). Lojit econometric method was employed for mathematical analysis. 
Results indicate that variables of membership, loans paid, age and family size have positive effect in cattle farming cooperatives compared with extensional activities which turn out to be negative.
Also, it was learnt that in production cooperatives, variables of paid loans and input sales hold negative effect on employment whereas purchasing agricultural products, family size and age have shown positive effect on the employment generation. In conclusion, suggestions have been provided such as developing agricultural coops, low-interest loans, and revising extensional courses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture Cooperatives
  • Lojit Model
  • employment
  • Fars province
 
1. بخشوده، م. و رفیعی درانی (1384)، نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه سیستم های آبیاری بارانی در استان اصفهان، فصلنامه بانک وکشاورزی، شماره هشتم، ص91-105.
2. حسن پور کاشانی، س. (1386)، بررسی وضعیت محدودیت های مالی در سرمایه گذاری در  تعاونی تولید کشاورزی  استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
3. جباری، م. (1389)، برررسی نقش تعاونی های کشاورزی بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
4. رستمیان، م. (1383)، بررسی تنگناها و راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی در تعاونی های
تحت پوشش وزارت تعاون، پایان نامه کارشناسی ارشد، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
5. رسولی آذر و چیذری (1387)، بررسی جایگاه تعاونی کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین، نشریه تعاون، شماره 197.
6. شهریور، غ. (1377)، بررسی اثر شیوه رهبری مدیران تعاونی های کشاورزی استان فارس در تولید و اشتغال، تعاون، 87:59-52.
7 . طیبی، ز. و ج. ترکمانی (1386)، عوامل تعیین کننده اقتصادی در تقاضای نیروی کار و اشتغال در بخش کشاورزی، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد.
8.  گجراتی، د. (1378)، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه دکتر حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.
9. مزروقی، ح. (1379)، نقش تشکل های تعاونی در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی استان خوزستان، مجوعه مقالات همایش شناخت استعداد های بازرگانی- اقتصادی استان خوزستان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
10. نجفی، ب. (1388)،  تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر و اشتغال زایی، تعاون، سال بیستم، 206و207(2و3):1-20.
11. Agustin,  J. R. (2001),  Participation, cooperatives and performance: Analysis of Spanish manufacturing firms, Research in Labor Economics, 20:83-103.
12. Chaddad,F. R., M.L. Cook and T. Heckelei (2005), Testing for the presence of financial constraints in US agricultural cooperatives:An investment behavior approach, Journal of Agricultural Economics, 56:385-397.
13. Donna,R. & B. Chinhui (2001), The effects of women employment on rural areas, Indian Journal of Agricultural Economics, 56(1):38-46.
14. Maddala, G.S. (1991), Limited dependent and qualitive variable in economic, Cambridge University Press, Cambidge, New York.
15. Mcphail,  M.G. (2003), Colorado data for cooperative extension decade planning, at:www.world bank.org/poverty/wrppoverty.
16. Krejcie, R.V. and D.W. Morgan (1970), Detrmining sample size for research activieas, Educational and Psychogical Measurement, 30: 607-610.