تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در سرمایه اجتماعی مطالعه موردی اداره کل تعاون و واحدهای تابعه شهرستان زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در دنیای پرچالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، می¬کوشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها مشارکت کارکنان را در برنامه¬ها تحت تأثیر قرارخواهد داد. باتمان و ارگان (Bateman and Organ, 1983)  برای اولین بار ازاصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (   (OCBاستفاده کردند و آن را رفتارهایی سودمند دانستند که درشرح شغل قید نشده است، اما کارکنان¬برای¬کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می¬دهند. از سویی، سرمایه اجتماعی (SC)  مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه  می¬شود.
هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی معناداری رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون و بانک توسعه تعاون¬ و تعاونیهای¬ اداره تعاون  در زاهدان در سال 1388– 89 است. داده¬های مورد نیاز با استفاده از یک نمونه¬گیری خوشه¬ای طبقه بندی شده، درمجموع از 197 نفر از کارکنان سازمان مذکور جمع¬آوری شد. به منظور گردآوری داده¬ها نیز از پرسشنامه استفاده شد. همچنین برای تجزیه¬ و تحلیل داده¬ها،  آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون به کار رفت. در کل، یافته¬ها حاکی¬ از این¬است¬که میان¬رفتار شهروندی¬سازمانی¬ و سرمایه¬اجتماعی¬رابطه¬معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Civil Behaviour on Social Capital: A Case Study by Cooperative General Administration, Zahedan Province

نویسندگان [English]

  • K Khornegah 1
  • B Owraei Yazdani 2
  • S. A. Gh Roshan 2
1 M.A in Public Administration, University of Sistan & Balouchestan
2 Faculty Members, University of Sistan & Balouchestan
چکیده [English]

Amidst today's challenging world, in order for doing well in the competition which relies on satisfying customer expectations as well as adaptation with the changing nature of occupations,  organizations tend to hire employees who are capable of doing more than their job descriptions on the belief that such capabilities would influence the employee participation in organizational policies. Bateman and Organ (1983) coined the term "Organizational Civil Behaviour" (OCB) to refer to a set of useful behaviours which are not officially cited in a job description, yet are expressed obviously by employees in order to help others out. This seems to stand in close relation with social capital which includes the whole of social norms contributing to an enhanced level of participation through the members of the society.
The present research aims at studying the relation between OCB and Social capital in 1388-89 (2009-10). The statistical population consists in the entire employees of the provincial Cooperative General Administration, Cooperative Development Bank as well as cooperative offices at the township level.
The data were collected through clustered stratified sampling from 197 employees. Questionnaire was the data collection tool and Pierson and Regression correlations were the tests applied for data analysis. Briefly speaking, the results indicated that there is a significant relation between OCB and social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Civil Behaviour (OCB)
  • Social Capital
  • organizational performance
 
1. الوانی، سید مهدی  و میرعلی سید نقوی(1380)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه¬ها ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 و 34، ص3-26.
2. زارع،حمید(1383)،نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان، فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره 6، ص 151-169
3. کاخکی،احمدحسن وآرین قلی پور(1386)،رفتار شهروندی سازمانی گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره45،ص 115-145.
4. Bateman, T.S.  and D.W. Organ (1983), Job satisfaction and the good soldier: The relationship between  affect and employee citizenship, Academy of Management Journal,  26: 587–595.
5. Belliveau, M.A. & C.A.  Orielly & J.B. Wade (1996), Social capital at the top: Effects of social similarity & status on CEO compensation, Academy of Management Journal, 39:1568-15930.
6. Bolino , Mark  C.,  William  H.  Turnley  & James  M.  Blood  Good (2002), Citizenship  behavio  and  the creation  of  social  capital  in  organizations, Academy  of Mmanagement  Review, 27(4):505-522.
7. Castro,C.B., E.M. Armario and D.M. Ruiz (2004), The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty, International Journal of Service Industry Management, 15(1):27.
8. Francis, P. (2002), Social capital at World Bank :strategic and operational implications of the concept, Social Development Strategy ,World Bank.
9. Fukuyama,F.(1995), Trust:the social virtues and the creation prosperity, New York:Free Press  chapter 9.
10. Kwantes,C.T.(2003), Organizational citizenship and withdrawal behaviors in usa and India, International Journal of Cross Cultural Management, 3(1):5.
11. Leana , Carrie  R.  &  Harry  J.  Van  Buren  (1999), Organizational Social And Employment Practices, Academy  of  Mmanagement  Review, 24(3):538-555.
12. Nahapiet,J., S. Ghoshal (1998), Social capital ,intellectual capital and the organizational   advantage, Academy of Management Review,23(2): 242-266.
13. Organ, D.W. (1988), Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.
14. Podsakoff, P. M., S. B. MacKenzie, J. B. Paine and D. G. Bachrach (2000), Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, 26(3):513–563.
15. W. Graham, J. (1991), An Essay on Organizational Citizenship Behavior, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 4, No. 4. 
 16.Winter, I. (2000), Family life and social capital: toward a theorized understanding, Working  Paper, No.21.