تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش جوانان به تعاون مطالعه موردی شرکتهای تعاونی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملی را می‌توان در کیفیت و کمیت اشتغال در آن جامعه دید. با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون در حکم متولی اشتغال در کشور تعیین شده است. بررسی روند رشد تعاونیها در کشور مبین رشد کمّی خوب این بخش است، با این حال وجود تعداد زیادی تعاونی غیرفعال نشاندهنده عدم‌توسعه‌کیفی‌آنها در کنار رشد کمی است. با عنایت به نقش دانش و نگرش اعضای تعاونیها نسبت به روحیه کار جمعی و تعاون در موفقیت آنها، بررسی و تحلیل آن در رفع مشکلات این بخش‌ضروری‌است. با توجه‌به این ضرورت، هدف مطالعه حاضر تحلیل نگرش اعضای تعاونیها (در قالب 18 گویه) نسبت‌به تعاون‌است. برای‌رسیدن‌به‌این هدف، از روش توصیفی- همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای جوان تعاونیهای فعال و غیر فعال استان زنجان در سال 1388 تشکیل می‌دهند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که 7/57 درصد اعضا دارای نگرش مثبت و 3/42 درصد دارای نگرش منفی به تعاونند. همچنین بین نگرش جوانان عضو تعاونیهای فعال و جوانان عضو تعاونیهای غیرفعال نسبت به بخش تعاون تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز مبین این است که بین نگرش به تعاون با متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار، حمایتهای خانوادگی و پرداخت تسهیلات بر اساس تعداد اعضای تعاونی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و برپایه آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره، این متغیرها 49 درصد تغییرات متغیر وابسته نگرش به تعاون را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Attitudinal Factors Involved in the Youth Tendency to Cooperatives: A Case Study on Cooperative Societies in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • J Yaghoubi 1
  • L Parvizi 2
1 Assistant Professor, University of Zanjan
2 Masters Degree in Rural Development, University of Zanjan
چکیده [English]

The fundamentals of the national solidarity and independence are well reflected in the employment status of a society. In view of the Declaration of the Article 44 Policies, although cooperatives' satisfactory growth rate is an indication of the cooperative sector's quantitative development, a significant number of inactive cooperatives convey the message that the sector is yet to strive for qualitative development.
The current research aims to find out the attitudinal factors (through 18 measures) on cooperatives. The research assumes a descriptive-correlational approach through a questionnaire as its data collection tool. The statistical population comprises the young members of both active and inactive cooperatives in Zanjan Province in 1388(2009).
According to the findings, %57.7 of members had a positive attitude to cooperatives, compared with those having a negative attitude that made up %42.3. Also, there was a significant difference between the attitudes of the youth members of active and inactive cooperatives towards cooperation. It was also discovered that the attitude to cooperatives is in relation with variables of age, family size, family support, and facilities rendered in proportion to the membership size of a cooperative. These variables, according to multivariable regression test, account about 49 percent of the variance in line with the attitude toward cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Cooperatives
  • Cooperative
  • Youth
  • Zanjan Province
 
1. ابراهیم زاده، عیسی و فرامرز بریمانی (1384)، تحلیلی بر تعاونی‌های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی آن در سیستان و بلوچستان، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 51، ص 107 تا 123 .
2. امینی، امیر مظفر و مهدی خیاطی (1385)، عوامل مؤثر بر عدم موفقیت طرح تشکیل تعاونیهای
آب بران (استفاده از رگرسیون فازی)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 53، ص 69 تا 90 . 
3. اورنگی، مینا، غلام حسین حسینی نیا و علیقلی حیدری (1389)، سنجش سازه های مؤثر بر گرایش دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی، فصلنامه تعاون، سال بیست و یکم، شماره 1، ص 101 تا 112 .
4. پهلوانی، مصیب، محمد حسین کریم و حسین قربانی (1387)، بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی‌های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان، روستا و توسعه، شماره 1، ص 101 تا 129 . 
5. ثمری، عیسی و بهزاد رسول زاده (1387)، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی‌ها،  نشریه مدیریت دولتی، شماره 1، ص 33 تا 50 . 
6. حیدرپور، زینب، حسین شعبانعلی فمی، علی اسدی و ایرج ملک محمدی (1387)، بررسی نقش اعضای تعاونی‌های جنگل نشینان در احیای منابع جنگلی غرب استان مازندران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 1، ص 1 تا 9 . 
7. زراء نژاد، منصور و مود بتول شریفی (1387)، بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی‌های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری (مورد مطالعه: تعاونی‌های مصرف استان ایلام)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 29،  ص 97 تا 118 .
8. سرمد، زهره،  الهه حجازی و عباس بازرگان (1383)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران.
9. شاهرودی، علی اصغر، محمد چیذری و غلام رضا پزشکی راد (1387)، تأثیر تعاونی‌های آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی، مطالعه موردی استان خراسان رضوی، اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 2، ص 71 تا 85 .
10. صدیقی، حسن و علی اصغر درویشی نیا (1381)، بررسی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان مازنداران، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2، ص 313 تا 323 . 
11. طاهر خانی، مهدی و وکیل حیدری ساربان (1383)، نقش تعاونی‌های تولیدی در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین­شهر)، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 49، ص 115 تا 126. 
12. علم بیگی، امیر، شاپور ظریفیان و شهلا آقاپور (1388)، تعیین عوامل مؤثر بر نگرش دامداران عضو تعاونی گاوداران شهرستان همدان به مشارکت در تشکیل و اداره سازمان‌های کشاورزان، علوم کشاورزی ایران، شماره 1، ص 113 تا 122 .  
13. کوهی، کمال (1388)، راه کارهای ارتقای فرهنگ تعاون، مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه تعاون، سال بیستم، شماره 202 و 203، ص 1 تا 18 .
14. لطیفیان، احمد(1384)، بررسی­وضعیت­شرکت‌های تعاونی­کشاورزی استان خراسان در سازمان­دهی نیروی انسانی پراکنده (ارایه راهکارهای مناسب)، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 17، ص 119 تا 144 . 
15. محمدی محمدی، هادی و سید مهریار صدر الاشرافی (1384)، مطالعه کارایی­اقتصادی تعاونی‌های تولید دشت قمرود با استفاده از دو روش مرز تصادفی و تحلیل فراگیر داده‌ها، علوم کشاورزی، شماره 4، ص 19 تا 33 . 
16. نوریان، فرشاد (1379)، تفاوت تعاون و تعاونی در بخش مسکن شهری، هنرهای زیبا، شماره 7، ص 59 تا 65 . 
17. هرندی، فاطمه و فلاح محسن خانی، زهره (1386)، اشتغال جوانان و چالش­های آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 25، ص 133 تا 146 . 
18. Liu, G., X. Yang  & X. Huang (2010), Analysis on attitude of peasants and utilization of the new rural cooperation medical system in Guizhou Province, Journal of Modern Preventive Medicine, 37 (13): 2457-2458.