بررسی میزان وجود فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی- اجتماعی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دوره دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی میزان وجود فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان شهرستان کرمانشاه در سال 1388 است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان روستاهای شهرستان کرمانشاه (24391N=) تشکیل می‌دهند که تعداد 350 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله‌ای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، گرایش نسبتاً خوبی نسبت به فرهنگ تعاونی در بین کشاورزان وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده چهار عاملِ احساس مسئولیت پذیری اجتماعی، همدلی و مشارکت، احساس تعلق و مالکیت و ارتقای اقتصادی در حکم مهمترین عوامل شکل دهنده گرایش نسبت به فرهنگ تعاونی است. با توجه به نتایج، مسؤلان بخش تعاون با اطمینان بیشتری می توانند در جهت توسعه تعاون گام بردارند و با برنامه ریزی مناسب، زمینه عضویت و مشارکت واقعی روستاییان را در شرکتهای تعاونی تولید فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Indications of Cooperative Culture Amongst Farmers in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • A.H Alibeigi 1
  • Z Athari 2
1 Associate Professor, Faculty of Agriculture & A Member of Socioeconomic Studies- University of Razi
2 PhD Student in Agriculture ExtenEducation, University of Tarbiat Modarres sion and
چکیده [English]

The research, being of a descriptive-survey nature, attempts to measure the cooperative culture among the farmers of Kermanshah Township in 1388 (2009). The statistical population is made up of the farmers in the villages of Kermanshah Township (N= 24,349), 350 of which were taken as samples using multi-level sampling. The findings suggest the existence of considerable tendencies to cooperative culture among farmers. Factor analysis results suggests four factors i.e. social responsibility, empathy, participation, sense of belonging and ownership, and economic improvement as the decisive ones in shaping the tendency to cooperative culture.
Considering the results, cooperative authorities can take steps more confidently to seek better rural involvement in cooperative societies and hence in cooperative development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Culture
  • social responsibility
  • farmers
  • Kermanshah province
 
1. اجتهادی، مصطفی (1386)، سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره53،  ص 405 تا 416.
2. اختر محققی، مهدی (1386)، جامعه شناسی تعاون، تهران.
3. ازکیا، مصطفی  و احمد فیروز آبادی (1387)، بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام­های
بهره برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره برداری دهقانی به تعاونی، نامه علوم اجتماعی، شماره33، ص77 تا 98.
4. بستانی منصور، رضا، علیقلی حیدری و حسن صدیقی (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان، ماهنامه تعاون ، سال20، شماره 210 و211 ،ص 35تا53.
5. جعفرزاده، مسعود (1385)، نگاهی اجمالی به راههای توسعه بخش تعاون، ماهنامه تعاون ، شماره 185و 186، ص 120تا126.
6. جلالی، محمد و عزت اله کرمی (1385)، تعیین عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در تعاونی های مرتع داری استان کردستان، پژوهش و سازندگی، شماره70 ، ص35تا 44.
7. حاجی یخچالی، علیرضا، هاشمی  و محمد عرب (1382)، بررسی نگرش اعضای شرکت های نسبت به فرهنگ تعاونی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در تعاونی های شهر شیراز، گزارش طرح تحقیقاتی، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان فارس.
8. حسینی نیا، غلامحسین (1389)، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دفتر تحقیقات و پژوهش وزارت تعاون.
9. رحمانی، جمال (1386)، بررسی روش های جلب مشارکت مردمی در طرح های تعاون به منظور تشویق مردم به پس انداز، سرمایه گذاری و بهبود درآمد آن ها طبق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش طرح تحقیقاتی، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان قم.
10. سلیم، غلامرضا (1384)، سیر تحول تعاونی در ایران و جهان، دانشگاه پیام نور، تهران.
11. طاهرخانی، مهدی و  بهروز  قرنی آرانی (1382)، مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به شرکت های تعاونی روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 655، ص 1 تا 22.
12. فرهادی، مرتضی (1373 )، فرهنگ یاریگری در ایران (درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
13. کریمی، یوسف (1382)، روانشناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم و کاربرد ها)، ارسباران، تهران.
14. کوهی، کمال (1388)، راهکارهای ارتقای فرهنگ تعاون، مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی، ماهنامه تعاون ، سال 20، شماره 202 و203، ص1 تا 17.
15. میر باقری، اکرم السادات (1385)، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش زنان روستایی به مشارکت در صندوق اعتبارات خرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت معلم.
16. نکویی نایینی، سید علی (1385)، واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی.
17. Anand, P. B. (2003), From Conflict to Co-operation: Some Design Issues for Local Collective Action Institution in Cities, Journal of International Development, 15: 213-243.
18. Bartlett, J.E., J.W. Kotrlik & Ch.C. Higgins  (2001), Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research, Journal of Information Technology, Learning, and Performance, 19(1): 43-50.
19. Carpenter, J. P., A.G. Daniere & L.M. Takahashi (2004), Cooperation, Trust and Social Capital in Southeast Asian Urban Slums,  Journal of Economic Behavior and Organization, 55(4): 510-533.
20. Gachter, S.  & B. Herrmann (2009), Reciprocity, Culture, and Human Cooperation: Previous Insights and a New Cross-Cultural Experiment, Cognitive Systems Research, 18:791-806.
21. Gintis, H., S. Bowles, R. Boyd & E. Feher (2005), Moral Sentiments and Material Interests: Origins, Evidence, and Consequences, The Foundation of Cooperation in Economic Life, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 3-40.
22. Henrich, J. & N. Henrich (2006), Culture, Evolution the Puzzle of Human Cooperation, Cognitive System Research, 7: 220-245.
23. Klandermans, B., J. Manuel   Sabucedo, R. Maura & M. Weerd (2002), Identity Processes in Collective Action Participation: Farmers Identity Farmers Protest in the Netherlands and Spain, Political Psychology, 23: 223-246.
24. Onyeiwu, S. & R. Jones (2003), An Institutionalism Perception of Cooperative Behavior, Journal of Socio-Economics, 32: 233-248.