شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و رئیس اداره کارگزینی وزارت تعاون

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس بهره وری وزارت بازرگانی

چکیده

در عصر حاضر سازمانها از طریق توانمندسازی کارکنان قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات در محیط هستند. اهمیت این موضوع تا آن حد است که بدون وجود کارکنان توانمند، سازمانها قادر به رسیدن به اهداف خود نیستند. در این راستا هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون درسال 1389 است. در این مقاله تلاش شده است با روش تحلیل عاملی، این عوامل و مؤلفه های آن شناسایی و طبقه بندی شود و بر اساس آن پیشنهادهای لازم به منظور تحقق این امر ارائه گردد.
یافته های تحقیق نشان داد مهمترین عامل توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون شامل مؤلفه های: معناداری شغل، تعلق سازمانی، مسئولیت پذیری، غنی سازی شغل و احساس اعتماد به نفس است. بر این اساس پیشنهادهایی اساسی  برای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون در این مقاله ارائه ‌شده است که عبارتند از: غنی سازی و معنی‌دار کردن شغل، مشارکت و استفاده از گروه‌های کاری، آموزش و ایجاد فرصت برای تجربه اندوزی، تشویق و پاداش مبتنی بر عملکرد، دسترسی به اطلاعات و منابع، روشن بودن رسالت و چشم انداز و اهداف و مأموریتهای سازمان و وضوح نقش کارکنان و تفویض اختیار و عدم تمرکز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Key Factors of Employees Empowerment in Ministry of Cooperatives

نویسندگان [English]

  • M Nourbakhsh 1
  • S Tavakoli 2
1 M.S. of Public Administration, Director of Staff Department of the Ministry of Cooperation
2 M.S. of Public Administration, Expert of Productivity in the Ministry of Commerce
چکیده [English]

In this age, organizations can quickly respond to environment changes by empowering their employees. This issue is so important that organizations can’t achieve their goals effectively without empowered employees. To this end the purpose of this paper is to identify key factors of employees’ empowerment in Ministry of Cooperatives in 2010. This paper tries to identify and categorize these factors and their elements through factor analysis and accordingly offers necessary suggestions to fulfill this goal.
The results indicated that the most important factors of employees’ empowerment are: Job enlargement, organizational commitment, responsibility, job enrichment, and self esteem. Accordingly seven vital suggestions for employees empowerment in Ministry of Cooperatives are: Job enlargement and enrichment, participation and teamwork, education and  making opportunity for experiencing, encouraging and rewarding based on performance, access to information and resources, clear organizational mission, vision, and goals and clear employee’s task, delegated authority and decentralization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees’ Empowerment
  • Ministry of Cooperatives
  • participation
 
1. اسماعیلی، بابک (1379)،  آموزش و چرخش شغلی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی ،سال یازدهم ، شماره 109.
2. آقایار، سیروس (1382)، توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی، ماهنامه تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال چهاردهم ، شماره 135 .
3. رحمانپور، لقمان (1383)، توانمندسازی : مفاهیم ، ساختار و راهکارها، نشریه مدیریت، انجمن مدیریت ایران ، شماره 59-60.
4. جعفری قوشچی، بهزاد (1382)، راه­های توانا سازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال چهاردهم ، شماره 136.
5. حیدری، حامد (1387)، عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بانک صادرات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه پیام نور.
6. سرمد، زهره، عباس بازرگان (1384)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.
7. سینتیا، اسکات و تی جیف، دنیس (1375)، توانا سازی کارکنان، ترجمه مرتضی محقق ، تهران ، انتشارات بصیر .
8. نور ، عبدالرضا (1383)، طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت مخابرات استان تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر عباس منوریان ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .
9. نیازی، حمیدرضا (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر عباس منوریان ، تهران ، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
10. وکیلی فراهانی ، زهرا (1383)، بررسی میزان ابعاد توانمندسازی در کارکنان بانک رفاه ( استان تهران )، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر فرج اله رهنورد ، تهران ، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
11.Carter,Mcnamard (2001), Strategic planning in nonprofit or for profit organizations, http://www.strategic planning.com.
12.Chi Keung Chan, Thomas, Yong Ngee Ng, Keith, Casimir, Gian (2010), The diminished effect of psychological empowerment on the self-empowered, Managing Service Quality, Vol.20, No.6,p531.
13.Kuo, Hsien, HO, Lin, Lai,Kuei (2010), Employee empowerment in a technology advanced work environment, Industrial Management & Data Systems, Vol.110, No.1, p25-27.
14.Greasley, Kay, Bryman, Alan, Naismith, Nicola (2007), Underestanding empowerment from an employee perspective, Team Performance Management, Vol.14, No1, p39-44.
15.Ongori, Henry (2009), Managing behind the scenes:A view point on emplotee empowerment, African Journal of Business Management, Vol.3(1), pp.009-015.
16.Quinn Robbert E. & Spreitzer Gretchen M. (1997), The road of Empowerment : seven Questions Every Leader Should Consider, Orgonization Dynamic, 26 , p.37
17.Simon, L. Albrecht and Manuela Andreetta (2011), The influence of empowering leadership,empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers, leadership in Health Services, Vol.24, No.3,p 228-229.
18.Thomas Kenneth W & Velthouse Betty (1990), Congitive Elements of Empowerment, :an Interprantive Model of iNTrinsic Task motivation , Academy of Management Review, vol.15, No.4 , p.666-681.
19.Weiss, J. (1996), Organizational Behavior and Change, first Edition , West Publishing Company, p518.