عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری مالی و مدرس دانشگاه

2 دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

3 دکترای اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه

چکیده

به دلیل اهمیت تعاون در توسعه اقتصاد کشور و وجود مشکلات پیش روی بخش تعاون، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع پژوهشهای کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع میدانی(روش پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکتهای تعاونی فعال استان فارس در سال 1388 است که با استفاده از نمونه گیری از تمامی شرکتهای تعاونی صنعتی فعال با عمر بیش از 4 سال و با تعداد کارکنان بیش از 10 نفر حجم نمونه برابر 105 شرکت تعاونی تعیین گردید که برای آنها پرسشنامه‌ای حاوی 35 سؤال بر اساس طیف لیکرت طراحی و ارسال شد. در نهایت، 94 پرسشنامه دریافت و مورد پردازش قرار گرفت.
نتایج‌پژوهش نشان داد عواملی مثل دانش ناکافی حسابداری، روشهای کنترلی نامناسب، ضعف فرهنگ سهامداری، عدم انتخاب فعالیتهای صحیح اقتصادی، عدم کیفیت گزارشگری و کمبود سرمایه گذاری اولیه بر شکل گیری معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس تأثیرگذارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Financial Problems & Limitations of Cooperative Companies of Fars Province

نویسندگان [English]

  • M Shokrizadeh Saadat Abad 1
  • H Valipour 2
  • H Mohammadi 3
1 M.S. of Financial Accounting & University Instructor
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Financial Accounting, Firouzabad Branch
3 University Instructor, Agriculture Economics
چکیده [English]

As the importance of cooperatives in countries’ economic development and facing cooperatives department with different problems, this research has been studied financial challenges of operating cooperative companies in Fars Province. The method of this research was a sort of applicable studies and the data collected by survey method. Survey population includes the managers of cooperative companies in Fars Province in 2009 that by data gathering from all operating cooperatives with age of more than 4 years and more than 10 employees, the population includes 105 cooperative companies. At next level a questionnaire including 35 questions had been designed according to Likert Scales and sent to them. At the end, 94 of the questionnaires received and being analyzed.
The results show that elements such as not efficient knowledge about accounting, unsuitable controlling methods, weak culture of shareholding, choosing inappropriate economical activities, lack of qualified reporting, and lack of primary investment affecting creation of financial challenges in Fars Province cooperative companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative companies
  • Financial Challenges
  • Accounting Knowledge
  • Lack of Investment
  • Accounting Standards
 
1. جامعی، رضا(1388)، بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان کردستان، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول ، شماره 1، ص104-118.
2. حسینی نیا، غلامحسین(1388 الف) ، اصول و اندیشه های تعاون، انتشارات پایگان، چاپ دوم،تهران،ص15-25.
3. حسینی نیا، غلامحسین(1388 ب) ، نامگذاری سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون، مجله بهار تعاون، شماره 34،تهران، ص3.
4. سجادی، سیدحسین(1380)، مشکلات وتنگناهای مالی شرکت‌های تعاونی، انتشارات اسکاد، مجله همیار،تهران، ص12-17.
5. شیوانی، علی رضا(1386)، اصول و سازماندهی و مدیریت در تعاونی‌ها، تهران: انتشارات تعاون مرکزی، ص53-94.
6. کوهی، کمال(1386)، آسیب شناسی توسعه تعاونی ها، ماهنامه تعاون، شماره187-188، ص99.
7. موسوی( 1385)، مفاهیم گزارشگری مالی، نشریه سازمان حسابرسی، فصل 5 ، ص30.
8. Orlikowski, W.(1996), Learning from notes, Organizational issues in groupware implementation, In knowledge management tools, Boston: Butterworth - Heinemann,66-73.
9. Pascal, R.T. (1990), Managing on the edge, How successful companies use conflict to stay ahead, London: Viking Penguin,13-18.