رتبه بندی مؤلفه‌های هوش‌هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هوش‌هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه‌ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت.
هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه‌های هوش‌هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع‌انسانی وزارت تعاون و رتبه‌بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش‌هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه‌های هوش‌هیجانی استفاده شده است. اصلی‌ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه‌های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟
جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.
در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی‌ترین ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه‌ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه‌بندی فریدمن روی داده‌های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه‌های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه‌های هوش‌هیجانی به ترتیب سه مؤلفة مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش‌هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه‌های هریک از این مؤلفه‌ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه‌گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Components of Emotional Intelligence Affecting the Performance of Human Resources of the Ministry of Cooperatives

نویسندگان [English]

  • P Heidarifar 1
  • S. M. Alvani 2
  • A. H Sarafraz 3
1 M.S. of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran South Branch
2 Professor of Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch
چکیده [English]

Emotional Intelligence is one of the tools that by which it will be possible to taking benefit of positive emotions and also delete or adjust negative emissions, so by concentrating on the most effective elements you will reach the best result in minimum time and by less expenses.
The goal of present research is to identify and classify the elements of emotional intelligence that affect the Ministry of Cooperative’s human resources performance. As Daniel Goleman Emotional Intelligence Model is one of the most comprehensive ones, it is used to review the most effective elements of emotional intelligence. The main question in this research is: what is the priority of elements of emotional intelligence that affect employee’s performance?
The questions of the questionnaire which is the main data gathering tool of this study, have been formed by operating abstract meaning of emotional intelligence and then 175 samples including employees of Ministry of Cooperatives were chosen. After performing correlation and regression test and Friedman Scoring Test on gathered data from sample group, 4 main hypotheses were formed that 3 of them accepted and one of them rejected. This means that among emotional intelligence elements, three of them that are self management, relations management and EI self-awareness affect ministry of cooperatives human resources. At next level, sub elements of these elements have been scored and after concluding the results of the hypotheses, suggestions submitted to Ministry of Cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence (EI)
  • Goleman Model
  • human resources performance
  • Correlation and Regression
  • Friedman Test
 
1. Goleman, D. (1998), Working with Emotional intelligence, Bloomsbury, London, UK.
2. Goleman, D. (2001), Emotional intelligence: Issues in Paradigm building, Cherniss, C. and Goleman, D. (Eds), Emotionally Intelligent Workplace, Jossey-Bass, California, CA, pp.13-26.
3. Goleman, D. (2001), An El-based Theory of Performance, Cherniss, C. and D. Goleman (Eds), Emotionally Intelligent Workplace, Jossey-Bass, California, CA, pp.27-44.
4. Brooks, K. and F.M. Nafukho (2006), Human Resource Development, social capital, emotional intelligence Any link to productivity? Journal of European Industrial Training, 30 (2): pp.117-128.