بررسی کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی،دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

4 مدیر گروه دانشگاه پیام نور واحد دهدشت

چکیده

شیر در بین غذاها مناسبترین و متعادل ترین ترکیب را دارد و به همین دلیل آن را غذای کامل می‌نامند. میزان مصرف روزانه شیر در یک کشور نشانه ای از وضعیت تغذیه و بهداشت در آن کشور است. در این راستا نیاز به تولید فراوان محصولات لبنی، به ویژه شیر، و محدود بودن عوامل تولید، ضرورت استفاده بهینه از منابع و افزایش کارایی را در زمینه این محصول آشکار می سازد. این مطالعه نیز با هدف برآورد کارایی فنی تعاونیهای گاوداری شیری استان کهگیلویه‌و بویراحمد انجام‌پذیرفته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز مطالعه به صورت داده‌های مقطعی‌در سال 1387-88 با کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با گاوداران استان جمع‌آوری و از طریق برآورد آزمون برتری مدل، تابع ترانسندنتال به عنوان تابع مورد استفاده در تحلیل، انتخاب گردید. به دلیل تعداد کم شرکتهای تعاونی، از همه گاوداران مصاحبه به عمل آمد. با توجه به معنی داری ضرایب در تابع منتخب این نتیجه به دست آمد که از نهاده های سبوس و نمک در ناحیه سوم تولیدی و به عبارتی از این نهاده ها در استان بیش از اندازه استفاده شده است. نهاده های مکمل، کنسانتره و نیروی کار نیز در ناحیه اول مورد استفاده قرار گرفته‌اند به این مفهوم که در صورت افزایش این نهاده ها، تولید افزایش می یابد. میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری شیری حدوداً 94% بوده که تقریباً از حداقل 84% تا حداکثر 99% نوسان داشته است و به طور متوسط با بهبود روند مدیریتی میزان کارایی فنی 6% قابل افزایش می باشد. همچنین شکاف بین بهترین و ضعیفترین تولید کننده حدود 15% بوده است که با اعمال شیوه های مدیریتی قابل بهبود می باشد. در پایان، عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری بررسی و تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان تجربه، سطح تحصیلات و مساحت اختصاص داده شده به هر رأس گاو اثر مثبت و معنی دار بر کارایی فنی داشته در حالی که عوامل اندازه خانوار و سن اثر معنی داری از لحاظ آماری نداشته اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Technical Performance of Diary Cattles Cooperative Companies in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • E Mehrjoo 1
  • R Moghadasi 2
  • M Mirsalehpour 3
  • N Mehrjoo 4
1 M.S. of Agriculture Economics, Islamic Azad University, Tehran Research & Science Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran Research & Science Branch
3 M.S. of Agriculture Economics, Islamic Azad University, Khouzestan Research & Science Branch
4 Professor of Payame Noor University, Dehdasht Branch
چکیده [English]

Milk, among foods, has the best suitable ingredients and with this reason it is called whole food. Daily consumption of milk in a country is a symptom of hygiene and nutrition situation in that country. Needing for abundant production of products especially milk and limiting of production clarifies necessity of suitable usage of sources and increase efficiency. This study has done with the purpose of technical estimation of dairy farm cooperatives of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Necessary statistics and information collected with help of questionnaire and interview with province cow owners and transcendental production diagrams has been chosen as selective diagram in analyzing the results. Because of the minimum numbers of the cooperative companies, all cooperatives have been interviewed. With regard to coefficient meaning in selective diagram we get this result that the units of bran and salt place in third manufacturing zone (area), that is these units are use abundantly in province. Complementary Concentra units and workforce place in first zone (area); that is the production will increase in case of increasing these units. The average of technical usage of dairy farms has been 94 percent (at last 84%, at most 99%) that by improving management, averagely, we can increase technical usage about of 6 percent. Also the gap between the best and the weakest production is about 15% that can be improved by applying management approaches. The effective factors on technical efficiency have been analyzed and the results show that the experience, education level, and allocated area for each cattle affect the technical efficiency while factors such as family size and age affect statistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk
  • production
  • Efficiency
  • transcendental
  • Kohgiloye and Boyer-Ahmad
. ایریلوزاده. ر. و ا. صالح (1388)،  ارزیابی اقتصادی طرح های دامپروری صنعتی، مطالعه موردی: گاوداری شیری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 17: 1-14.
2. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی سال های1360- 1387.
3. رحمانی. ر. (1380)، تحلیل بهره وری اقتصادی عوامل مؤثر در تولید شیر در گاوداری های استان فارس، فصلنامه اقتصادی کشاورزی و توسعه، 20: 1-17.
4. کوپاهی. م. (1384)، بررسی عملکرد اقتصادی تعاونی فرآوردهای شیری، مجله تحقیقات اقتصادی، 59: 65-82.
5. وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران (1388)، آمارنامه تعاون روستایی.
6. Ali, M. & M.A .Chaudrly (1990), Inter-regional Farm efficiency in Pakistan’ Pujab : a Frontier Production Function Study, Journal of Agricultural Economics, 41 (1): 24-62.
7. Battes, GE. & G.S. Corra (1997), Estimation of Production Frontier Model: with Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia, Journal of Agricultural Economics, 21:169-179.
8. Bravo, U. & B.E. Evenson (1994), Efficiency in Agricultural production: the case of Peasant Farmers in Eastern Paraguay, Journal of Agricultural Economics, 10:43-58.