بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هئیت علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 مربی و عضو هئیت علمی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

هـدف عمـده پـژوهـش حـاضـر سنـجـش میـزان مـوفقـیت و تـعـیین رابطه آن با عوامل درون‌سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون‌سازمانی و از مدل ارائه شدة معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه را در برمی‌گیرد که بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل تعاون  شهرستان ارومیه تعداد آنها در 55 تعاونی اعتباربرابر با 203 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر برآورد  و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌ساده انتخاب شده است. با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها، همه فرضیه های تحقیق تأیید و مشخص شد که در چارچوب ابعاد عوامل درون سازمانی به ترتیب کیفیت بازاریابی، میزان استقرار سیستم اطلاعات رایانه، عملکرد امور مالی، میزان توجه به تحقیق وتوسعه، میزان اثر بخش بودن عملیات و در نهایت عملکرد مدیریت بر  میزان موفقیت تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه تأثیر دارند. بر اساس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که وضعیت عوامل درون‌سازمانی در تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه متوسط و میزان موفقیت نیز متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Intra-Organizational Factors and the Success Rate of Urmia City Credit Cooperatives

نویسندگان [English]

  • F Nejhadirani 1
  • Y Alavi Matin 2
  • K Firouzi 3
1 Assistant Professor, Faculty Member and Dean of Islamic Azad University, Bonaab Branch
2 Instructor & Faculty Member of University of Tabriz
3 M.S. of Public Administration
چکیده [English]

The main objective of this study is to assess success rate of credit cooperatives of Urmia and determine its relation with intra-organizational factors.
In the current study Fred. R. David strategy compiling model (1999) was used as the basis of studies and the theoretical framework of intra-organizational factors. The model provided by Extension & Education Research Department of the Ministry of Cooperation was used as the basis of studies for success rate of cooperatives. Research hypotheses include a main hypothesis and 6 sub-hypotheses. Research method is descriptive-survey in nature & applied in objective. The statistical population is all the members of the board of directors (203) and employees of credit cooperatives of Urmia (55) and using Cochran formula sample size was determined 133 using simple random sampling method. According to data analysis and hypothesis testing, all study hypotheses were confirmed and it was revealed that within the limits of the intra-organizational factors, marketing quality, establishment of computerized information systems, financial performance and attention to research & development respectively determine the rate of effectiveness in performance & in the ned performance of the management system on the success of credit cooperatives in Urmia city. Based on research findings it was also determined that intra-organizational factors status in credit cooperatives of Urmia city is at best medium & success rate is also moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intra-organizational factors
  • success rate
  • Credit Institute
  • Urmia
 
1.دفت، ریچال. ال (1379)، تئوری های مدیریت،ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، دفترپژوهشهای فرهنگی،تهران.
2.دیوید، فردآر (1383)، مدیریت استراتژیک ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
3.صفری شالی، رضا (1384بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی، ماهنامه تعاون، سال هفتم، شماره 209،ص 26تا61.
4.صوفیان، مهدی (1386)، کسب وکار در تعاونی ها ، انتشارات سبزان ،تهران. 
5.عباسی، خلیل (1388)، مقایسه تعاونی های برتر با سایر تعاونی ها از دیدگاه اخلاق کسب وکار، تعاون، شماره 208،ص 21تا26.
6.عباسی، محمد (1388)، باور تعاون، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران ،تهران. 
7.فرهنگی،علی(1376)،روابط عمومی وتوسعه در مجموعه مقالات روابط عمومی در چهارده گفتار، انتشارات کل تبلیغات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،ص 121تا 125.
8.معاونت تحقیقات ،آموزش وترویج وزارت تعاون (1388)، مونو گرافی تعاونی های نمونه ،انتشارات پایگان،تهران.
9.چالز، گرام(1387)، تعاونیها در سده 21، ترجمه غلامحسین صالح نسب،انتشارات ونوس، تهران.
10.هکس،آرنولد( 1387)، مدیریت استراتژیک، ترجمه غلامرضامعمارزاده، انتشارات اندیشه­های گوهربار، تهران.