ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

در این مقاله ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع[1] در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران در سال 1389مطالعه می‌شود.
سؤال اصلی تحقیق این است که میزان آمادگی تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع چقدر است؟این سؤال اصلی منشأ هشت سؤال فرعی تحقیق شده است.روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد و به این منظور از یک نمونه 210 نفری متشکل‌از مدیران وکارشناسان‌تعاونیها با نمونه برداری تصادفی طبقه‌ای بر حسب صنعت استفاده شده است.ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد مؤسسات کیفیت فدرال‌آمریکا می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، از آزمون توزیع دو جمله‌ای برای پاسخگویی به سؤالات استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که چهار معیار حمایت و رهبری مدیران عالی، برنامه‌ریزی استراتژیک ، تضمین کیفیت و پیامدهای بهبود بهره‌وری و کیفیت برای اجرای این سیستم در سطح مطلوبی قرار دارند و چهار معیار مشتری‌مداری، تشخیص و آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان و کار گروهی و اندازه‌گیری و تجزیه تحلیل کیفیت برای اجرای این سیستم در سطح مطلوبی قرار ندارند. در نهایت نیز مشخص شد که میزان آمادگی در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در سطح مطلوبی قرار دارد.در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت بهبود عوامل فوق نیز ارائه شده است[1]. Total Quality Management

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Preparation for Implementation of Total Quality Management (TQM) System in Active Producing Cooperatives of Mazandaran Province Industrial Sector

نویسندگان [English]

  • M Emamifar 1
  • T M. Mikalayee 2
  • A M. Ashrafi 2
1 M.S. of Public Administration, Islamic Azad University, Firouzkooh Branch
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Firouzkooh Branch
چکیده [English]

This article evaluates the preparation for implementation of Total Quality Management (TQM) system in active producing cooperatives of Mazandaran Province Industrial Sector. The main research question is to what extent the active producing cooperatives of Mazandaran Industrial Sector are prepared to implement TQM system. This question has led to eight detailed question of this research.  The Research method is descriptive –survey and a sample of 210 cooperatives’ managers and experts were used by stratified random sampling method based on industry’s type.  The research tool was standard US Federal Quality Institutes questionnaire for collecting data. After data collection, binomial distribution test was used to respond to the questions. The findings of research revealed that the four criteria of top management leadership and support, strategic planning, guarantee of quality and productivity improvement results are in the desirable stage for implementation of this system. And the four criteria of customer orientation, employee recognition & training, empowerment of the employees and teamwork, quality measurement and analysis are not at desirable level. In the end it is indicated that preparation of active producing cooperatives of Mazadaran industrial sector for implementing of TQM system is generally at the desirable level and some recommendations for improving above mentioned factors were suggested. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Total Quality Management system
  • Active Producing Cooperatives of Industrial Sector
 
1.پایک،جان(1377)،مدیریت کیفیت جامع در عمل،مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک پیشین)،تهران.
2.سکاران،اوما (1380)، روش­های تحقیق در مدیریت،ترجمة محمد صابری و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،چاپ اول، تهران.
3.سلیمی، قربانعلی (1377)، شیوه­ها و ابزارهای کنترل کیفیت در آموزش عمومی و چگونگی ارزشیابی از برنامه ها و فعالیتهای مربوط به آن، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره18-19.
4.صالحی، مسلم(1384)، بستر شناسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در بین مدیران و کارشناسان آموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز و رابطه آن با برخی از ویژگی های آنان و ارائه الگویی جهت تبیین آن، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه تهران.
5.قدوس، فریبا (1373)، مدیریت کیفیت فراگیر، ماهنامه استاندارد و کیفیت کالاهای ایرانی، دوره پنجم،شماره39.
 6.قنبری،محمود (1379)، نهضت تعاونی در ایران ،انتشارات پایگان، تهران.
7.مقیمی،سید محمد(1386)،سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی، انتشارات ترمه،تهران.
8.مهدی زاده اشرفی،علی و سید مهدی حسینی (1385)،روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ اول، انتشارات یکان ،تهران.
9.نوری،رسول (1383)، میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
10. Dale, Barrie G. (1999), Management quality, Third Edition ,Blackwell Publisher LTD,pp:76-99.
11. Deming, Edvard (1986), The Deming Prize Guide for Overseas Companies, Japanese Union for Scientists and Engineer-Deming Prize Committee; JUSE;Tokyo.
12. Fiegenbaum,A.V. (1991), Total quality control, 3ed, NewYork MC Graw-Hill.
13. Garvin,D.A. (1978), Leveraging Processes for Strategic Advantage, Harvard Business Review, 62:109.
14. Hall,R. (1999), Word-class manufacturing, Industry week,July 2,P:3.
15. Hashmi,Khurram (2005), Introduction and implementation of total quality management(TQM),pp:1-4,from http//www.isixsigma.com/library/ content/ co 3100Sa, asp, 2005,6.19.
16. Juran Joseph & Godfrey A .Blanton (1999), Juran quality Handbook",5 Th . editions, MC Graw-Hill.
17. Kanji, Gopal(2000), TQM in Malaysian higher education institution at: www. Hweb.it/ esoe/TQM
18. Kulkarni,Sushma (2005), component of successful total quality management, the TQM Magazine,Vol.17,No.2.
19. Mershs Tigineh & R.G. Merrich (1997), Implementation in LDCS:driving restringing forces,IJOP Management.
20.Timothy,Warren(1994), Total quality management and Barriers, Dissertation abstract international, Vol.56.No.5.