بررسی عوامل موثر بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونیهای صنعتی شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

شرکتهای تعاونی سازمانهایی مشارکتی هستند و نشانه بارز در آنها دخالت دموکراتیک اعضا در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره امور شرکت است. تحقیق حاضر با این هدف و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره شرکتهای تعاونی صنعتی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره امور شرکت تعاونیها در سطح شهرستان خرم آباد صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی ، توصیفی از نوع پیمایشی است. این تحقیق به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و جامعه آماری آن شامل تعاونیهای صنعتی فعال حوزه اداره تعاون شهرستان خرم آباد در سال 1389به تعداد 211 تعاونی است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری سیستماتیک (منظم) با شروع تصادفی استفاده شد که تعداد 136 تعاونی با توجه به روش مذکور انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه به هر تعاونی منتخب ارائه شد که پس از تکمیل آن توسط مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره، پرسشنامه‌ها جمع آوری شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استخراج شده از پرسشنامه‌ها با استفاده از بستة نرم‌افزاری SPSS، هم از شاخصهای آمار توصیفی و هم از آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که عوامل حس مسئولیت‌پذیری، افزایش کارایی، کسب اعتبار، احساس منزلت و انگیزه کاری به میزان زیادی بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم‌گیری تعاونیها مؤثرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Participation of the Board of Directors in Decision Makings of the Industrial Cooperatives of Khoram Abad City

نویسندگان [English]

  • H Givarian 1
  • M. R Mandjin 2
  • F Falahpouri 3
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Varamin Branch
3 M.S. of Public Administration from Islamic Azad University, Borujerd Branch
چکیده [English]

‌Cooperative companies are partnership organizations and their indicative mark is democratic participation of members in planning & decision makings involved in governing the company’s affairs. The current study was conducted to investing the factors affecting the participation of the board of directors of industrial cooperatives in decision makings related to governing cooperative companies in the city of Khoram Abad (2010). Study type is applied, descriptive and survey. The research was carried out in the field by using questionnaires and its statistical population includes 211 active industrial cooperatives located in the district Khoram Abad Cooperation Administration. Sampling method was systematic (methodical) with random beginning during which 136 cooperatives were selected and a questionnaire was submitted to each cooperative which was completed by the managing director or a member of the board of directors and then was collected. To verify the reliability of the questionnaire Cronbach alpha coefficient was used. Analysis of the data was carried out by SPSS software and both descriptive and inferential tests were used. The findings show that factors such as sense of responsibility, increase in efficiency, acquiring creditability, self esteem and motivation greatly affect the participation of the board of directors in the decision makings of the cooperatives.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Industrial Cooperative Companies
  • Partnership Management
  • Board of Directors
  • Decision Making
  • Sense of Responsiblity
 
1.ریجو، رونالدو (1383) ، زمینه روانشناسی صنعتی/ سازمانی، مترجمان: داود حسین‌زاده، زهرا لبادی، پرویز صالحی، تهران: نشر مازیار.
2.عباسی، محمد (1389)، باور تعاون، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
 3.فلاح پوری ، فرج اله (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت هیئت مدیره در تصمیم گیری تعاونی­های صنعتی شهرستان خرم آباد، پایان­نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.