علل رکود تعاونیهای پرورش گوساله در شهرستان کرمانشاه مطالعه موردی تعاونی 348

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز پژوهش مطالعات اقتصادی- اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از پژوهش کیفی حاضر، شناسایی عوامل بستر ساز رکود تعاونیهای پرورش گوساله در سال 1389 در شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از روش تئوری بنیانی است. به این منظور، تعاونی 348 پرورش گوساله که دچار رکود شده بود،  به عنوان جامعة مورد مطالعه انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبة عمیق، بحث گروهی، مطالعة مدارک و اسناد کتابخانه‌ای و اینترنتی و مشاهده جمع آوری شد. سپس داده های حاصل با استفاده از سه نوع کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته‌های پژوهش نشان داد که به ترتیب مشکلات ساختاری و زیر بنایی، مشکلات مالی و قانونی، سیاستهای دولت، مدیریت ناکارامد، کمبود دانش و اطلاعات فنی، از جمله عواملی بوده اند که سبب بروز رکود و از کار افتادگی تعاونی مورد مطالعه شده اند. روایی این نتایج توسط کارشناسان اداره کل تعاون استان کرمانشاه و اتحادیة دامپروری مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نیز  به منظور حل پاره ای از این مشکلات پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reasons for Stagnation of Calf Breeding Cooperatives in Kermanshah City (A Case Study of Cooperative No. 348)

نویسندگان [English]

  • Sh Geravandi 1
  • A. H Alibeigi 2
1 Student of Ph.D. Course in the Field of Agriculture Development, Razi University
2 Associate Professor of the Faculty of Agriculture & Memebr of Razi University Economic-Social Studies Research Center
چکیده [English]

The purpose of this qualitative research was to determine the reasons of stagnation in calf breeding farm cooperatives in Kermanshah City in 2010 by utilizing Grounded Theory. To this end, the stagnated calf breeding cooperative no. 348 was studied as the statistical population. Research data were collected by in depth interviews, group discussion, studying library and internet documents & sources and by observation. Data were then analyzed by opening, axial and selective coding. Based on findings, the most important reasons for stagnation of the cooperative were respectively structural & infrastructural, financial and legal, government policies, inefficient management and deficiency of scientific and technical knowledge. Validity of findings was confirmed by the experts of Kermanshah Province Cooperation Administration & Animal Husbandry Union. In the end suggestions were proposed to solve some of the aforesaid problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf Breeding Cooperatives
  • Rejuvenation
  • Stagnation
  • Solutions
  • Grounded theory
 
1. استرابرگ، ک. (1384)، روش­های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، ترجمه احمد احمدپور و علی شجاعی، انتشارات دانشگاه یزد.
2.  امینی، ا. م. و م. اسماعیلی فلاح (1387)، موفقیت شرکت های تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه های مؤثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12 (46 الف): 273-288.
3. پاپ­ زن، ع. (1382)، طراحی ­مدل ­تلفیقی­دانش بومی و رسمی به منظور دستیابی به رهیافتی سامانه­ای مشارکتی در شهرستان کرمانشاه، رساله دکترا، دانشگاه تهران.
4. پهلوانی، م.، م. ح. کریم و ح. قربانی (1387)، بررسی­و نظرسنجی دربارة مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه روستا و توسعه، 11(1): 101-129.
5. گیدنز، آ. (1376)، روش های تحقیق جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات نی، تهران.
6.  ناظمی، ش.، م . فیاضی و ع. نوری (1388)، بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی: مورد مطالعه تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی، پژوهش نامه مدیریت تحول، 1(2): 132-153.
7. Goulding, Q. (2000), Grounded theory: the missing methodology on the interpretive agenda, Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 1(I):50-57.
8. Francisa. K., J . Millsa and A. Bonner (2008), Getting to know a stranger rural nurses’ experiences of mentoring: A grounded theory, International Journal of Nursing Studies, 45:599–607, available on: www.sceincedirect.com.
9. Reynolds, A. (2006), An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives, UWCC staff paper, 2, pp 12-13.