عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونیهای تولید کشاورزی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در اداره امور تعاونیها در سال 1389 است. به لحاظ روش شناسی، این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 498 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی استان تهران را در بر می‌گیرد که تعداد 72 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری داده‎ها با کسب نظر استادان دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناسان وزارت تعاون  سنجش شد و بر این اساس اصلاحات لازم صورت گرفت. برای تعیین پایایی بخش میزان مشارکت اعضا در اداره امور تعاونیها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 72/0 به دست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت اعضا در اداره امور تعاونیها از دیدگاه مدیران تعاونیهای تولید کشاورزی در حد زیاد بوده است. نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و کانالهای ارتباطی، میزان نگرش نسبت به بخش تعاون و تعاونیها، ویژگیهای کارآفرینی و میزان کارامدی مدیران تعاونیها با میزان مشارکت اعضا در اداره امور تعاونیها رابطه مثبت و معنی‎دار وجود دارد. همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که دو متغیر میزان کارامدی مدیران تعاونیها و میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و کانالهای ارتباطی در حدود54 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Participation of Members in Agriculture Producing Cooperatives (A Case Study of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • F Hashemi 1
  • I Malak Mohammadi 2
  • H Movahed Mohammadi 3
1 M.S. of Agriculture Extension & Education
2 Professor of Agriculture Extension & Education, Faculty of Agriculture Economics & Development, University of Tehran
3 Associate Professor of Agriculture Extension & Education, Faculty of Agriculture Economics & Development, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine factors affecting participation in the governing the affairs of cooperatives in 2010. The research was descriptive-correlative and carried out by survey method.
The statistical population included 498 managers of agricultural cooperatives of Tehran province from which a number of 72 were selected using random sampling method with proportional assignment. Validity of questionnaires used to collect data was verified by consulting the professors of the Faculty of Agriculture Economy & Development, University of Tehran and experts in the Ministry of Cooperation and necessary corrections were made. Reliability of participation rate of members in governing cooperatives was verified by Cronbach alpha coefficient (0.72). Descriptive statistical results showed from the manager’s point of view participation of members in governing the cooperatives stands at high levels. Correlation analysis results showed
 
that between utilization of information sources and channels of communication, attitude towards cooperatives and cooperative sector, the entrepreneurial characteristics and efficiency of the managers with participation of members in governing the cooperatives there is significant positive relationship. Based on results of regression analysis, the two variables of manager’s efficiency & utilization of information sources and channels of communication constitute approximately 54% of variations in the dependant variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • Producing Cooperatives
  • members
 
1.آگهی، حسین، حمد حیدری، شکرالله و  محمد کشوری(1386)، ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA، (مطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان)،  ترویج کشاورزی و توسعه روستایی،  سال 27 شماره 277 خرداد و تیر.
2.ابراهیمی، عبدالحمید، آرام طاعتی، امید مهدیه و علی کنعانی(1389)، عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‎ها و تعاونیهای مصرف، فصلنامه تعاون، سال بیست‎و یکم، دوره جدید، شماره2، تابستان 1389.
3.ارفعی، معصومه، مهرنوش شیخی و سید فرج‎الله حسینی(1388)، بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اعضای تعاونی‌‎های کشاورزی در تصمیم‎گیری‎های مربوط به مدیریت تعاونیهای کشاورزی استان تهران، سومین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 11 و 12 اسفندماه 1388.
4.امینی، امیرمظفر، زینل همدانی، علی و مسعود رمضانی(1387)، ارزیابی مهم‎ترین مؤلفه‎های درون سازمانی در موفقیت شرکت‎های تعاونی مرغداران تهران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره چهل و سوم، بهار 1387.
5.سعدی، حشمت الله(1386)، ارزیابی تعاونی‎های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ، فصلنامه روستا و توسعه، 10(2)، 160-137.
6.سلیمان فلاح، مهدی(1385)، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضاء در فعالیتهای شرکتهای تعاونی روستائی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
7.شالی، اکبر(1380)، بررسی فعالیت‎ها و عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداری استان تهران، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره4، صص12-13.
8.شفیعی، شیرین(1386)، مشارکت محوری و نقش آن در فعالیت بنگاههای اقتصادی تعاونی، وزارت تعاون، دفتر آموزش، بهمن 1386.
9.شیخی، مهرنوش و فرج‌الله حسینی‌اللبذا(1384)، عوامل مؤثر در مشارکت اعضای تعاونی­های کشاورزی در تصمیم گیریهای مدیریت: مطالعه موردی تعاونی­های کشاورزی استان تهران، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
10.صدیقی، حسن و علی اصغر درویشی نیا(1381)، بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی، استان مازندران، مجله علومکشاورزیایران، جلد 33 ، شماره 2.
11.عباسی،محمد (1388)، باور تعاون، انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران، تهران.
12.عمید، حسن (1369)، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران.
13.مهدوی اسمعیل‌آبادی، مریم و سید احمد احمدی‎زاده (1384)، ارزیابی عوامل مؤثر در تشکیل تعاونی‎های تخصصی خرماداران شهرستان‎های خرماخیز استان فارس، سومین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 11 و 12 اسفندماه 1388.
 14.Australian Agricultural Council (1988), Working Party on Agricultural Cooperative, Agricultural Cooperative in Australia, SCA Technical Report Series, Canberra.
15.Defournerey Jascques Estrin Saul:Gones Derek C. (1985),The effects of workers participation on evtreprise performance Empirical evidence from French cooperatives International, Journal of Industrial Organization,3:97-114.
16.Cobia, D. W. and L. A. Novarro (1972), How members feel about cooperatives, Agricultural Economic Research Report 86, Department of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND.
17.Guinnane, Timothy W. (1997), Regional organizations in the German Cooperative Banking System in the later century Research in Economic, 51:251-274.
18.Peterson, Dane K. )2004), Benefits of Participation in Corporate Volunteer Programs: Employees Perceptions, Personnel Review, 33(6):615-627. 
19.United State Department of Agriculture (1997), Cooperative management, United State Department of Agriculture, Cooperative Information, Repot. 1, Section. 8.
20.Wadsworth, Jim (2001), Keep the Co-ops Candle Burning, Effect Member Relations Essential to Keep Co-op Sprit Olive & Kicking, Rural Cooperative.