نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون درایجاد فرصتهای شغلی طی برنامه-سوم مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

2 استادیار بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

4 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد اشتغال استان خراسان رضوی طی سالهای 1379 تا 1383 (طی برنامه سوم توسعه ) مطالعه می‌شود. برای تنظیم چارچوب کلی و نظری تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تسهیلات تکلیفی توانسته است 5/58 درصد فرصتهای شغلی پیش بینی شده را تحقق بخشد. طرحهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و خدمات از نظر میزان اشتغال‌زایی، بالاتر از بخش صنعت قرار گرفته‌اند و طرحهای توسعه، تکمیلی و احداثی از نظر میزان اشتغال‌زایی با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند. همچنین میزان تسهیلاتی که برای اشتغال یک نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها  تخصیص داده شده است با یکدیگر تفاوتی ندارند، ضمن اینکه اگر هدف دولت جذب سرمایه های خرد و پراکنده به منظور سرمایه گذاری باشد، تسهیلات تکلیفی عامل مؤثری در این زمینه به شمار می‌آید به طوری که با افزایش میزان تسهیلات ، سرمایه گذاری توسط مجریان طرحهای تعاونی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Imposed Facilities of Cooperation Sector in Creating Job Opportunities during the 3rd Development Plan of Iran (A Case Study of Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • S Dehbashian 1
  • G Sepidnam 2
  • M Keshtgari 3
  • R Akbarian 4
1 M.S. of Informational Technology Engineering – Electronic Commerce
2 Assistant Professor of Computer Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
3 Assistant Professor of Computer Engineering & IT, Shiraz University of Technology
4 Assistant Professor of Economics, University of Shiraz
چکیده [English]

In this study the role of imposed facilities of the cooperation sector to create job opportunities in Khorasan province during the years 2000-2004 (3rd Development Plan) is examined. The theoretical framework of the research was established using library method. The findings showed that imposed facilities have realized 58.5% of the predicted job opportunities. Cooperation projects in agriculture & service sectors are more successful than industrial sectors in regard to job creation and development, complementary and construction projects have no significant difference in regard to job creation. Also facilities needed for employment of one individual in various economic sectors of several cities are shown to have no significant difference. In addition if the government aims to attract various small and scattered investments, imposed facilities constitute an effective factor, as the increase in the amount of facilities results in increased investments by the executors of cooperative projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed Facilities
  • Cooperation Sector
  • Job Opportunities
 
1. بهجت، ر. (1381)،  بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران(1377-1351)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.
2. حیدری ، ف. (1382)، اثر تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی . 
3. خلیلی شورینی ، سیاوش(1381)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی و امور فرهنگی، چاپ اول ، تهران : انتشارات آن .
4. رنجبران، هادی (1384)، آمار و احتمال، چاپ اول ، تهران : انتشارات کتاب دانشگاهی.
5. رضا زاده ، م. (1380)، اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 79-73، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا .
6. رستمیان ، محمدحسین (1385 )، اثر اعتبارات اعطایی به تعاونی های تحت پوشش وزارت تعاون بر اشتغال(استان فارس)، پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 15.
7. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان رضوی (1384)، ارزیابی عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خراسان، جلد اول : حوزه های فرابخشی،  نشریه شماره 59-84.
8. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (1384)، سالنامه آماری استان خراسان رضوی سال 1383،  نشریه شماره 84-28 .
9. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور(1384)،گزارش اقتصادی سال 1383و نظارت بر عملکرد پنجساله برنامه سوم توسعه، جلد اول. 
10. مولایی ، عزیزالله و ماه منظر علی اکبر وند (1383)، هنر پژوهش:آشنایی با آیین پژوهش و پژوهش­نامه نویسی،. چاپ دوم ، تهران : نشر رسانش .
11. Fogelstrom, K. (1994), Prerequisites for cooperative Success: Criteria for Genuine Cooperative Societies. Asias Rural Cooperatives, Westiview Press.
12. Obamuyi, T. (2009), Credit delivery and sustainability of micro- credit schemes in Nigeria, Journal of Enterprising Communities:People and Places in the Global Economy, 3(1): 71-83.
13. Khalid Bashir, M., Z . Ahmad Gill and H . Hassan (2009), Impact of Credit by commercial banks on the productivity of wheat in Faisalabad district, China Agricultural Economic Review, 1(3): 275-282.