بررسی تأثیر مدیریت دولتی در عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

2 استادیارگروه کسب و کار جدید، دانشگاه تهران و معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چکیده

هدف این تحقیق کاربردی، بررسی تأثیر مدیریت دولتی در عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر از حیث امکان کنترل متغیرها، از نوع تحقیقات شبه تجربی و توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تعاونیهای تولید کشاورزی دایر در استانهای فارس، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان و اصفهان بوده است که به شیوه نمونه گیری تصادفی متناسب از میان آنها 157 تعاونی انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن قبلاً طی یک مطالعه پایلوت مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ناپارامتری من ویت نی یو استفاده شد. یافته های این مطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت مدیریت دولتی در برخی از ابعاد عملکردی تعاونیها از حیث اجتماعی بوده، در حالی که بر روی شاخصهای عملکرد فنی و اقتصادی چندان تأثیری نداشته است. بر اساس نتایج تحقیق، خودگردانی تعاونیهای تولید می باید به نحوی دنبال شود که مزیتهای ناشی از مدیریت دولتی در آنها تداوم یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Public Management in Performance of Agricultural Production Cooperatives

نویسندگان [English]

  • A Abbasi 1
  • Gh Hosseininia 2
1 Minister of Cooperative, Labor and Social Welfare, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of New Business, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research study was to examine the effect of public management in performance of agricultural production cooperatives.   This was an applied type research and descriptive/quasi-experimental method was used in order to better control the variables.   The population of the study included agricultural production cooperatives in Fars, North Khorasan, South Khorasan, Razavi, Karman, and Isfahan Provinces. Simple random sampling with probability proportionate was used.  One hundred fifty- seven   cooperatives were selected and studied.  Data were collected through a questionnaire and its validity of the instrument was confirmed by a panel of experts.  A pilot test was implemented in order to gain the questionnaire’s reliability level. Both non- parametric statistics as well as Mann Whitney U were applied to analyze data. The findings of this research showed that public government has a positive effect on performance of   social aspects of the cooperatives.  However, regarding the technical performance and economical aspects of the cooperatives, labor management had very little effect.  According to the research findings, self-reliance of agricultural production cooperatives should be a vital part of well-being of public management cooperatives.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives
  • Cooperative Management
  • Self-reliance
 
1.آگهی، ح.(1384). نقش دولت در مدیریت تعاونی ها. اولینکنگره تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384. دانشگاه یزد.
2.آگهی، ح. و حیدری، ش. ح. (1386). ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA (مطالعه مورد تعاونی تولید فرزیان استان لرستان). دو ماهنامه جهاد ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، سال بیست و هفتم، شماره 277، صفحات 83-128.
3.آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان (71-1351). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
4.امینی، ا.م. و صفری شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران، مجله کشاورزی و منابع طبیعی. سال ششم، شماره 2، صفحات17-28.
5. تورداسن، ب. (1371). تشکیل سرمایه در تعاونیها. ترجمة ع. ورجاوند. نشریه اقتصاد تعاون، دورة جدید، شمارة 15، صفحات 11-14.
6.سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س. (1386). آسیب شناسی تعاونی های تولید کشاورزی (مطالعه موردی استان همدان شهرستان کبودر آهنگ). دو ماهنامه جهاد ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، سال بیست و هفتم، شماره 277، صفحات 61-82..
7.کوپاهی، م. و کیانی، غ. (1385). تعیین الگوی بهینه فعالیت شرکت های تعاونی روستایی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی، مجموعه مقالات اولین کنگره تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت ماه 1384. دانشگاه یزد.
8.لهسایی زاده، ع. (1385). نقش تعاونی های تولید روستایی در اشتغال روستاییان، مجموعه مقالات اولین کنکره تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت ماه 1384. دانشگاه یزد.
9.Didi, B. (2004).Short communication fishing cooperatives participation in managing nearshore resources: The case in Capiz. central Philippines. Fisheries Research, 67, 81-91.
10.Gripsrud, G., Lenvik, G.H., & Olsen, N.V. (2001). Influence activities in agricultural cooperatives: The impact of heterogeneity the food sector in transition-Nordic Research- Proceedings of NJF Seminar No. 313. Norwegian Agricultural.