بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونیها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

هدف کلی این پژوهش،بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونی مدیران است.  جامعه آماری تحقیق را ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج در برمی‌گیرند (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بوده که روایی آن را  پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند.  تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بالاترین میزان توجه یا عملکرد تعاونیها در دستیابی به کشاورزی پایدار در ابعاد  اجتماعی و کمترین توجه به بعد زیست محیطی – اکولوژیکی بوده است.  همچنین نتایج آزمون  همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‏داری بین میزان توجه به ابعاد کشاورزی پایدار با میزان دستیابی به آن در سطح یک درصد وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که بعد زیست محیطی - اکولوژیکی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی قادرند 1/66 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Consideration of Karaj Township’s Agricultural Production Cooperatives: Dimensions of Sustained Agriculture in Perspective of Principles of Cooperatives

نویسندگان [English]

  • R Ebrahimi Maymand 1
  • M. H Razaghi 2
  • S. M Mirdamadi 3
1 Former Graduate Student , Agricultural Development Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Forests, Range & Watershed Management Organization-I.R.of Iran
3 Associate Professor, Agricultural Development Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was studying the consideration of Karaj Productive Cooperatives regarding dimensions of sustained agriculture in perspective of principles of cooperatives. The population included agricultural production cooperatives in Karaj province (N=1120). Using the Cochran sampling formula 177 individuals were selected as the sample for this study. The research instrument used was a questionnaire that its face and content validity was gained by a panel of experts. A pilot test of the instrument resulted in a Cronbach’s alpha of 0.7.  Findings showed that highest performance of cooperative in achieving sustainable agriculture is in Social dimension and lowest performance is related to Environmental dimension of sustainable agriculture. The results of correlation analysis also indicated that there was a positive and significant relationship between performances of cooperatives in dimensions of sustainable agriculture with its achievement level of sustainable agriculture.
Results of the regression analysis showed that three variables consisting The environment, the social, the cultural dimension were explaining 66.1 percent of the dependent variable (Achieving sustainable agriculture) variances changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • Cooperatives
  • Agricultural Production
  • Karaj Township
 
1. اسلامی ،ع . (1383 ). انگاره­هایی در جهت توانمندسازی شرکتهای تعاونی تولید روستایی. ماهنامه جهاد، شماره 264، صفحات 105-108.
2.  چوپانی ،غ. ( 1377). تحلیل کارکرد بازاریابی شرکتهای تعاونی روستائی و ارتباط آن با توسعه روستائی. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
3.  حسینی پور، ع.(1387). بررسیسیرتحولنظامتعاونیها:مقایسةاستانهایکشور. زنجان: ادارةکل تعاون.
4. خالدی ،ک. و حقیقت نژاد، ا.( 1386). نقد سیاست افزایش اشتغال دربخش  کشاورزی. ارائه شده در ششمین کنفرانس اقتصادکشاورزی. 8 و 9 آبان 1386. مشهد.
5. دانشورکاخکی، م.، خراسانی، م. و هاتف،  ح. (1384). بررسی عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی و نقش آنها در اشتغالزایی و توسعه کشاورزی. مجله بانک و کشاورزی، سال سوم، شماره9، صفحات 153 - 178.
6. صدیقی، ح. ( ۱381). بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی­تولید روستاییان استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، سال سی و سوم، شماره 2، صفحات ۳۰۷-320.
7. عبداللهی، م. (1377). نظامهای بهره برداری کشاورزی در ایران. معاونت امور نظام بهره برداری. چاپ دوم، تهران: وزارت کشاورزی. صفحه 45.
8. طاهر خانی، م. و حیدری ساربان، و. (1383). نقش تعاونی‏های تولید در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر). فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی، سال سی و ششم، شماره 49،  صفحات 113-124.
9. ملک سعیدی، ح.، آجیلی، ع. و رضایی مقدم، ک. (1388). عوامل مؤثر بر دانش کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال دوم، شماره2، صفحات 81- 91.
10. Axin, B. (2009). Cooperatives and Sustainable Development. New York: Milton Keynes Open University Press.
11. Bylin, C., Misra. R., Murch, M., & Rigterink, W. (2004). Sustainable agriculture: development of an on-farm assessment tool. A project submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of Science/Master of Forestry/Master of landscape Architecture at the University of Michigan. Retrieved may 13, 2007 from:http://www.css.snre.umich.edu.
12. Benin, R. (2010). Assessing the impact of cooperation in rural development. New York: Free Press.
13. Borlaug, N. (1997). Factual errors and misinformation Norman Borlaug defends the green revolution. Ecologist, 27, 211.
14. Kashani, A. (2001). Sustainable agriculture in Iran: Concepts, methods and present situation. Jihad, 20 (240-241), 5-8.
15. Coas, R. (1960). The problem of social cost.  Journal of Land Economics,3, 1-44.
16. Holplin, F. (2010). Cooperative manangement of rural development. Cebu City: Vasdf.
17. McIsaac, G. (1996). Sustainability: What can we learn from the past? Journal of Sustainable Agriculture, 9(1), 3-7.
18. Siegal, G. (2010). Toward a model rural development. Quarterly Journal of Social and Economic Development, 5(12),106-117.
19. Stowan, R. (2008). The economics of cooperative. Oslow: Damykan University.
20. UMass (University of Masschusetts) (2002). Community supported agriculture, Umass extension vegetable program. Retrieved december 5, 2007 from:http://www. Umassvegetable.org/food-farming-systems/csa.
21. Zhen, L., Routray, J. K.,  Zoebisch, M. A., Chen, G., & Cheng, S. (2005). Three dimensions of sustainability farming practices in the North China plain: A case study froming practices in the North China plain, A case study from Ningjin County of Shandong Province, PR, China Agriculture. Ecosystems and Environment, 105, 507-522.