شناسایی عوامل ساختاری- برون‌سازمانی مؤثر بر رکود شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی‌، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش‌کشاورزی، ‌دانشگاه بوعلی‌ سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل ساختاری- برون‌سازمانی مؤثر بر رکود تعاونیهای دهیاری استان همدان بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان همدان در برمی‌گیرند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 257 نفر به عنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات متناسب با نوع روش تحقیق، پرسشنامه ‌است‌که روایی آن با توجه به نظر استادان و متخصصان‌ مربوط تأیید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار ضریب این آزمون بالای 8/0 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی متغیرهای ساختاری- برون‌سازمانی، 7 عامل استخراج‌شدند که در مجموع 740/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. بر اساس نتایج، این‌ عوامل عبارتند از: تسهیلات، اطلاعات، ساختار سازمانی، سیاستی- حمایتی، نهادی- دولتی، نظارتی- آموزشی‌و شورای‌اسلامی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Structural - External Factors Influencing the Inactivity of Municipality Cooperatives of Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • N Dowlati 1
  • K Naderi Mahdiyi 2
  • H Saadi 3
1 Former Graduate Student, Department of Agricultural Development, Bu- Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The main of purpose this study was to analyze both structural- external factors affecting the cooperatives inactivity of local cooperatives of Hamadan Province. The population consisted of members and managers of municipality cooperatives in the province.  A 257 respondents were selected as a sample by using the Krejice and Morgan sample section Table. The research instrument was structured questionnaire and its validity was established by using a panel of experts.  A reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha value being reported to be 0.8.  By applying Factor Analysis Technique, the structural-external variables were reduced to 7 factors namely facilities, communication - information, organizational structural, political-governmental support, institutional - governmental regulation - training and SI factors were extracted.  These seven factors expressed 61.74% of the total variance of the variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • municipality
  • Municipality Cooperative
  • Inactivity Cooperatives
  • structural factors
  • External Factors  
 
1.آگهی، ح . (1384). نقش دولت در مدیریت تعاونیها. اولین کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1384.
2.اداره کل تعاون استان همدان (1389). آمار و اطلاعات مربوط به شرکت­های تعاونی دهیاری. بانک اطلاعاتی تعاونی های استان. 
3.پهلوانی، م.، کریم، م. ح. و قربانی، ح. (1387). بررسی و نظر سنجی درباره مشکلات و توانمندیهای بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 1، صفحات101 -129. 
4.ترکمان، م. و افشار، م. (1389). بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راه­های بهبود مهارت­های مدیریتی در شرکت­های تعاونی استان همدان. مجله تعاون، سال بیست ویکم، شماره 2، صفحات 111-127.
5.ثمری، ع. و رسول­زاده، ب. (1387). بررسی متغیرهای تأثیر­گذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی­ها. نشریه مدیریت دولتی، شماره1، صفحات 33-50.
6.خفایی، ب.(1388). عوامل­مؤثر بر عدم موفقیت­شرکت­های تعاونی بخش کشاورزی در شهرستانهای بوشهر و دشتستان. مجله تعاون، سال بیستم، شماره212، صفحات 73-88.
7.زاد توت آغاج، ا. (1388). عوامل مؤثر بر رکود تعاونی­های غیر فعال شهرستان زنجان و راهکارهای لازم جهت احیای آنها. مجله تعاون، سال بیستم، شماره206 و 207، صفحات 59- 76.
8. زاهدی، ش.ا. و خیر اندیش، م. (1386). تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 6، صفحات 49-69.
9.سعدی، ح.­ا.، اعظمی، م. و کریمی، س. (1386). آسیب شناسی تعاونی­های تولید کشاورزی در ایران. مجله جهاد، سال بیست و هفتم، شماره  277، صفحات  61-82.
10.صفری شالی، ر. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی کشاورزی استان تهران. مجموعه سخنرانی ها و مقالات ارائه شده در اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه. اردیبهشت 1384. دانشگاه یزد. ص79-98.
11.فیلین، س. و بودوریس، ک. (1388). بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان. ترجمه علیقلی حیدری. مجله تعاون، سال بیستم، شماره  208و209، صفحات 119-147.
12.کرباسی، ع.، یعقوبی، م. و شهابی، ش. (1388). بررسی مشکلات طرح های تعاونی نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان. مجله تعاون، سال بیستم، شماره 210و211، صفحات 55-70.
13.گراوندی، ش. و علی­بیگی، ا.ح. (1390). علل رکود تعاونی­های پرورش گوساله در شهرستان کرمانشاه: مطالعه موردی تعاونی 348.  تعاون، شماره 5 ، صفحات 68-77.  
14.گوهریان، ف. (1390). گزارش بررسی مسائل و مشکلات شرکت­های تعاونی اعتبار با رویکرد اصلاح قانون بخش تعاون. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان).
15.لهسایی زاده، ع. (1388). مدیریت روستایی معاصر در ایران، مجله تعاون، سال بیستم، شماره  202و 203، صفحات 49-67.
16.منصور بستانی، ر.، حیدری، ع. وصدیقی، ح. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ترویج وتوسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان، مجله تعاون، سال بیستم، شماره 210و211، صفحات 35-53.
17.ناظمی، ش. ا.، فیاضی، م. و نوری، ع. (1388). بررسی ابعاد و نتایج کمک­های دولت به تعاونیهای تولیدی: مورد مطالعه تعاونی های تولیدی استان خراسان رضوی. پژوهشنامهمدیریتتحول، شماره1،   صفحات 132-153.
18.نکویی نائینی، ع.، علی­بیگی، ا.ح. و زرافشانی، ک. (1388). واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، صفحات 1-22.
19.همایونی، م. (1388). تعاونی دهیاران گامی به سوی توسعه پایدار در روستا. ساری: انتشارات شلفین.
20.Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty allevation. IDS TEMA. England.
21.Gripsrud, G., Lenvik, G.H., & Olsen, N.V. (2001). Influence activities in agricultural cooperatives: The impact of heterogeneity the food sector in transition – Nordic Research , Proceedings of NJF Seminar. No. 313. Norwegian Agricultural Economics Research Institute.
22.Laidlaw, A. F. (2000). Cooperatives in the year 2000 . the  27th  Congress  of  International  Co-operative Alliance. ICA. pp 13-14. London.
23.Unal, V. (2008). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Agean. Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25(4),394-400.