بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ارائه شده برای اعضای شرکتهای تعاونی کشاورزی و غیرکشاورزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل کرک پاتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده برای شرکتهای تعاونی کشاورزی و غیرکشاورزی استان آذربایجان شرقی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه افراد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی (7593 نفر) در برمی‌گیرند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 357 نفر برآورد شد که این افراد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساختة ارزیابی اثربخشی‌آموزشی با الگوی‌کرک‌پاتریک‌است که با کمک آزمون‌آلفای‌کرونباخ (94/0a =) اعتبارآن‌تأییدشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون  tتک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج نشان داد کیفیت برگزاری‌دوره‌های آموزشی از طرف تعاونی استان برای اعضای شرکتهای تعاونی مذکور بالاتر از حد متوسط و حدود 86/3 است‌ و ابعاد چهارگانه اثربخشی عبارتند از: بعد واکنش با میانگین 99/3، بعد یادگیری با میانگین 84/3، بعد رفتار با میانگین72/3 و بعد نتایج با میانگین 70/3 که به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. با توجه به این نتایج می توان گفت دوره‌های آموزشی تعاونی در بعد انتقال مفاهیم اثربخش‌تر است و هر چه وارد ابعاد عملیاتی می‌شویم، از اثربخشی دوره ها کاسته می شود که این می‌تواند به دلیل تأکید بر مباحث نظری در طول دوره یا نبود انگیزه لازم در فراگیران برای کسب دانش و ایجاد تحول در خودشان باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effectiveness of Educational Courses Presented for the Agricultural and non-Agricultural Members of Cooperatives in the East Azerbaijan Province by the Use of Kirkpatrick Model

نویسندگان [English]

  • M.A Farnia 1
  • S Malekiavarsin 2
  • V Farshbaf Joor 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences,Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Former Graduate Student, Department of Educational Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this  study was to examine the effectiveness of training courses presented for the agricultural and non-agricultural members of cooperative  in the East Azerbaijan province by the use of Kirkpatrick m. The total population was (N=7593) the agricultural and non-agricultural members of cooperatives.  Using the Morgan Table (n=357) respondents were selected as sample population. The sampling method used in this research was clustering. To gather the data, a researcher made questionnaire was developed, considering kirk Patrick patterns of effectiveness. A reliability analysis was conducted and Cronbach’s alpha value being 0.94.  Both descriptive and inferential statistics were used.  The results showed that the quality of educational courses presented by the cooperatives for the members were higher than average (M=3.86).  Among the four dimensional educational effectiveness: reaction (M=3.99), learning (M=3.84), behavior (M=3.72) and outcome (M=3.70) were respectively gained.  According to the results of this research it can be concluded that the courses were more effective in transferring the concepts rather than practices. This might be because of the emphasis on theoretical aspect by the educators. Another obstacle can be the lack of motivation among learners for obtaining new knowledge and change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Instruction
  • cooperation
  • Kirkpatrick model
 
1.اسلومن، م. (1382). استراتژی آموزش حرفه­ای. ترجمة ضیایی و بیگدلی. تهران: نشر سارگل.
2.پورصادق، ن. (1384). رویکردهای ارزشیابی اثر بخشی آموزشی مجله تدبیر. تهران: سازمان مدیریت صنعتی، صفحه 160.
3.جعفرعلی، ه. (1389). کارنامه پژوهشی وزات تعاون، وزات تعاون. تهران: انتشارات سبزان. 
4.حاجی، ن. (۱۳۸۴). بررسی میزان اثربخشی دوره‌های فوریت‌ های پزشکی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران در سه ماه  نخست سال 84. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت آموزشی جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران.
5.ساعدپناه، م. (1386). ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان بانک مسکن شهر تهران. پایان نامه کارشناسی  ارشد رشته علوم تربیتی – آموزش بزرگسالان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
6.سعادت، ا. (1385). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
7.سید جوادین،  ر. (1387). مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان. تهران: نشر نگاه دانش.
8.صادقی، ز. و محتشمی، ر. (1389). نقش ارزشیابی آموزشی در بهبود اثربخشی سازمانی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 33، صفحه 97.
9.عالی، ص. (1387). بررسی میزان اثربخشی آموزش های تعاون درسطح استان آذربایجان شرقی، تبریز: اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی.
10. عسکری، ع. (1384). بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی طرح رشد و ارتقاء مدیران در وزارت نیرو. پایان نامه کارشناسی  مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه تهران.
11. عیدی، ا. (1387). سنجش اثربخشی دوره های آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان.
12. قناعت، ن. (1385). بررسی اثربخشی برنامه­های ترویجی چند منظوره در حفظ و احیاء مراتع شهرستان گرمسار با تکیه بر بهره­برداران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
13. محمدی، ز. (1388). بررسی ‌میزان اثربخشی دوره‌های آموزش مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهداز دیدگاه شرکت‌ کنندگان  در دوره.پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
14. مقنی زاده، م. ح. (1381). تعیین میزان اثربخشی دوره­های آموزشی ضمن خدمت در مرکزآموزش عالی امام خمینی ره. فصلنامه علمی، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره 5، صفحه 26. 
15. نظام شهیدی، م. (1380). اصول مدیریت تعاونی ها در ایران. تهران: نشر روشنگران نصر.
16.Anderson , J.(2000). Training needs assessment, evaluation , evaluation , success, And organization strategy and effectiveness : An exploration of the Relationships, Logan. Utah: State University Utah.
17.Barret, G., Swanson, W.P., & Song, V.A. (2005). Evaluation of training program for  caregivers  to aging adults. Journal of Extension, 43 (3), 21-29.      
18. Carrell , Michael R., & Christina Heavrin, J.D. (2007). Negotiating essentials: Theory, skills, and practices. New York: Prentice Hall.
19.Chen, Y., & Leon, H. (2010). Student evaluation of teaching effectiveness: An assessment of student perception and motivation . Assessment & Evaluation in Higher  Education, 28(1),71.
21.Dick, W., & Johnson, B. (2007). Evaluation in instructional design:The impact o KirkPatricks  four level  model. In R. A. Reiser (Ed). Trend and Issues in Instructional  Design. New Jersey: Parson Prentice.
22.Fig , W.( 2004 ). Technology system development and training the effect of technology development of front desk employees. Capella University.
23.Foot, M., and Hook, C. (1999 ). Introducting human resource management. 5th edition. Pearson: Harlow.
24. Fullan, M.G. (2003). The new meaning of educational Change (3rd Edn.).TeachersCollege. New York: Columbia University.
25.Hogaboam, D. (2004). Effects of a teacher inservice training model on    student perception of elementary science. Dissertation Abstracts International, 56(5),1724.
26.Hughes, Katherine L., & Judith, S. (2010). Assessing developmental assessment in community colleges. August 2010 CCRC Working Paper, No. 19
27.Noe, Raymond, A., Hollenbeck, J. R., Gerhurt, B., & Wright, P.M. (2008). Human resource  management: gaining competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
28. Kirk, Patrick, D. L. (2006). Evaluating training programs: the Four Levels. (3rd ed.). San Francisco: Berrett- Koehler   Publishers.
29.Snell, S. A., & Bohlander, G. W. (2007). Managing human resources. (14th ed.). Florence:Thomson Publishing  Company.
30. Stronkhorst, R., & Van Den Akker, J. (2006). Effects of in-service education  on improving science teaching in swaziland. International Journal of Science  Education,28(15),1771-1794.
31.Vays, L. (2004). Delivering better government: Assessing the effectiveness of public service. Public Personal Management, 33(3). Retrieved from http://www.Proquest. umi.com.