عوامل مؤثر بر توانمند‌سازی روانشناختی اعضای تعاونیهای پرورش محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیقِ توصیفی و علی،  بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر توانمندساز‌ی روانشناختی اعضای تعاونیهای تولید محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش را اعضای شاغل تعاونیهای تولید محصولات گلخانه‌ای استان کرمانشاه به تعداد 67 نفر در برمی‌گیرند که دسترسی به 60 نفراز آنها میسر شد. در کل، میزان توانمندی در حد متوسط تا زیاد برآورد شد. انجام تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارAmos نشان داد که متغیر‌های اعتماد درون گروهی، تعهد سازمانی و دانش و آگاهی از اصول تعاون به طور مثبت و مستقیم در توانمندساختن اعضا تأثیر دارند. همچنین متغیرهای تقسیم داوطلبانه وظایف، انسجام گروهی، شفافیت نقشها، حمایت تعاونی از اعضا ودسترسی به منابع اطلاعاتی تأثیر غیرمستقیم بر توانمندسازی دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Psychological Empowering of Greenhouse Crops Growing Cooperative Members of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • A.H Alibaygi 1
  • A Rahimi 2
1 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Former Graduate Student, Department of Agricultural Extension & Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the study was to determine the influencing factors on empowerment of GCC members of Kermanshah Province.  This was an applied type research and descriptive causal method was used.   The population consisted of all members employed in GCC (N= 67).  However, only   60 of them were accessible.  Path analysis by AMOS revealed that the most important factors which positively and directly affect empowerment were internal group trust, organizational commitment, and knowledge about principles of cooperatives. Voluntarily sharing duties, clarity of role tasks, group solidarity, access of information and support of cooperative given to its members;   were variables that had indirect effect on empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Greenhouse Crops Cooperatives (GCC)
  • Psychological empowerment
 
1.آقایار، س.(1382). توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی. ماهنامهتدبیر،شماره 4، صفحات 28 -135 .
2.اسکات، س. و ژافه،د.(1375). تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
3.اعرابی،م. و فیاضی، م.(1387). متدولوژی تدوین و جاری سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران. فصلنامه پژوهش‌هایمدیریتمنابعانسانیدانشگاهجامعامامحسین،  سال اول، شماره 1، صفحات 1 - 18.
4.امینی، ا. و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران. اقتصادکشاورزیوتوسعه ، شماره 4، صفحات  45- 55.
5.بستانی،ر.، حیدری،ع. و صدیقی،ح. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان. تعاون، سال بیستم، شماره210، صفحات  35 - 53.
6.بلانچارد، ک.، کارلوس، ج .و راندولف، آ .(1379)، سهکلیدتوانافزایی. ترجمه فضل ا ... امینی. تهران: نشر فردا.
7.دانشورکاخکی، م.، عاقل، ح.، هاتف، ح. و سروری، ع. (1388). نقش مدیریت در عملکرد شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی. روستاوتوسعه،شماره ۴، صفحات23 -37.
8.درویشی نیا،ع. و صدیقی،ح. (1380).ارزیابی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، سال دوم، شماره 33، صفحات: 313 - 323.
9.سرسختی عراقی، ر.(1379). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی صیادی استان بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
10.شکیبا‌مقدم، م.(1380). مدیریتتعاونی‌ها. تهران: انتشارات میر.
11.عادل آذر(1381). تحلیل مسیر و علت یابی در علم مدیریت. مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره 15، صفحات  59 - 96.
12.گمینیان،  و.، سلیمی، ق. و رجایی­پور، س. (1383). بررسی رابطة بین آزادی عمل و تعهد شغلی دبیران مدارس متوسطة شهر اصفهان. فصلنامةتعلیموتربیت ،  شمارة 77، صفحات 18- 29.
13.عبداللهی، ب.(1384). توانمندسازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 35، صفحات 37 -65.
14. نکویی نائینی،ع.، علی بیگی، ا. و زرافشانی،ک. (1388). واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های روستایی شهرستان کرمانشاه. فصلنامهروستاوتوسعه، سال دوازدهم، شماره 4، صفحات 1- 22.
15.وتن، د. و کمرون،ک.(1381)، تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
16.Amodeo, N.P.(2001), Be more cooperative to be more competitive. Agri Cooper, 29(2),115-124.
17.Bandura, A. )1997(. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol. Rev.,84,191–215.
18.Bhuyan, S.( 2000). Grower and manager issues in fruit and vegetable. Paper presented at NCR-194. Annual Meeting.  Las Vegas. Retrieved from:http: //www. accord. org. au/ publications/ ACCORD_ Paper 8. Pdf.
19.Bowen, D.A., & Lawler ,E.(1995). The empowerment of service workers: what, why,how, and when. Sloan Management Review,6(2),9-31.
20.Cobia, D. W., & Novarro, L. (1972). How members feel about cooperatives. Agricultural Economic Research Report 86. Department of Agricultural Economics. Fargo, ND: North Dakota State University.
21.Conger J.A., & Kanungo, R.N.)1988).The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of Management Review, 13(3),471–482.
22.Fang Chen, H., and Ching Chen, Yi. (2008). The impact of work redesign and psychological empowerment on organizational commitment in a changing environment: An example from Taiwan's State-Owned enterprises. Journal of Public Personnel Management, 37 (3),279-302.
23.Greasley, K., Bryman, A., Naismith, N, & Soetanto, R.(2007).Understanding empowerment from an employee perspective. Team Performance Management, 14 (1), 39-55.
24.Holifield, W. J. (1999).  A study of teacher empowerment and organizational commitment in Texas Accelerated Schools. Unpublished Doctoral dissertation, The University of Texas at Austin.
25.John, L.J., Adrian, T., & Wade, G.( 2001), Agricultural cooperative managers and the business environment. Agribusiness, 19(1),17-33.
26.Kanter, R.M. (1983). Power failure in management circuits. Harvard Business Review, 81(7), 65-75.
27.Koberage, C .(1999). Antecedent and outcomes of Empowerment. Group & Management , 24(4),112-129.
28.Korukonda, A., Waston, J., & Rajkumer, T.M.(1996). Beyond team and empowerment: A counterpoint to two common percepts in T.Q.M.  Management Journal, 64(1),74-87.
29. Legee, K. (1995). Human resource management: rhetoric, reality and hidden agenas. in J. Storey, (Ed.). Human Resource Management: A critical text. London: Rouledge. 46-50.
30.Noller, D.(1991). Beyond a buzzword: An empowered perspective in Andrews. Journal of Applied Psychology, 74(1), 152-156.
30.Marvin, R. D. (2007). Mentoring African American men: A study of job satisfaction and organizational commitment. Unpublished Doctoral dissertation in Business Administration, University of Louisville.
31.Peterson, D. K. (2003). The relationship between ethical pressure, relativistic moral beliefs and organizational commitment. Journal of Managerial Psychology, 18(6), 557-572.
32.Quinn, R., & Spreitzer, G. (1997). The road of Empowerment: Seven questions every leader should consider. Organization Dynamic,26(2),37-49.
33.Rue, L., & Byars, L. (2003). Human management.  Journal of Management, 23(1), 101-118.
34.Russoa, C. D., Weatherspoonb, C., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of managers power on capital structure:A study of Italian agricultural cooperatives. Food and Agribusiness Manag., 3, 27–39.
35.Siegall, M., & Gardner,S. (2000). Contextual factors of Psychological Empowerment. Personnel Review, 29(6),703-722.
36.Spreitzer, G., & Doneson, D. (2005). Musing on the past and future of employee empowerment, in T. Cummings. (Ed.). Handbook of Organizational Development. Sage,Thousand Oaks, CA.
37. Spreitzer, G. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39, (2) 483-504.
38.Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38, 1442–1465.
39.Thomas, K., & Velthouse, B. (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation. Academy of Management , 15(4),66-81.
40.Wood ,S.J., & Desmond, J.(2004). Empowerment and performance. Toby. D. Wall. Leach Institute of  Work psychology. International Review of Industrial & OrganizationalPsychology, 19,80-96.