سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی است. با توجه به گستردگی محدوده تحقیق، این پژوهش مبتنی بر الگو و راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 2084 نفر از اعضای 298 تعاونی تولید کشاورزی استان مرکزی تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد که این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله‎ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با نظر جمعی از استادان دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (91/0=α) تأیید شد. یافته‎های حاصل از سنجش سرمایه اجتماعی نشان داد که در کل اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی از سرمایه اجتماعی در حد متوسط برخوردارند. همچنین یافته‎های حاصل از تحلیل عاملیِ تأییدیِ مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نشان داد که مؤلفه‎های تبادل اطلاعات و مشارکت اجتماعی تأثیرگذارترین مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی هستند و تأثیر میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و ارزش زندگی و اثرگذاری اعضا در سطح پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Social Capital among Agricultural Cooperatives Members In Markazi Province

نویسندگان [English]

  • A Ranjbar 1
  • Kh Kalantari 2
  • A Asadi 2
1 Former Graduate Student, Department of Rural Development, Karaj, Tehran University, Iran
2 Professor, Department of Management and Agricultural Development, Karaj , Tehran University, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to measure the social capital among agricultural production cooperative members of Markazi Province of Iran. A descriptive- survey research was used. The population consisted of all members of agricultural cooperatives (N=2084). Using multi stage random sampling procedure and Cochran’s formula, (n=120) members were selected as sample. The validity of the questionnaire was established by a panel of experts from the faculty members of Economics as well as Management and Agricultural Development Departments at the University of Tehran. Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of the instrument (α=0.90). The result showed that the level of social capital was at moderate level, but social trust, social cohesiveness and life value and impact were at low level. Also, the results of confirmatory factor analysis showed that sharing knowledge and social participation was the most important factors of social capital among cooperative members of Markazi province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Markazi Province
 
1.احمدی فیروزجائی، ع.، صدیقی، ح. و محمدی، م.ع. (1385). مقایسه مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی‎های تولید روستایی. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی،
سال ششم، شماره 23، صفحات  93-111.
2.ازکیا، م.، و غفاری، غ. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. چاپ اول. تهران: نشر نی.
3.الوانی، س.م. و شیروانی، ع. (1385). سرمایه اجتماعی: مفاهیم، نظریه‎ها و کاربردها. اصفهان: نشر مانی.
4.قاسمی، و.، اسماعیلی، ر. و ربیعی، ک. (1386). سطح بندی سرمایه اجتماعی در شهرستان‎های استان اصفهان. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 28، صفحات 160-190 .
5.کلانتری، خ.، اسدی، ع.، رحیمیان، م.، انصاری، ع. و طرفی، ع. (1390). وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‎های تولید روستایی شهرستان کوهدشت و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره42، صفحات  129-152.
6.کلانتری، خ. (1388). مدل‎سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی. تهران: نشر فرهنگ صبا.
7.نصرآبادی، م. و نیازی، م. (1386). تبیین نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی در توسعه تعاونی‌ها. مجله تعاون، شماره 187-188، صفحه 52.
8.Australian Bureau of Statistics (2002). Social capital and social wellbeing. Discussion paper. Retrieved from http://abs.gov.au/we/bistedbs.
9.Bulen, P., & Onyx, J. (1998). Mesuring socisl in five communities in NSW. Neibourhood and Community Center. Journal of Applied Behavior, 36(1), 23-42.
10.Grootaert, C., & Van Bastelaer, T. (2002). Understanding and measuring social capital: A synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative. IRIS Discussion Paper, No. 02/01. Retrieved from http://www. Iris. Umd. edu/ download. Aspx?
11.Harper, R., & Kelly, M. (2003). Measuring  social capital in the United Kingdom. Office for National Statistics. Retrieved December 2003 from http://www.statistics.gov. uk/social capital.
12.Krishna, A., & Schrader, E. (2000). Cross-Cultural measure of social capital: A tool and result from India and Panama. Social Capital, Initiative Paper, No. 21, October. Washington, DC: World Bank.
13.Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: implications for Development Theory, research, and Policy. World Bank Research Observer,  15, 225-249.
14.Zhang , Q., & Hung, G. (2006). China’s social capital and financial performance of private enterprises. Journal of Small Business Enterprise and Development, 13(2), 20-198.