عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

شرکتهای تعاونی دامپروری سهم مهم و بزرگی در روند توسعه روستایی کشور ایفا کرده‌اند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شتاب بخشیدن به این هدف، به رسمیت شناخته شده‌اند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این شرکتها در سال 1390 صورت پذیرفته است. جامعه آماری این مطالعه را تمام شرکتهای تعاونی دامپروری در استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند که تعدادشان به 56 شرکت می‌رسد. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه و پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل پیشبرنده و بازدارنده موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری نشان می‌دهد که سطح تحصیلات و تجربه، مدیریت و منابع مالی، ساختار سازمانی و کارکرد اعضا، مهمترین عاملها در موفقیت این شرکتها بوده به گونه‌ای که نزدیک به 89 % از واریانس را تبیین کرده‌اند. از طرفی، کمبود تخصص و آگاهی، ضعف ساختاری و سرمایه اجتماعی- مالی و عدم مسئولیت‌پذیری و همکاری‌مهمترین عاملها در عدم موفقیت این شرکتها بوده  به طوری که نزدیک به84% از واریانس را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effective on the Success of Husbandry Cooperatives A Case Study of Eastern Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • P Salimzadeh 1
  • KH Kalantari 2
  • N Motiee 3
1 Masters Degree in Rural Development
2 Professor, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

Husbandry Cooperatives have a great role in the rural development of the nation and are recognized as one of the important means for accelerating it. The current study aims at surveying factors effective in the success of these cooperatives in 1390. The statistical population consists of all husbandry cooperatives in Eastern Azarbaijnan which mounts to 56. Interview and questionnaire were data collections techniques and their analysis was made through descriptive and inferential statistics.
The results obtained from factor analysis on helping and hindering factors to the success of husbandry cooperatives show that level of education and experience, management and financial resources, organizational structure and members’ performance, have been most important factors contributing to the success of these cooperatives accounting for almost 89 percent of the variance. On the other hand, poor expertise and awareness, structural weakness and poor social-financial capital, poor accountability and cooperation were identified as the most important hindering factors to cooperatives’ success accounting for about 84 percent of the variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husbandry Cooperative
  • Eastern Azarbaijan
  • Helping Factors
  • Hindering Factors
  • Success and Lack of Success
  • Factor analysis
 
1.امینی، ا. م. و رمضانی، م. (1385)، ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 14، شماره 55.
2.بابازاده، ع. (1386)، بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی بازاریابی محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی، ماهنامه تعاون، سال 10، شماره 189–190.
3.جینگ، ال. (2003)، تعاونی های بازاریابی و عرضه محصول در چین، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تعاون، سال 9، شماره 19-20.
4.رستمی شهربابکی، ح. ( 1388)، تعاون و سرمایه اجتماعی، انتشارات فرهنگ دهخدا، تهران.
5.عباسی، ر.، عباسی، پ. و رسول زاده، ب. (1388)، عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولیدی استان اردبیل، ماهنامه تعاون، سال 20، شماره 210-211.
6.کلانتری، خ. (1385)، پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، نشر شریف، تهران.
7.کوهی، ک. (1385)، بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی ها در سطح استان آذربایجان شرقی، انتشارات وزارت تعاون، آذربایجان شرقی.
8.منصور فر، ک. (1380)، روشهای پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
9.ناصر، ح. (1387)، دربارة سازمان تعاون در کشورهای اسلامی، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تعاون، سال 7، شماره 19-20.
10.ناهید، م. (1390)، نقش شرکتهای تعاونی در پیشرفت و توسعه کشاورزی، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی، تهران.
11.Azadi, H., Hosseininia, G.H., Zarafshani, K., Heydari, A. & Witlox, F. (2010), Factors influencing the success of animal husbandary cooperatives: A case study in Southwest Iran, Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 111(2):89-99.
12.Budak, D. & Yilmaz, F. (2012), Role of cooperatives as an information source of dairy cattle farmers, Journal of Animal and Veterinary Advances, 11:862-874.
13.Crop, R. (2008), Cooperative leadership, International Journal of Cooperative Information Systems, 9:30-45.
14.Newiger, N. (2010), New approaches to cooperatives and other farmer's organization, Journal of Land Reform, Settlement and Cooperatives,1(2): 25-35.
15.Padgham, J. (2009),Worker cooperative, International Journal of Cooperative Studies, 5:12-23.
16.Reynolds, A. (2011), Huge Jeffers: An assessment of loan regulation for rural housing cooperatives, Journal of Cooperative Education and Internships, 2(4):15-27.
17.Salimzadeh, P., Kalantari, Kh. &  Motiei, N. (2012), Co-operatives in the Fourth Sector; the Role of Member-Owned Business in the Global Economy, TILDE University Press, Western Australia, Perth.
18.Valkila, J. & Nygren, A. (2010),Impacts of fair trade certification on coffee farmers, cooperatives and laborers in Nicaragua, Journal of Agric Hum Values (Springer), 27:321-333.