عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی، به روش توصیفی – همبستگی در سال 1390 انجام گرفت و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق بررسی و تحلیل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی موضوع مورد نظر به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای و داده‌های میدانی از طریق ابزار  پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه را صاحب نظران تأیید کردند و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران‌عامل تعاونیهای کشاورزی استان همدان است که تحت نظارت وزارت تعاون مشغول فعالیت هستند. با توجه به محدود بودن تعداد تعاونیهای کشاورزی استان، نمونه گیری انجام نشد و از روش سرشماری استفاده شد. در نهایت، 93 نفر از مدیران عامل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطة مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای سیستم تشویق و پاداش و فرهنگ سازمانی با سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی وجود دارد؛ لذا اصلاح ساختار نهادی شرکتهای تعاونی، فرهنگ سازی در راستای توسعه کارآفرینی، آشنا سازی اعضا و ارکان تعاونیها با مقوله کارآفرینی در تعاونی و تبیین راهکارهای انگیزشی برای توسعه کارآفرینی در تعاونیها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Factors Affecting the Level of Entrepreneurship in Rural Cooperatives in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • M A’zami 1
  • A Yaqubi Farahani 1
  • E Mousavi 2
1 Associate Professor, University of Bou Ali, Hamedan
2 Masters Degree in Rural Development
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of surveying organizational factors affecting the level of entrepreneurship in agricultural cooperatives. Through a descriptive-correlation method in 1990. The data were gathered through literature review as well as fieldwork. The reliability of the questionnaire was approved by eligible experts and the reliability was calculated (Cronbach Alpha = 0.88). Statistical population comprised managing directors of agricultural cooperatives of Hamadan Province which are under Ministry of Cooperatives. The entire statistical population was covered and no sampling was made. At the end, 93 managers were surveyed.
The findings show a positive and significant correlation between “incentive system and organizational culture” and “level of entrepreneurship” in agricultural cooperatives. Therefore, modification of structure of cooperatives, setting cultural norms in line with entrepreneurship development, familiarization of members and cooperative bodies, and elaborating incentive mechanisms to develop entrepreneurship are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Agricultural Cooperative
  • Entrepreneur Entity
حق­شناس، ا.، جمشیدیان، م. ، شائمی، ع.، شاهین، آ. و یزدان شناس، م. (1386)، الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2 (8):31- 73.
2.خنفیر، ح. و وکیلی، ف. (1387)،رابطه­ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت­های اقتصادی کوچک و متوسط، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1 (2): 35-55.
3.رحیمی، ش. و واحد­چوکده، س. (1387)،تبیین جایگاه تعاونی­ها در موفقیت کارآفرینان، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 196: 69-89.
4.رسولی­آذر، س. و چیذری، م. (1387)،بررسی جایگاه تعاونی­های کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 197: 4-15.
5.سعیدا­ اردکانی، س.، توکلی، ح. و ده­موبد، ب. (1387)،موانع کارآفرینی در تعاونی­ها، مطالعه دیدگاه­های مدیران تعاون­های استان یزد، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 196: 37-55.
6.شریفیان، ا. (1387طراحی الگوی فرایندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
7.صمد آقایی، ج. (1378)،سازمان­های کارآفرین، چاپ دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
8.صمدی، ع. (1389)،بررسی راه­های توسعه کارآفرینی در بخش تعاون و عوامل مؤثر بر آن در استان همدان،وزارت تعاون، واحد تحقیقات، آموزش و ترویج.
9.عبدالملکی، ج.، یوسفی افراشته، م.، پیرمحمدی، م.، سبک­رو، م. و محمدی، ن. (1387)، بررسی رابطه­ی مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1 (2): 103-129.
10.علم بیگی، ا. و اکبری، م. (1387)،شناسایی مؤلفه­های لازم جهت مدیریت کارآفرینانه در تعاونی گاوداران استان همدان، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 197: 70-82 .
11.فرزین­فر، م. (1387)، کارآفرینی و تعاون، مجموعه مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، قسمت دوم، صفحه 53-84، دانشگاه یزد، یزد.
12.محمد­کریمی، ی. و صدقی­بوکانی، ن. (1387)، بررسی عوامل موفقیت کارآفرینان در بخش تعاون، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، 196: 27-36.
13.مقیمی، م. (1383)، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان­های بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران، مجله فرهنگ مدیریت، 2 (7): 27-78.
14.مقیمی، م. (1385)،کارآفرینی در نهاد­های جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان­های غیر دولتی NGOs  ایران، دانشگاه تهران، تهران.
15.هادی­زاده و رحیمی فیل­آبادی (1384)، کارآفرینی سازمانی،چاپ اول، نشر جانان، تهران.
16.Antoncic, B. and  Hisrich, R.D. (2001), Entrepreneurship: Construct refinement and cross cultural validation, Journal of Business Venturing, 16(5): 495-527.
17.Chandler, G.N. and Hanks, S.H. (1994),Founder competence, the environment, and ventureperformance. Entrepreneurship: Theory and Practice, Spring, 77-89.
18. Covin, J.G. and Miles, M. (1999),Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3): 47-62.
19. Deal, T.E. and Kennedy, A.A. (2000), Corporate cultures, the rites and rituals of corporate life, Cambridge: Perseus Publishing.
20.Fox, J. (2005), Organizational Entrepreneurship and the Organizational Performance Linkage in University Extension, Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University, On line:http://www.ohiolink. edu/etd/send-pdf.cgi?osu1133286266
21.Heinonen, J. (1999), Towards Customer Orientation and Competitiveness, The Potential of Entrepreneurship in the Change Process of a Municipal Service Unit, Publications of the Turku School of Economics and Business Administration Series A-5:1999.
22.Heinonen, J. and Korvela, K.(2003),  How about measuring entrepreneurship, Small Business Institute, Turku School of Economics and Business Administration, On line: http: //www.tukkk.fi/ PKI/ julkaisut/ konferenssit/ EISB2003/Heinonen_Korvela_EISB2003.pdf
23.Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F.  and Montagno, R. V. (1993),An Interactive Model of the Corporate Entrepreneurship Process, Entrepreneurship, Theory and Practice, Winter 1993: 29-37.
24.Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. and Zahra, S.A. (2002), Middle managers perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale,  Journal of Business Venturing, 17(3): 253-273.
25.Hostager, T.J., Neil, T.C., Decker, R.L. and Lorentz, R.D. (1998), Seeing environmental opportunities: effects of entrepreneurial ability, efficacy, motivation and desirability, Journal of Organizational Change Management, 11(1): 11-25.
26. Kuratko, D.F., Ireland, R.D. & Hornsby, J.S. (2001), Improving firm performance through entrepreneurial actions: Acordia's corporate entrepreneurship strategy, Academy of Management Executive, 15(4):60-71.
27.Mintzberg, H. (1994), the fall and rise of strategic planning, Harvard Business Review, 72(1): 107-114.
28.Morris, M.H. (1998), Entrepreneurial intensity: Sustainable advantages for individuals, organizations, and societies. Westport, CT: Quorum Books.
29.Morris, M.H. and Kuratko, D.F. (2002),Corporate entrepreneurship, Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.
30.Peters, T. (1997), The circle of innovation, Alfred A. Knopf, New York.
31.Reynierse, J.H. (1997), An MBTI model of entrepreneurism and bureaucracy: The psychological types of business entrepreneurs compared to business managers and executive, Journal of Psychological Type, 40: 3-19.
32.Sadler-Smith, E., Hampson, Y., Chaston, I., and Badger, B. (2003),Managerial behavior: Entrepreneurial style and small firm performance, Journal of Small Business Management, 41(1): 47-68.
33.Thompson, J. L. (1999), A Strategic Perspective of Entrepreneurship, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 5 (6): 279-296.
34.Timmons, J.A. (1999,  New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century (5th ed.), McGraw-Hill/Irwin, New York.
35.Ulijn, J. and Menzel, H. (2004), Conceptualizing and Measuring Entrepreneurship: A French vs. An Anglo-Germanic way of Paradigming? Paper presented to the second summer university of European Entrepreneurship Research, Twente University, NL, 19-21 Sept. 2004
36.Van de Ven, A. H. (1993), The Development of an Infrastructure for Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 8 (3): 211-230.
37.Zahra, S.A. (1991), Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study, Journal of Business Venturing, 6: 259-285.
38.Zahra, S.A. (1993),Environment, corporate entrepreneurship and financial performance: a taxonomic approach, Journal of Business Venturing, 8: 319-340.
39.Zahra, S.A. (1995), Corporate entrepreneurship and financial performance: the case of management leveraged buyouts, Journal of Business Venturing, 10(3): 225-247.
40.Zahra, S.A. & Covin, J.G. (1995), Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationships: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing, 10(1): 43-58.