بررسی دیدگاه اعضای شرکت تعاونی تولیدی دامشهر سپیدکوه خرم‌آباد در زمینه موانع و مشکلات فراروی توسعه تعاونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

   هدف این مقاله بررسی دیدگاه اعضای شرکت تعاونی تولیدی دامشهر سپیدکوه شهرستان خرم‌آباد لرستان درباره موانع و مشکلات فراروی توسعه آنهاست. این تحقیق از نوع توصیفی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در سال 1390 انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای فعال در امر تولید شیر شرکت تعاونی دامشهر سپیدکوه را در برمی‌گیرد (81N=). برای جمع‌آوری اطلاعات از روش تمام‌شماری استفاده و درنهایت 64 پرسشنامه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد (64n=). ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی صوری آن با نظرخواهی از استادان و کارشناسان صاحب نظر حوزه تعاونی دام تعیین شد. برای به تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون مقدماتی استفاده شد که ضریب آلفای محاسبه شده بین 78/0 تا 89/0 به دست آمد.
بر‌اساس نتایج این تحقیق، مشکلات در قالب شش محور دسته‌بندی شدند. اعضای شرکت تعاونی تولیدی بر روی موانع مالی و اعتباری به عنوان اولویت اول توافق داشتند. در این راستا مشخص شد همبستگی معنی‌داری بین متغیر‌های "موانع مالی و اعتباری"، "موانع دیوانسالاری و مدیریتی"، "موانع نیروی انسانی و عاطفی"، "موانع فنی و تجهیزاتی" و "موانع ایمنی و امنیتی" با متغیر وابسته تحقیق (دیدگاه اعضا نسبت به موانع و مشکلات) وجود دارد، در حالی که همبستگی معنی‌داری بین "موانع تسهیلاتی و خدماتی" و دیدگاه اعضا نسبت به موانع و مشکلات مشاهده نشد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون به روش توأم نیز مشخص کرد که این متغیر‌ها نزدیک به 74 درصد از تغییرات نگرش را تبیین کرده‌اند. در نهایت بر اساس نتایج، توصیه‌هایی برای توسعه تعاونی تولیدی دامشهر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Members of Damshahre Sepidkooh Producers’ Cooperative in Khorram Abad and their Problems: An Attitudinal Survey

نویسندگان [English]

  • S Gholamrezai 1
  • M Bahadori 1
  • S.M Musavi 2
1 Faculty Member, Lorestan University
2 MS in Agriculture Education and Extension
چکیده [English]

The current research aims at surveying the attitudes of the members of Damshahre Sepidkooh Producers' Cooperative in Khorram Abad- Lorestan Province to learn about their problems and difficulties. The statistical population comprises the entire cooperative members involved in milk production by Damshahre Sepidkooh Producers' Cooperative (N=81) which were all included in the survey.  64 questionnaire were collected and analyzed (n=64). Questionnaire was used as the data collection tool whose facial validity was approved by eligible scholars and experts. A pilot study was conducted to determine reliability whereby Cronbach's Alpha was calculated to be between 0.78 and 0.89.
Based on the results, the problems were identified and categorized in 6 groups. The members of cooperatives had consensus on drawbacks on finance as the top priority. It was also revealed that there was significant correlation of bureaucracy and management, human resources and emotions, technicality and equipments, and security and safety with members' attitude towards problems involved- the dependent variable. There was found to be yet more significant correlation between "facilities and services" and members' attitude towards problems involved while there were not found any significant correlation between “facilities and services” and the members’ attitudes.
It was also found out that the abovementioned variables account for nearly 74 percent of the attitudinal variance. Suggestions were given accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Producers’ Cooperatives
  • Development
  • Damshahre Khorram Abad
  • Financial and Credit Drawback
 
1.ابهری، ب. و قربان­زاده، ج. (1384)، نقش دولت در تعاونی ها، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون.
2.امینی، ا.م. و رمضانی، م. (1385)، بررسی علل و میزان موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران استان­های مازندران و گلستان، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(2):123-132.
3.بذر افشان، ج. و شاهین، ج. (1389)، آسیب شناسی تعاونی­های تولید روستایی در ایران، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان.
4.پهلوانی، م.، کریم، م. ح. و قربانی، ح.(1387)، بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 1، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی، تهران.
5.جوانمردی، ح.(1383)، توانمندی­هاو تنگنا­های­شرکت­های­تعاونی­های­تولیدروستایی، دوهفته­نامه  برزگر، شماره911.
6.روحانی، (1381)، محاسبه اندازه مطلوب مساحت مزرعه در شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان همدان، مجله دانش کشاورزی، دوره 12: 97 -107.
7.زارع یکتا، م.ج. و رزاقی، م.ح. (1387)، بررسی نقش عوامل مدیریتی در موفقیت تعاونی­های مرتع­داری استان گلستان، مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، 1(3):1-14.
8.سعدی، ح. و اعظمی، م. (1387)، آسیب شناسی تعاونی­های تولید کشاورزی در ایران، مطالعه موردی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
9.عباسی، ا. و وظیفه شناس، س. (1387)، بررسی نقش تعاون کشور و نظام بانکی در تأمین مالی شرکت­های تعاونی تولیدی، دوماهنامه دانشور رفتار، 15(32):5-95.
10.غیاثوند غیاثی، ف. و فرج الله حسینی، س.ج. (1390)، تحلیل موانع و محدودیت­های توسعه اشتغال در تعاونی­های تولیدی کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(2):1-14.
11.فرآذین، ج. (1382)، معرفی و تعیین الگوهای حمایتی دولت از تعاونی­ها با استفاده از تجربیات کشور­های دیگر، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی.
12.کلانتری، خ.، قهرمان زاده،م. و اسدی، ع. (1384)، ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی­های تولید دام و طیور، مطالعه موردی استان­های منتخب، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13(52):107-134.
13.کوهی، ک. (1385)، بررسی آسیب شناسی توسعه تعاونی­ها در سطح استان آذربایجان شرقی، وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی.
14.گندم زاده، ر. و ثمری، د. (1388)، عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به عضویت در تعاونی­های تولید شهرستان طبس، مجله تعاون، شماره212، وزارت تعاون، تهران.
15.نظام شهیدی، م.ا. (1380)، اصول مدیریت تعاونی­ها در ایران، چاپ اول، تهران.
16.نکویی نائینی، س. ع. (1387)، نقش تعاونی­ها در توسعه کشاورزی، ماهنامه دام و کشت صنعت، شماره 108.
17.وحیدزاده، ع. (1383)، آسیب شناسی مدیریت در شرکت تعاونی تولید، نشریه تعاون، شماره159.
18.یعقوبی، ج. و حسینی، س.م. (1386) ، تحلیلی بر موانع تحقق کارآفرینی در آموزش بزرگسالان و راه حل­های آن، کنگره علمی آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 112- 124.
19. Bhuyan, S. (2000), Paper presented at Grower and Manager Issues in Fruit and Vegetables Cooperatives, NCR- 194, Las Vegas Nevada annual meeting, Available on: http://www.agecon. Kus. Edu/ acc/ ncr194/ publications.htm.
20. Clark, A. K., Albnight, J. L., Muller, l.D. & Owen, F. G. (1984), Raising Dairy Replacement Heifers: A Review of NC-119 cooperative research Review Article, Journal of Dairy Science, 67(12): 3093-3098.
21. Jones Jr, H. B. and Thompson, J. C. (1982), Agricultural co- operatives in the united states: Origin and Current states, Journal of Agricultural Adminisration,11 (1): 1-22.
22. Juhasz, J. (1986), The reorganization of the agricultural sector of the LAO people’s democratic republic cooperatives through production cooperatives, Journal of Land Reform Settlement and Cooperatives, 1(2): 61-72.
23. Lindner, J. R. & Wingenbach, G.J. (2002), Communicating the handling of non- response error in Journal of Extension Research in Brief Articles, Journal of Extension, 40(6).
24. Miller, L. E. & Smith, K. L. (1983), Handing non- response issues, Journal of Extension, 21 (5):45-50.
25.Mulayim, Z. G. (2003),Cooperative, Yetkin Yayınları, Ankara: 125-128.
26.Pages, E. R. & Markley, D. M. (2004), Understanding the environment for rural North Carolina, Center for Rural Entrepreneurship, Available on: http://www. ruraleship.org.
27. Russoa, C. & Weatherspoonb, D. (2000), Affects of managers power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperative, Journal of International Food and Agribusiness Management Review, 3(1): 27-39.
28.Scrimgeour, F., McDermott, A., Saunders, C., Shadbolt, N. & Sheath, G. (2006), New Zealand Agribusiness Success: An Approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance, Paper Presented at to New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, 25-27.
29.Smit, A. B. (2004), Changing external conditions require high levels of entrepreneurship in agriculture, XV International Symposium on Horticultural Economics and Management,  ISHS, Acta Horticulture, 655.
30. Shah, T. (1987), Structural effects of India dairy cooperatives and the technological transition of a traditional dairy system, Journal of Agricultural Administration and Extension, 25(4):199-214.
31. Vehagen, K. (1980), Cooperatives and Rural Poverty: eight questions answered, Plunkett Development Series, Oxford.