مقایسه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم دستبافت استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی و امروزه یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه در هر نظام است. شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه‌جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد، جامعه و دولت) و سرمایه اجتماعی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم  استان کردستان در سال 1390 پرداخته است. این تحقیق به شیوه سرشماری انجام گرفته است و در آن 140 عضوتعاونی و 140 غیرعضو(مجموعاً 280 نفر)برای‌بررسی‌انتخاب‌شده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مشاهده و مصاحبه ساختارمند صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای میزان دانش و آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط رسمی و  اعتماد به نهادها به ترتیب مهمترین مؤلفه‌های متمایز کننده دو گروه عضو و غیر عضوند به طوری که اعضای تعاونی نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مؤلفه‌ها در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین نتایج  نشان می‌دهد متغیرهای فوق باعث تشدید و تسهیل همکاریها در بین  اعضای تعاونی گلیم و جاجیم برای اجرای برنامه توسعه شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Social Capital Components: A Case Study on Handmade Kilim and Jajim Weavers Both Members and Non-members of Cooperatives in Kurdistan

نویسندگان [English]

  • H Fathi 1
  • H.A Sa'di 2
  • R Movahedi 2
1 Rural Development Postgraduate, University of Bu Ali
2 Lecturer, Agricultural Education and Extension Dept., University of Bu Ali
چکیده [English]

Social capital is a new, complex and important concept in social science and is today considered as one of the most important indicators of growth and development in every society. Prerequisites for community prosperity and holistic development are relationships, the spread of social solidarity, social participation, mutual trust (individual, society and the government), and social capital. The present research is an attempt to examine social capital of Kilim and Jajim weavers -both members and non-members in cooperatives of Kurdistan province. This research has been conducted by a census method including 140 members of the Kilim and Jajim cooperatives and 140 non-members. Data gathering has been through questionnaires whose questions designed using observation and interview. The results indicate that four factors i.e. information exchange with social system, trust in institutions, a network of formal relationships and the level of awareness as the most important determinants between the two groups of coops members and non-members respectively. The results of regression test (logistic) also showed that knowledge and awareness, social participation, a network of formal relationships and trust to institutions have caused to increase and facilitate cooperation among the cooperative members for encouraging in development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Kilim and Jajim Cooperative
  • Social Capital
  • Kurdistan province
 
1.پانتام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: نشر غدیر.
2. فوکویاما، فرانسیس (1384)، سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی، در سرمایه اجتماعی، اعتماد دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، تهران: نشر شیرازه.
4.کلمن، جیمز( 1377)، بنیاد نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبور، تهران: نشر نی.
5.محمدی، محمد علی (1384)، سرمایه اجتماعی و سنجش آن، تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی.
6. Alonge (2002), Traditional institutions, social capital, and multi-institutional partnerships for agricultural development: implications for news extension paradigm, AIAEE, Proceeding of the 18th annual conference, Durban, South Africa.
7. Alvard, M. S. (2003), Kinship, lineage, and an evolutionary perspective on cooperative hunting groups in Indonesia,Human Nature, 14: 129−163.
8. Atmiş, E., H. B. Günşen, B. B. Lise & W. Lise (2009), Factors affecting forest cooperative’s participation in forestry in Turkey, Forest Policy and Economics, 11(2): 102-108.
9. Borgerhoff Mulder, M. & P. Coppolillo (2005), Conservation: linking ecology, economics, and culture, Princeton: Princeton University Press.
10. Cramb, A. R. (2004), Social Capital and Soil Conservation: Evidence from The Philippines, Contributed Paper, 48th Annual Conference Australian Agricultural and Resource Economics society, Melbourne.
11. Erdogan, S. and Z. Ozgan (2007), Sustainability of hand woven carpets in Turkey: problems and solution proposals in relation to standards and market issues, Textile society of America, 1oth Biennial Symposium, Toronto, Ontrario, pp: 341- 345.
12. Hamilton, W. D. (1964), Genetical evolution of social behavior 2, Journal of Theoretical Biology, 7: 17−52.
13. Naess, M. W. (2009), Pastoral risk management,  The importance of cooperative production, Philosophiae Doctor, Tromsø, Norway; University of Tromsø.
14. Osman, S., D.J. Macqueen and G. Robert (2006), Development from diversity: Guyana’s forest based associations, Guyana National Initiative for Forest Certification (GNIFC) and IIED, London, UK.
15. Sueidy, A.P. (2009), Handicraft  Development in  Croatia: Product development and Marketing of Women’s Handicrafted Items in Economically Distressed Regions,Himalaya, Adroit Publisher Publisher, Ansari Road
New Delhi, India.
16. UNESCO Publication, Seal of Excellence for Handicrafts, Paris (2006).
17.Woodhouse, A. (2006), Social Capital and Economic Development in Regional Australia: A Case Study, Journal of Rural Studies, No 22.