بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی برای تشکیل تعاونیهای دانش‌آموختگان مطالعة موردی دانشگاه‌های غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

کارکرد اصلی بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای افراد دارای قابلیت اما فاقد سرمایه است. در واقع یکی از اهداف بخش تعاون، به عنوان یکی از مهمترین کارفرمایان بالقوة دانش‌آموختگان کشاورزی، گسترش اشتغال زایی مطلوب در قالب هموار ساختن مسیر راه اندازی تعاونیهای دانش‌آموختگان برای یک چنین مخاطبانی است، اما این قابلیتها و میزان تسلط دانش‌آموختگان کشاورزی به آنها نیازمند موشکافی است. با توجه به این امر، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور برای تشکیل تعاونیهای دانش‌آموختگان و همچنین بررسی رابطة این قابلیتها با متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سابقه آموزشی، توانایی احراز شغل پایدار و طبقة اجتماعی در سال 1389 بوده است. جامعه آماری ماراین پژوهش کمی دانشجویان سال آخر گرایشهای مختلف دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) را در بر گرفته است (979N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 274 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای (سهمی) بهره گرفته شد.
براساس یافته‌ها، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، تعهد سازمانی، پیش گام بودن، سواد اطلاعات، توانایی کار با اینترنت، سواد رایانه‌ای، درک موضوعات بین المللی، آگاهی سازمانی، کارآفرینی، آشنایی با زبان انگلیسی، تجربة شغلی و تخصص فنی از جمله قابلیتهایی بوده‌اند که میزان وجود آنها در دانشجویان در حد کمی برآورد شدند. قابلیتهای بالقوة اساسی به منظور تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان به ترتیب اولویت تحت 5 قابلیت شخصی، بین فردی، سازمانی، ارتباطی و اطلاعاتی دسته بندی شدند.  نتایج نشاندهندة وجود رابطة مثبت و معنادار بین سابقة کار کشاورزی دانشجویان در مزرعه و توانایی احراز شغل پایدار در بازارکار با میزان وجود قابلیتهای بالقوه آنان بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Situation of Agricultural Student's Potentials for Creating Graduates' Cooperatives: A Case Study of Universities in the West of Iran

نویسندگان [English]

  • SH Barani 1
  • A.H Alibeigi 2
1 M.A in Agriculture Education and Extension, University of Razi
چکیده [English]

Main function of cooperation is generation of employment for the graduates who have ability but no capital, and one of the objects of cooperation, as one of most potential employers of agricultural graduates, is to extend favorable creation of employment in such a way to facilitate launching graduate's cooperatives for them, the abilities and how much they dominate the abilities must be put to study. Thus, the current paper, being of a descriptive-correlative nature isto analyze situation of agricultural student's potentials for creating graduate's cooperatives in universities in the west of Iran. The statistical population for this study was senior agricultural students of public universities (Kordestan, Kermanshah, Ilam, Hamedan and Lorestan) in the west of Iran (N=979) out of which, 274 students were selected using Bartlet table and stratified random (quota) sampling method. Based on the findings, potentials including familiarity with instruments of knowledge generation and extension, organizational commitment, progressiveness, information literacy, ability to work with internet, computer literacy, understanding international issues, organizational awareness, entrepreneurship, English language, career experience, and technical specialty were very low. Basic potentials for the formation of graduate's cooperatives classified according to important into individual, interpersonal, organizational, communicative, and informational ability. There was a positive and significant relationship between agricultural backgrounds, the capability to get sustainable job with level of student's potentials. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • graduate
  • Graduate's Cooperatives
  • Creation of Employment
 
1. آقاسی زاده، فتح الله (1385)،اشتغال دانش آموختگان کشاورزی: الزامات و راهکار ها، قابل دسترس در:  http://www.aeea.ir
2. اسدی، علی و همکاران (1382)، صلاحیت های مورد نیاز مروجین امور دام، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد34، شماره 2 ، ص 333-343.
3. بارانی، شهرزاد و امیرحسین علی بیگی (1388)، واکاوی و ادراکات و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال پذیری رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های غرب کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
4. زارع، عادل (1385)، آموزش عالی کشاورزی: مشکلات، چالش ها و بحران های پیش رو، قابل دسترس در: http://www.aeea.ir
5. حجازی، یوسف (1383)،  نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 23، ص27- 42.
6. شارع پور، محمود، صادق صالحی و محمد فاضلی(1380)، توانمندی ها و شایستگی های کانونی دانش آموختگان آموزش عالی (با مطالعه ی میدانی در چند دانشگاه کشور)، مؤسسة پژوهش و
برنامه­ریزی آموزش عالی، طرح پژوهشی شماره 32.
7. شهبازی، اسماعیل، امیر حسین علی بیگی (1385 الف)، تحلیل توقعات و انتظارات مدیران و کارفرمایان بخش کشاورزی از دانش آموختگان سطوح مختلف نظام آموش کشاورزی، همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راه کارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشگاه آزاد مشهد.
8. شهبازی، اسماعیل، امیر حسین علی بیگی (1385ب)، واکاوی شایستگی های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، شماره 1، جلد 2، ص 15-23.
9. صالحی، سعید و مسعود برادران (1385)، راه کارهای بکارگیری کارآفرینی در آموزش کشاورزی، نشریه جهاد، شماره 274 (آذر و دی)، ص 183 – 205.
10. عزیزی، نعمت اله (1382)، آموزش و پرورش و بازارکار: آماده سازی جوانان با صلاحیت ها و مهارت های اساسی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیستم، شماره اول، تابستان، ص 58-70.
11 . علی بیگی، امیر حسین و شهرزاد بارانی (1388)،بررسی وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت های عمومی دانش آموختگان کشاورزی: مطالعه ی موردی استان کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه، طرح پژوهشی.
12. غفرانی، محمد باقر (1376)، رسالت های آموزش عالی در دنیای جدید و در ایران اسلامی، سمینار منطقه ای آموزش عالی در قرن آینده، تهران، 27-29 بهمن ماه.
13. مرکز آمار ایران (1385)، آمار وزارت تعاون تا پایان هشت ماه اول سال 1385، قابل دسترس
در: www.amar.org.ir
14. Albrecht, S. (1997), Us educators look to the big picture, Australian Accountant, 67(4): 52-54.
15. Alibeige, A. & K. Zarafshani (2006), Are agricultural graduates meeting employers' expectations? A perspective from Iran, Perspectives in Education, 24(3): 53-61.
16. Andelt, L.L., & L.A. Barrett & B.K. Bosshamer (1997), Employer assessment of the skill preparation of students from the college of agricultural sciences and natural resources university of Nebraska-Lincoln: Implications for teacher and curriculum, NACTA Journal, 41(4): 47-53.
17. Anonymous (2007), Teacher generic competencies,  Available online at: http://tedp.meb.gov.tr
18. Anonymous (1996), Students need basics, Transportation & Distribution, 37(2): 40. 
19. Anonymous (1994), Cultural understand as the eighth key competency, Final report, Australia. 
20. Bakar, Ab.R. & I. Hanafi (2007), Assessing employability skills of technical-vocational students in Malaysia, Journal of Social Sciences, 3(4): 202-207.
21. Bartlett, J. E., J. W. Kotrlik & C. C. Higgins (2001), Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research, Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43- 50.
22. Berle, D. (2007), Employer preferences in landscape horticulture graduates: Implications for college programs, NACTA Journal, 51(1): 21-25.
23. De La Harpe, B., A. Radloff & J.Wyber (2000), Quality and generic (professional) skills, Quality in Higher Education, 6(3): 231-243.
24. Eby, L.T., M. Butts & A. Lockwood (2003), Predictors of success in the era of the boundaryless career, Journal of Organizational Behavior, 24(6), 689.
25. Evorwijn, S.E.M., G.B.J. Bomers & J.A. Knubben (1993), Ability– or competence – based education: Bridging the gap between knowledge acquisition and ability to apply, Higher Education, 25: 425- 438.
26.Gurcharan Singh, G. K. & S. K. Garib Singh (2008), Malaysian graduates' employability skills, UNITAR E Journal, 4(1): 14-44. 
27. Harvey, L. (2000), New realities: Relationship between higher education and employment, Tertiary Education and Management, 6: 3-17.
28. Hodges, D. & N. Burchell (2003), Business graduate competencies: Employers' views on importance and performance, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 4(2): 16-22.
29. Jackson, V. (2007), An insight into the career paths and employability of humanities graduates, Journal of Employability and Humanities, Issue 1, pp. 1-12.
30. Jacobsen, R.L. (1993), Shaking up the MBA, Chronicle of Higher Education, 40: 18-19.
31. Joseph, M. & B. Joseph (1997), Employer's perception of service quality in higher education, Journal of Marketing for Higher Education, 8(2): 1-13.
32. Kamsah, M.Z. (2008), Developing generic skills in classroom environment: Engineering students' perspective, Available online at: http://www.ctl.utm.my/ research/pdf/rt103.pdf
33. Liles, R.T. & R.D. Mustian (2004), Core competencies: A systems approach for training and organizational development in extension, The Journal of Agricultural Education and Extension, 10(2): 77-82.
34. Lo Bosco, M. (1996), 1995 college graduate hiring prognosis: A competitive job market with some salary growth, Compensation & Benefits Review, 28(3): 16-20.
35. Maes, J.D., T.G. Weldy & M.L. Icenogle (1997), A managerial perspective: Oral communication competency is most important for business student in the workplace, Journal of Business Communication, 34: 67-80.
36. Malaysian Today (2005), Malaysia has 60000 graduates unemployed, Retrieved from http://www.malaysia-today.net/Blog-e/2005/11/Malaysia-has-60000-undergraduates.htm
37. McArdle, S., L. Waters, J.P. Briscoc  & D.T. Hall (2007), Employability during unemployment adaptability, career identity and human and social capital, Journal of Vocational Behavior, 71: 247-264.
38. Moreau, P. & C. Leathwood (2006), Graduates' employment and the discourse of employability: A critical analysis, Journal of Education and Work, 19(4): 305-324.
39. Nikolaou, L. (2003), The development and validation of a measure of generic work competencies, International Journal of Testing, 3(4): 309-319.
40. Pezeshki Rad, Gh., M. Mohamadzadeh Nasrabadi & T.  Bruening (2005), An assessment of vocational and technical higher education effect on employment in the north western provinces, Iran, AIAEE Proceeding of the 21st Annual Conference, San Antonio, TX. pp. 420-430.
41. Prussia, G.E., M. Fugate & A.J. Kinicki (2001), Explication of the coping goal construct: Implications for coping and reemployment, Journal of Applied Psychology, 86(6): 1179-1190.
42. Quek, A.H. (2005), Learning for the workplace: A case study in graduate employees' generic competencies, Journal of Workplace Learning, 17(4): 231-242.
43. Raybould, I. & V. Sheedy (2005), Are graduates equipped with the right skills in the employability stakes? Industrial and Commercial Training, 37(5): 259-263.
44. Rainsbury, E., D. Hodges, N. Burchell & M. Lay (2002), Ranking workplace competencies: Student and graduate perceptions, Asia- Pacific Journal of Cooperative Education, 3(2): 8-18.
45. Stone, B.B. & S. Bieber (1997), Competencies: A new language for work, Journal of Extension, 35(1): 43-46.
46. Suvedi, M. & G. Heyboer (2004), Perceptions of recent graduates and employers about undergraduate programs in the college of agriculture and natural resources at Michigan state university: A follow-up study, NACTA Journal, 48(1): 22-27.
47. Wanberg, C.R., J.D. Kammeyer-Mueller & K. Shi (2001), Job loss and the experience of unemployment: International research and perspectives, In
N. Anderson, D. Ones, H. Sinangil & C. Visuresvaran (Eds), The handbook of industrial work and organizational psychology (vol. 2, pp. 253-269), London: Sage Publications Inc., UK.