عوامل فردی مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مرتعداری در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

نظام تعاونی یکی از الگوهای مدیریت مراتع و جلب مشارکت مردمی در حفظ و احیای این منابع محسوب می‌شود و لذا شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای مرتعداری می‌تواند به توسعه آنها و تحقق هدف فوق کمک کند. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام درصدد پاسخ به این پرسش است که از بین مهمترین متغیرهای فردی، کدام‌‌یک بر موفقیت تعاونیهای مرتعداری اثرگذار است. بدین منظور، 386 نفر از اعضای 28 تعاونی مرتعداری استان گلستان در چارچوب یک تحقیق پیمایشی در سال 1389 بررسی شدند و اطلاعات مورد نیاز با کمک یک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با این افراد جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهد میزان آشنایی اعضا با فعالیتهای تعاونی، میزان تحصیلات اعضا و توجه به نیاز و اهداف اعضا مهمترین متغیرهای فردی تأثیرگذار بر موفقیت تعاونیهای مرتعداری به شمار می‌آیند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual Factors Affecting Success of Rangeland Cooperatives: A Study in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • M.R SHahraki 1
  • H Barani 2
  • A Abedi-Sarvestani 3
2 Lecturer University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan
3 Lecturer, Agriculture Education and Extension Dept., University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan
چکیده [English]

Cooperation system is a model for rangeland management and people's participation in natural resources conservation. Learning about factors affecting rangelands cooperatives could help increase the success of cooperatives. The present research in Golestan province has been done to find which individual factors can affect rangeland cooperatives success. The research was a survey with a sample of 386 persons from 28 cooperatives. Data were collected using a questionnaire and direct interview with respondents. Findings indicate that the level of education and individual awareness about cooperative’s activities are most determinant factors of rangeland cooperatives success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland Cooperatives
  • Success
  • Individual factors
امینی، امیر مظفر و مسعود رمضانی (1385)،  بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان اصفهان، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شماره اول، ص121-135.
2. اهور، بدری (1375)، نحوۀ مشارکت زنان سرپرست خانوار در فعالیت­های اقتصادی در قالب تعاونی ( تعاون، زن، اشتغال)، تهران: وزارت تعاون، ص229-242.
3. ترابی، پردیس، علیقلی حیدری، و جواد محمد قلی­نیا (1389)، بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت­های تعاونی(مطالعه موردی: تعاونی­های دام و طیور در شهرستان مشهد، نشریه تعاون، سال 21، شماره 2، ص 1-20.
4. تقوی، نعمت­اله (1382)، عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید زراعی در آذربایجان شرقی،  تعاون، شماره 143، ص 39-46.
5. ثابت دیزاوندی، محمود، حمید انصاری و مصطفی ازکیا (1389)، بررسی میزان رضایت اعضا از عملکرد اقتصادی و اجتماعی  تعاونی­های روستایی (مطالعه موردی: تعاونی­های روستایی شهرستان مشهد)،  نشریه تعاون، سال 21، شماره 2، ص63-89.
6. رضایی، ماشاالله (1388)، نگرشی بر تعاونی­های منابع طبیعی و آبخیزداری، ماهنامه سبزینه، سال چهارم، شماره 35، ص105-109.
7. زارع، رامین (1387)، بررسی ارتباط بین سن، جنس و تحصیلات اعضای شرکت­های تعاونی استان مرکزی، چکیده مقالات همایش ملی تعاون و کارآفرینی، ص28.
8. زارع یکتا، محمد جواد (1386)، بررسی نقش تعاونی­های منابع طبیعی در حفظ و احیاء مراتع استان گلستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 229 ص.
9. سرسختی عراقی، رضا (1376)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمان های تعاونی صیادی استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
10. شعبانعلی فمی، حسین، شهلا چوبچیان،  معصومه رحیم زاده و فاطمه رسولی (1385)، شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران، مطالعات زنان، شماره 2، ص89-109.
11. صدیقی، حسن و علی اصغر درویشی­نیا (1381)، بررسی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان مازندران، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 23، شماره 2، ص313-323.
12. طالب، مهدی (1387)، اصول و اندیشه­های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم.
13. علی بیگی، امیر حسین و سیدعلی نکویی­نایینی (1387)، عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اعضاء در مدیریت تعاونی­های روستایی شهرستان کرمانشاه، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 1، دوره 2- 39، ص 87 تا 95.
14. کرمی، شهلا و حسین آگهی (1389)، عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­ها: مطالعۀ موردی تعاونی­های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، سال سیزدهم، شماره 2، ص31- 60.
15. ملا­حسینی، علی و محدثه محمدی (1389)، رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونی­های مصرف شهر کرمان، نشریه تعاون، سال 21، شماره 1، ص 125-141.
16. مهرنگار، سمیه و غلامحسین حسینی­نیا (1388)، شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی: مرغداران استان خراسان رضوی)، نشریه تعاون، سال 20، شماره 208 و 209، ص17-28.
17. نامغ، پرویز (1388)، مدیریت تعاونیها، انتشارات هستان، چاپ چهارم، 192 ص.
18. نکویی­نایینی، سیدعلی (1385)، عوامل مؤثر در موفقیت تعاونی­ها، نشریه تعاون، شماره 182، ص54- 56.
19. Harda, N. ( 2003), Who succeeds as an entrepreneur? an Analysis of the post-entry performance of new firms in Japan, Japan and the World Economy, 15(2): 211- 222.
20. Peterson, D.K. (2004), Benefits of Participation in corporate rolunteer programs: employees Prceptions , Personnel Rewiew, 33(6): 615-627.
21. Scrimgeour, F., A. Mcdermott, C. Saundrs, N. Shadbolt and  G. Sheath (2006),  New Zealand agribusiness success: An approach to exploring the role of strategy, structure and conduct on firm performance paper presented at to New Zealand agricultural and resource economics society, August 2006, Conference. pp 25- 27.
22. Zhang, L. (2007), Social capital accumulation, business governance, and enterprise performance: A structural-equation-model approach, Thesis Hong Kong University of Science and Technology, Appears in collections SOSC Master Theses, Retrieved from: http://hdl.handle.net/1783.1/5566