عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی‌ فعال در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده شرکتهای تعاونی و تأکید مسئولان بر اهمیت این شرکتها بوده‌ایم. اما سؤال اصلی این است که آیا رشد بخش تعاون، با توجه به عملکرد مالی مورد نیاز، جوابگوی نیازهای جامعه ‌بوده و از سویی، دستاوردهای حاصل از گسترش این شرکتها، در راستای رفع مشکلات و معضلاتی از قبیل بیکاری و افزایش بهره‌وری و کارایی بوده است. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی روابط اشتغال و عملکرد ‌مالی شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه و مشتمل بر 1300شرکت است. از جامعه مذکور بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ، تعداد 720 شرکت طی دوره 1384 تا 1389انتخاب شدند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سطح اشتغال‌زایی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف و عملکرد مالی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد مالی بهتر در گروه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، منجر به نرخ اشتغال‌زایی بالاتر شده و عملکرد مالی ضعیف در این گروه‌ها، نرخ اشتغال‌زایی آنها را کاهش داده است؛ لذا می‌توان گفت که عملکرد مالی بهتر موجب اشتغال بیشتر به ترتیب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial and Employment Performance of Active Cooperative Societies in Fars Province

نویسندگان [English]

  • J Moradi 1
  • Hashem Valipour 2
  • Marzie Nematollahi 3
1 Lecturer Accounting Dept., Azad Islamic Uiversity of Marvdasht
2 Lecturer Accounting Dept., Azad Islamic University of Firouzabad
3 M.A in Accounting, Azad Islamic University of Marvdasht
چکیده [English]

In recent years, a positive and substantial growth in cooperative enterprises is observable which is why governments have increasingly turned to this kind of firms. But, in view of the investments required, the main question is whether a growth in the cooperative sector will meet the needs of the society, or what have been the results of such a growth in terms of resolving the problems and difficulties such as unemployment, and growing productivity and performance?
This paper, studies the relationship between investments, employment and financial performance of active cooperative enterprises of Fars province. The statistical population of this study includes all of the active cooperative enterprises of Fars province (4512 firms). Based on the considered restrictions to select the samples, 120 firms were selected from the population on the basis of the classified random sampling method during the period 1384 to 1389.
The findings show that there is a significant difference between employment of the different groups in cooperative enterprises, based on their financial performance and the field of their activities. Aggregately, the better financial performance in the agricultural, industrial and service sectors respectively, has lead to higher rate of employment. Therefore the weaker the financial performance of the firms in these sectors, the lower the employment rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • financial performance
  • Active Cooperative Enterprises
  • Return on Asset (ROA) ratio
 
1. اورنگی، مینا و غلامحسین حسینی­نیا و علیقلی حیدری (1389)، سنجش سازه­های مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته­های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی، تعاون، سال 21، دوره جدید، شماره 1، 101-112.
2. تجلی، سید آیت الله و صمد عزیزنژاد و آرش میرشمسی (1389)، آثار کاهش نرخ سود بانکی برتورم، اشتغال وسرمایه گذاری، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها.
3. جامعی، رضا (1383)،  روشهای ارزیابی عملکرد مالی‏ شرکتهای تعاونی، مجله تعاون، شماره 153، ص. 25-27.
4. حاجیها، زهره (1389)، مدل پیش­بینی درجه سیاسی بودن مدیران مالی شرکت­های تحت پوشش بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص­های عملکرد مالی، فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال 5، شماره 12، 79-88.
5. شورورزی، محمدرضا و ایمان آزادوار (1389)، تجزیه و تحلیل ارتباط میان فرصت­های
سرمایه­گذاری و عملکرد شرکت­ها، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 6، 13-23.
6. عرفانی، محمود (1370)، قوانین تجارت، انتشارات جهاد دانشگاهی.
7. عرفانی، محمود (1381)،حقوق تجارت، جلد دوم، نشر میزان.
8. فتحی، سعید و سیدیاسین توکلی (1388)، بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه­های اقتصادی، بررسی­های بازرگانی، شماره 36، 104-116.
9.کریمی، فرزاد، حسنعلی اخلاقی و فاطمه رضایی­مهر (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 8،60 -74.
10. لهسایی­زاده، عبدالعلی (1384)، جامعه­شناسی کشاورزی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران.
11.ملاحسینی، علی و محدثه محمدی (1389)، رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونی­های مصرف شهر کرمان، تعاون، سال 21، شماره 1، 125-141.
12.نوروش، ایرج و سیما یزدانی (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه­گذاری در شرکت­های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، 35-48.
13. Barzideh, N. (2004), The relationship between different approaches in financial performance measurement of industrial companies of transportation devices accepted in Tehran Stock Exchange, Master Dissertation, Economic Science Univ. 198p.
14. Garcia, J. P., T. Martinez, P. Martinez (2007), Effects Working Capital Management on SME Profitability, Journal of Management Finance, 3(2): 164-177.
15. Kaur, I. (2006), Performance management: an evaluation of co-operative performance in Malaysia, Malaysian Journal of Co-operative Management, 2: 1-17.