بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که تعداد 140 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. بر اساس یافته‌های پژوهش و با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونیها در قالب 8 عامل هماهنگی-آموزشی، حرفه‌ای، اقتصادی، حمایتی، سازمانی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه‌ای و بازاریابی دسته بندی شدند. این عوامل در مجموع 33/68 درصد از تغییرات واریانس متغیر موفقیت تعاونیها را تبیین کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of livestock cooperatives in the city Khodabande

نویسندگان [English]

  • gh.r Mojaradi 1
  • Z SHahgholiyan 2
  • J Yaghobi 1
 
1.آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسی و ارزیابی فعالیت­های شرکت­های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2.امینی، ا.، و رمضانی، م. (1385). ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره 55، صفحات  67-89.
3.امینی، م. و رمضانی، م. (1387). نظرات آموزشگران، رهیافتی جهت بهبود کیفیت آموزش و ارتقا بهره­وری آن در بخش تعاون. همایش بهبود کیفیت، ارتقا بهره­وری و ایجاد اشتغال و تولید در بخش تعاون. وزارت تعاون.
4.امینی، م. و اسماعیلی فلاح، م. (1387). موفقیت شرکت­های تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه­های مؤثر بر آن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم شماره 46 (الف)، صفحات 273-288.
5. ثمری، ع. و رسول زاده، ب. (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار برافزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت درمدیران تعاونی‌ها. نشریه مدیریت دولتی، سال بیستم، شماره 1، صفحات 33-50.
6. جهاد کشاورزی (1389). آمارنامه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی. استان زنجان.
7.حیدرپور، ز.، شعبانعلی فمی، ح.، اسدی، ع. و ملک محمدی، ا. (1387). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران ازدیدگاه اعضا. فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره2، صفحات 21-38.
8.خسروی، م. و غزنوی، ا. (1387). ارزیابی بار میکروبی و ph شیر خام دامداری‌های سنتی شهرستان کاشمر در فصل های مختلف. مجله دانش نوین کشاورزی، سال چهاردهم، شماره13 ، صفحات33- 37.
9.درویشی نیا، ع. ا. و صدیقی، ح. (۱۳81). ارزیابی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، سالی سی و سوم، شماره 2، صفحات 313-324.
10.رحیمی، ش. (1390). جایگاه ایران در تولید محصولات دامی. سهم پروتئین حیوانی در سبد خانوار. بازاریابی شده از سایت خبر مهر (http://www.khabarfarsi.com).
11.زراء نژاد، م. و شریفی، ب. (1387). بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی‌های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری (مورد مطالعه: تعاونی‌های مصرف استان ایلام). پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه مدیریت، سال بیست و نهم، شماره3، صفحات 97-110.
12.سلطانی، س. (1390). قاچاق دام زنده وضعیت دامپروری را بحرانی‌تر کرده است. بازیابی شده از سایت صنعت غذا و کشاورزی ( (http://www.agrofoodnews.com.
13.شکیبا مقدم، م. (۱۳۸۱). مدیریت تعاونی‌ها. تهران: انتشارات میر.
14.صفری، ح.، آریان‌فر، خ. و ابراهیمی، ع. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های تعاونی مصرف برتر. ماهنامه تعاون. سال بیستم، شماره 212، صفحات  33-52.
15.عنبری، م. (1380). مدیریت در تعاونی‌های کشاورزی. تهران: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
16.محمدی، ا. (1388). بررسی وضعیت صنعت طیور و چگونگی شکل گیری اتحادیه سراسری تعاونی مرغداران. ماهنامه تعاون، شماره 155، صفحات 34-39.
17.میرک زاده، ع.، کرمی، م. و پاپ زن، ع. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مرغداری‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال
2-40، شماره 4، صفحات 27-34.
18.نامغ، پ. (1377). مدیریت تعاونی‌ها. تهران: نشر آروین.
19.نجابت، ا. (1384). سنجش­میزان موفقیت پروژه. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. تهران، گروه­پژوهشی­آریانا. بازیابی شده از http://www.civilica.com/Paper-IPMC02-IPMC02_088.html
20.وزرات تعاون. (1383). آشنایی مدیران با قانون و مقررات بخش تعاون. تهران: معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج.
21.وزارت تعاون. (1387). دستاوردها و عملکرد وزارت تعاون به مناسبت سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی. تهران: انتشارات وزارت تعاون.
22.Bernard, T., &  Spielman, D.J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34 (1), 60–69.
23.Bhuyan, S.,  & Olson, F. (1998). Potential role of nonagricultural cooperatives in rural development: A report on focus group studies conducted in rural North Dakota, Ag. Econ Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND, January.
24.FAO (Food and Agriculture Organization) (1995). Livestock development strategies forllow income countries, T. Wilson, S. Euhi and S. Mack (Eds). Rome: FAO.
25.John, L., Adrian, J., & Wade Green, T. (2001). Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness. 19(1), 17-33.
26.Kaur, I. (2006). Performance management: An evaluation of co-operative performance in Malaysia. Malaysian Journal of Co-operative Management, 2, 1-17.
27.Laidlaw, A. F.  (2000). Cooperatives in the year 2000. London: ICA.
28.Nonako, L., &  Akeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of inovation. New York: Oxford University Press.
29.Padgham, J. (2002). Worker cooperative. University of Wisconsin. Center for Cooperatives, Bulletin 5(5), 17.
30.Rajaei,Y., Yaghoubi, J., & Donyaei, H. (2011). Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of Zanjan province. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15,1521–1525.
31.Reynolds, A., & Hugh, J. (2006). An assessment of loan regulations for rural housing cooperatives. UWCC Staff Paper, 2, 12-13.
32.Robert, F. (2002). Cropp, an analysis of machinery cooperatives for dairy farms in the upper midwest. UWCC staff paper. 3-5. Retrieved from http//:www.google.com.
33.Sonja, N.  (2008). Defining the co-operative difference. The Journal of Socio-Economicsm, 37, 2168–2177.
34.World Bank (1998). Knowledge for development. World Development report, 1998-1999. Washington DC: World Bank. Retrieved from http:// www.google.com.