تحلیل موانع و مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

3 استادیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تهران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، تحلیل موانع و مشکلات تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج در دستیابی به کشاورزی پایدار است. جامعه آماری تحقیق، ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج را دربرمی‌گیرد (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه‌آماری برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای است که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (α>0.7) تأیید شد.  تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج توصیفی با استفاده از آماره‌های مربوطه نشان داد که مهمترین موانع دستیابی به کشاورزی پایدار در تعاونیهای تولید کشاورزی نبود مقررات حقوقی لازم به منظور حرکت واحدهای بهره‌برداری به سوی اندازه مطلوب بوده و مهمترین راهکار جهت دستیابی به کشاورزی پایدار در تعاونیهای تولید، توجه سیاستگذاران به کشاورزی پایدار درتعاونیهای تولید ‏بوده است. علاوه بر این، برپایه نتایج تحلیل عاملی (نتایج استنباطی)، موانع و مشکلات تعاونیهای شهرستان مورد مطالعه جهت دستیابی به کشاورزی پایدار در قالب سه عامل:  1. موانع آموزشی، 2.موانع حمایتی، 3. موانع دانشی و نگرشی طبقه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Impediments to achieving sustainable agricultural cooperatives, agricultural productivity, Karaj city

نویسندگان [English]

  • Reza Ebrahimi mimand 1
  • S.M Mirdamadi 2
  • M.H Razaghi 3
 
1.ابراهیم زاده، خ. (1387 ). ارزشیابی تعاونی‏های تولید روستایی با تأکید بر نظام بازرایابی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز.
2.بذر افشان، ج . (1389).آسیب شناسی های تعاونی‏های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام. 17-25 فروردین. تهران.
3.پادروند، س. (1390). بررسی ظرفیتهای بخش تعاون در افزایش اشتغال از دیدگاه ارکان تعاونیهای تولید بخش کشاورزی در شهرستان ورامین. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
4.سلمانزاده، س. (1371).کشاورزی پایدار، رهیافتی در توسعه کشاورزی کشور و رسالتی برای ترویج ایران. مجموعه مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور. سازمان ترویج کشاورزی. تهران.
5.صالح نسب، غ. (1388).انعطاف پذیری الگوی کسب و کار تعاونی در زمانهای بحران. تهران: معاونت پژوهش، برنامه‏ریزی و آموزش تعاون ،صفحات  15 - 30.
6.علیپور، ح .، فلاح، ر. و مقدس فریمانی، ش. (1387). دانش و گرایش محققان سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار. پژوهش و سازندگی (شاخه زراعت و باغبانی)، شماره 81، صفحات 111- 119.
7.کاشانی، م. (1378). نقش شرکت‏های تعاونی در فعالیت‏های زراعی. مجله جهاد، سال دهم، شماره168، صفحات17-24.
8.محمودی، م. (1387). شرکت‏های تعاونی رویکری مناسب برای کارآفرینی و اشتغال. مجموعه مقالات اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی. کیش.
9.مقصودی، ط. (1384). بررسی وضعیت پایداری کشت سیب‌زمینی در شهرستان فریدون‌شهر.  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه تهران .
10.نسیمی، ع. (1384).  سبدقطورتعاونیهاواصلاحنظامبهرهبرداریکشاورزیایران. تهران: سازمان تعاون روستایی ایران.
11.Ahmadi, M. T. (1999). Study of factors affecting the membership of farmers in rural production cooperatives under the multiplicity model of dissemination of innovations: A case study of Fars province. A Thesis Presented For the Degree of Master, Tarbiat Modares University, Faculty of Agricultural.
12.Amini, A. M., &  Ramazani, M. (2006). Study of Effective Factors on Success of Poultry-Farm in Esfahan Province. Journal of Natural Resources and Agricultural Techniques and Sciences, 10(1), 121-135.
13.Anderson, J. R., &Feder, G. (2004). Agricultural extension: good intensions and hard realities. TheWorld Bank Research Observer, 19(1), 42-60. Retrieved 18 December from http://wbro.oxfordjournals.org/cgi/reprint.
14.Axin, B. (2009). Cooperatives and sustainable development. New York: Milton Keynnes Open University Press.
15.Christou, L. (2005). Agricultural organizations debt adjustment: The role of the state. the Agricultural Organizations and of the Agricultural Bank of Greece. Sineteristiki Poria, 17 (2), 232-251.
16.Daizavandi, S., Ansari, H., & Azkia, M. (2010). Survey of staff amount from rural cooperatives social and economical performance, Case Study: Mashahd county rural cooperatives. Journal of Jihad (Jihad Ministry Publishing), 21 (2), 63- 89.
17.Fairbairn, B. (2001). Social movements and co-operatives: Implications for history and development. Review of International Co-operation, 94 (1), 24-35.
18.Kluge, J., Meffert,  J., & Stein. L. (2000). The German road to innovation. The McKinsey Quarterly, 2, 99–105.
19.Labour International Organization (2008). Fact sheet cooperatives and rural employment. New York: Publishing of World Bank Public Action.
20.Savari, M., Sarani, V., &  Shahpasand, M. R. (2012). Analysis of the attitudes of agriculture organization experts in Kurdistan province towards agro-forestry farming. Annals of Biological Research, 3 (12),5529-5535.
21.Steven, V. P., & Frank, N. (2007). Measuring farm sustainability and explaining differences in sustainable efficiency. Ecological Economics, 62(1),149-161.
22.Williams, D. L., & Wise, K. L. (1997). Perceptions of Iowa secondary school agricultural education teachers and students regarding sustainable agriculture. Journal of Agricultural Education, 38(2), l5-20.