ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان سمنان (918=N) در بر می گیرند که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با انتساب متناسب، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بوده که روایی آن براساس نظر جمعی از استادان و پایایی بخشی از پرسشنامه (ویژگیهای کارآفرینی) نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (80/0 =α) تأیید شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای برخورداری از خلاقیت، ریسک پذیر بودن، واقع بین بودن، آینده‌نگر بودن، سخت کوش بودن، اعتماد به نفس داشتن، آرمان گرا بودن، نتیجه گرا بودن با کارآفرینی تعاونی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص تأثیر ویژگیهای کارآفرینی18 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی تعاونی نیز مبین آن است که متغیرهای سخت‌کوش بودن و واقع بین بودن مهمترین ویژگیهای کارآفرینی اعضا هستند. این متغیرها توانایی تبیین 8/29% از واریانس ویژگیهای کارآفرینی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial characteristics of rural women in cooperatives Semnan

نویسندگان [English]

  • Mona Babaii 1
  • Mehrdad Niknami 2
  • D Samari 2
 
1. احمد پورداریانی، م. (1380). کارآفرینی( تعاریف، نظریات، الگوها). تهران: انتشارات پردیس.
2. استونر، ج. (2000). مدیریت. ترجمه علی پارسائیان. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
3. جعفرزاده،م. (1383). تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه. فصلنامه فرهنگمدیریت. سال سوم، شماره 7، صفحات 205-254.
4.رحیمی، س. و ابراهیمی ، ف. (1390). بررسی نقش ویژگیهای کارآفرینی کارکنان در موفقیت شرکتهای تعاونی، مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی. وزارت تعاون. کیش.
5. عادل ، م. (1380). بررسیعواملمؤثربررشدوپرورشکارآفرینانازدیدگاهمدیرانصنایعایران. پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت، دانشگاه تهران.
6. فلاح جلودار، ر. (1386). تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی تهران. ماهنامه تعاون، سال بیستم، شماره 210و211، صفحات 17- 33.
7. فیض آبادی، ح. ( 1387). بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی. وزارت تعاون، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. دانشگاه تهران.
8. کردنائیج، ا.، زالی، م.، هومن، ه. و شمس، ش. (1386). ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: انتشارات دانشکده کارآفرینی. دانشگاه تهران.
9. گلرد، پ. (1386). ویژگی ها، انگیزه ها و اهداف ترغیب کننده زنان ایرانی در توسعه کسب و کار. فصلنامه پژوهش های بازرگانی، سال یازدهم، شماره44، صفحات 267-296.
10.  محمدی ،ح.، احمدی، ع. و شایان جهرمی، ش. (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامهزنوجامعه، سال دوم، شماره 1، صفحات 99-119.
11. مومنی، م.(1386). ویژگی های کارآفرینان در بخش تعاون. مجله تعاون ، شماره 195، صفحات 28-37.
12. یارایی، ع . (1383). بررسیبرخیروحیاتکارآفرینیدربیندانشجویاندانشگاهشیراز.
پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز.
13.Erritsen, G., & Beyer, C.( 2002). Encouraging entrepreneurs in developing countries. Long Rang Planning ,4(21),18-24.
14. Gaurd ,E., & Meril ,G.(2000). Characteristics of a successful rural women  entrepreneurship. International  Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 5(6),279-296.
15.  Metha ,R. (2008). Cooperatives Action and Youths Prescriptive Strategy. International Workshop on Setting up University/campus Co-operatives.5,6 May2008. Tehran. IRAN.
16. Pendergast,W.(2004), Entrepreneurshial context and trait of entrepreneurs. Journal of Entrepreneurial Behaviour  & Research, 10(7),97-108.
17. Shane,S., & Lock, E. (2003), Entrepreneurial motivation. Human Resource Ranagement Review, 5(13),257-279.
18. Simonin, M. (2006). Women In Entrepreneurship. research paper for seminar in business strategy & International Business, 14 March 2006. Boston: Harvard Business School.
19. Tatiana, S. & Bojidar,M.(2007). The role of interpersonal trust for entrepreneurial exchange in a transition economy. International Journal of Emerging Markets ,2(2),107-122.
20. Zimmerer, T. (2004). Essentials of entrepreneurship and small business management. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall.