صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی استان ایلام برای اشتغال در بخش تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 استادیار گروه تکنولوژی صنایع غذایی، دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 380  دانش‌آموخته کشاورزی در استان ایلام بوده است  که حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است که روایی آن را صاحب نظران حوزه اشتغال و کارآفرینی و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ ( 955/0=α) تأیید کردند. در این تحقیق صلاحیتهای موردنیاز اشتغال در بخش تعاونی به سه دسته صلاحیتهای قبل از تأسیس، تأسیس و راه اندازی و صلاحیتهای مدیریت شرکت تعاونی تقسیم شدند. نتایج حاصل از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان بهره‌مندی دانش‌آموختگان از صلاحیتهای مورد نیاز در هر سه مرحله در حد متوسط است که بر این اساس برای دستیابی به سطوح مطلوبی از صلاحیتهای مورد نیاز باید برنامه های آموزشی و مهارت آموزی ویژه برای دانش آموختگان طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competencies required for agricultural Dansh‌Mvkhtgan Ilam   For jobs in the cooperative sector

نویسندگان [English]

  • A Yaghoubin farani 1
  • F Rahmani 2
  • H Mehdizadeh 3
  • Karim NAderi medii 1
 
1.آذر، ع. و مومنی، م. (1386). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
2.اورنگی، م.، حسینی نیا ،غ. و حیدری، ع.(1389). سنجش سازه­های­مؤثر بر گرایش­ دانش­آموختگان و دانشجویان سال آخر رشته­های کشاورزی به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبی. ماهنامهتعاون،  سال دهم، شماره 21، صفحات 110 - 112.
 3.برآبادی، ا. (1387).  تحلیل موانع آموزشی، اجتماعی و فرهنگی اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
4.برزگری خانقاه، ج. (1384).  تعاونیها،کنترل­هایداخلیواشتغال.  مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال وتوسعه و دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
5.جلالی، خ. (1382). ساماندهی اشتغال دانش­آموختگان رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی.فصلنامهنظاممهندسی کشاورزیومنابعطبیعی، سال دوم، شماره 5 ، صفحات 19 - 23.
6.خسروی پور، ب.، ایروانی، ه.، حسینی، س. ح. و موحد محمدی، ح. (1386). شناسایی و تجزیه و تحلیل اجزای آموزش کشاورزی مورد استفاده دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کارآفرینی. مجله علوم کشاورزی ایران، سال دوم، شماره 2، صفحات 207-217.
7.رکن الدین افتخاری، ع. (1373)، مکانیسمبرنامهریزیدرایرانباتأکیدبربرنامهریزیروستایی. مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی .جلد دوم. تهران: انتشارات سمت.
8. زمانی، غ. و فروزانی، م. (1385). روحی کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی، مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران، سال دوم، شماره 1، صفحات 107-116.
9.شهبازی، ا. و علی­بیگی، ا.ح. (1385). صلاحیتهای مورد نیاز دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ، سال اول، شماره 6 ، صفحات 14 - 24.
10.عبدالملکی، ج.، یوسفی افراشته، م.، پیرمحمدی، م.، سبک رو، م. و نوشیروان، م. (1387). بررسی رابطه ی مهارت­های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی.  مجله توسعه کارآفرینی، سال اول ، شماره 2 ، صفحات  58 - 72.
11.فرزین فر، م. (1384). کارآفرینیوتعاون.مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال وتوسعه. دانشگاه یزد. اردیبهشت 1384.
12.مهران فر، ص. (1384). بررسیشیوههایاشتغالدانشآموختگاندانشگاهیوافرادجویایکاردر تعاونی­ها. مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال وتوسعه، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1384.
13.نجفی، ب.(1388). تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی ها در کاهش فقر و اشتغالزایی.  ماهنامه تعاون،سال بیستم، شماره    206-207، صفحات 85- 89.
14.وزارت تعاون (1388).  پیشرفت و توسعه تعاونی‌ها. تهران: انتشارات پایگان.
15.یارایی، ع. (1383). بررسیبرخیروحیاتکارآفرینیدربیندانشجویاندانشگاهشیراز.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی،  دانشگاه شیراز.
16.Ben Hafaiedh, C. (2006). Essay on a team-based view of entrepreneurship, Paper presented at the 18èmes Journées Nationales des IAE (Congrès du cinquantenaire), Montpellier, France.
17.Collins, J. , Locke, E., & Hanges, P. (2000). The relationship of need forachievement to entrepreneurial behavior: A meta-analysis, Working paper. University of Maryland. College Park. MD.
18. Johannisson, B.(1998). Entrepreneurship as a collective phenomenon. SIRE. Växjö (Sweden): Växjö University.
19.Movahedi, R. (2009). Competencies  needed by agricultural extension and education undergraduates for employment in Iraninan labor market. Berlin: Dessertation de Verlag.
20.Thomas, A., & Mueller, S. (2000). A case for comparative entrepreneurship: Assessing the relevance of culture. Journal ofInternational Business Studies, 3(2), 287-30.
21.Watson, E., Gabriele, F., & Frans, S. (1997). Getting the goods on social capital. Rural Sociology, 63(2), 300-322.