تحلیل استراتژیک تعاونیهای ‌دامداری و دامپروری استان همدان

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهای تعاونیهای ‌دامداری و دامپروری استان همدان به روش SWOT انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ارکان تعاونیهای دامداری و دامپروری استان همدان (289) بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 148 نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری انتخاب شدند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده‌ها بوده که روایی صوری آن را متخصصان و پایایی آن را محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (برابر 81/0) تأیید کرده‌اند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که کیفیت بالای شیر و گوشت تولیدی تعاونیها، بالا بودن روحیه همکاری در اعضا و برخورداری اعضا از بیمه و مزایای کار از مهمترین نقاط قوت؛ بالا بودن هزینه‌های اجرایی و سودآور نبودن فعالیتها، وجود واسطه‌ها و دلالان در بازار علوفه و فروش محصول و پایین بودن سرمایه تعاونیها از مهمترین نقاط ضعف؛ اهمیت محصولات دامی به عنوان بخشی از غذای جامعه، شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب استان جهت پرورش دام و ریسک پایین‌تر سرمایه‌گذاری در تعاونیها نسبت به سایر فعالیتها از مهمترین فرصتها و سرانجام کمبود اعتبارات و مشکلات دسترسی به آنها، تعرفه پایین واردات شیر خشک و گوشت و نوسانهای شدید قیمت نهاده‌ها و محصولات دامی از مهمترین تهدیدهای پیش‌روی تعاونیها هستند. در ادامه مقاله، چهار راهبرد جهت کاهش تهدیدها و نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و فرصتهای تعاونیهای دامداری و دامپروری با توجه به نتایج به دست آمده، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis and livestock cooperatives ‌Damdary Hamedan

نویسندگان [English]

  • Somaye Latifi 1
  • H Saedi 2
  • L Zolikhaisayar 3
 
1.آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسیوارزیابیفعالیت­هایشرکت­هایتعاونیتولید استان اصفهان(71-1351)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
2.آگهی، ح.، حمد حیدری، ش. و لشکری، م. (1386). ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA (مطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان). ماهنامه علمی و ترویجی جهاد، سال بیست و هفتم، شماره 277، صفحات 83 - 128.
3.بابازاده، ع. (1386). بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی بازاریابی محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی. ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شماره 189 – 190، صفحات 7 - 18.
4.بوزرجمهری، خ. و هادیزاده بزار، م. (1390). تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی­های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدلSWOT . چکیده مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی. مشهد. ص94.
5.پهلوانی، م.، کریم، م. ح. و قربانی، ح. (1387). بررسی­و نظر سنجی درباره مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 1، صفحات 101 - 129.
6.حضرتی، م. ، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. مجله تعاون، سال بیست و یکم، شماره 3، صفحات 109-89..
7.حیدرنقوی، س. ن. (1378). اقتصاد توسعه یک الگوی جدید. ترجمه حسن توانایان فرد. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
8.خفایی، ب. (1388). عـوامـل­ مؤثر بر عـدم ­مـوفقیت شرکت­های تعاونی ­بخش­ کشاورزی در
 شهرستان­های بوشهر و دشستستان.  تعاون، سال بیستم، شماره 212، صفحات  183-  200.
9.زادتوت آغاج، ا. (1388). عوامل مؤثر بر رکود تعاونی­های غیرفعال شهرستان زنجان و راهکارهای لازم جهت احیای آنها، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، سال بیستم، شماره 206 و 207، صفحات 59 - 76.
10.سعدی، ح. (1386). ارزیابی تعاونی­های تولید روستایی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان. روستا و توسعه، سال دهم، شماره 2، صفحات 137تا 163.
11.طاهرخانی، م. (1383). نقش تعاونی­های تولیدی در توسعه مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر. فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، سال سی­ام، شماره 20، صفحات 115 - 126.
12.قدیری مقدم، ا. و نعمتی، ا. (1390). اولویت­بندی تنگناهای پیش روی تعاونی­های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، سال بیست و پنجم، شماره1، صفحات 76-84..
13.کوهی، ک. (1386). آسیب­شناسی توسعه تعاونی­ها. نشریه اقتصاد تعاون، دوره جدید، شماره 187 و 188، صفحات 99-106.
14.گروسی، س. (1387). بررسی مسائل و مشکلات تعاونی­های زنان شهر کرمان و ارائه راهکارها، کارنامه پژوهشی وزارت تعاون 1386. تهران: انتشارات خوشبین.
15. لطیفیان، ا. (1385). بررسی عملکر شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ. دانشور رفتار، سال سیزدهم، شماره 20، صفحات 61 - 84.
16.مجتهد، د. (1387). مطالعه مشکلات شرکت­های تعاونی خوداشتغالی زنان و ارائه راهکارها با در نظر گرفتن ظرفیت بالقوه در استان مرکزی، کارنامه پژوهشی وزارت تعاون 1386. تهران: انتشارات خوشبین.
17. محمدی، ا. (1387). بررسی سهم و جایگاه تعاونی­های تولیدی، تهران:نشر اندیشه سرای تعاون.
محمودی، و. و صمیمی­فر، ق. (1384). تعاون و توسعه. ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 217- 218، صفحات 170-  184.
18. نوروزی بیجندی، ع. (1384). آسیب شناسی علل توقف فعالیت برخی از تعاونی­ها. مجله تعاون، شماره 206، صفحه 54.
19. هریسون، ج. و کارون، ج. (1382). مدیریت استراتژیک. ترجمه بهروز قاسمی. تهران: انتشارات هیات.
20.یزدان پناه، ل. و صمدیان، ف. (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی (مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان). ماهنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، سال بیستم، شماره 202و 203، صفحات19- 29.
21.Amodeo, N. P. (2001). Be more cooperative to be more competitive. J. Agric. Cooper, 29(2), 115-124.
22.Bruynis, C., Hahn, D. E., & Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives, American Cooperation (An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives (NCFC). 50- 54.
23.Rodriguez, J. R. (2002). Educational level and training of human resources in farm cooperatives in the knowledge based society: An empirical study. J. Agric. Cooper, 31(2), 145-156.
24.Russoa, C., Weatherspoonb, D., Petersonb, C., & Sabbatinia, M. (2003). Effects of managers power on capital structure : A study of Italian agricultural cooperatives.  International Food and Agribusiness Management Review, 3, 27-39.
25.Safakli, O. (2002). Impacts of Cyprus European union integration on Turkish Cypriot cooperatives with emphasis on the financial sector of cooperatives. Dogus Universitesi Dergisi, 6, 111-123.