راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

این پژوهش با هدف کلی بررسی راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان انجام شده است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة اعضای تعاونی‏های صنایع دستی (گلیم بافان و جاجیم یافان) در استان کردستان بود (N= 140). ابزار اصلی تحقیق پرسش‌نامه‏ای بود که به شیوة سرشماری برای تمامی اعضا ارسال و در نهایت، 129 پرسش‌نامه تکمیل و عودت داده شد. روایی پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (70/0r>). تجزیه و تحلیل داده‏ها با کمک نرم‏افزار SPSS win18 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی‏های صنایع دستی اطلاعات مناسبی دربارة کارکردهای بخش تعاون ندارند. همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تعاونی‏های صنایع دستی عوامل مهارتی- ارتباطی، عوامل حمایتی و نوآوری بودند. بر پایة نتایج تحلیل عاملی، راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی در 4 عاملِ راهکار رعایت اصل تعاون، راهکار آموزش کارآفرینی، راهکار پیروی از الگوهای موفق و راهکار پژوهشی طبقه‏بندی شدند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Development of Entrepreneurship at Handicrafts Cooperatives in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • M Mokhlesabadi Farahani2 2
  • A. A Mirakzadeh 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Development, Tehran University, Karaj, Iran
2 . Master Student, Department of Rural Development, Tehran University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate strategies to development of strategies to development of entrepreneurship athandicrafts cooperativesin Kurdistan Province.  The population for this study was comprised of all members of handicraftscooperativesin Kurdistan (N= 140). Completed survey instrument were received from 129 members. Data was organized in a database setup and analyzed by a Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-PC) statistics software. The instrument of the study was a questionnaire. A panel of experts was used to establish suitability and content validity of the instrument. A pilot test for reliability was conducted.  The reliability score was r= 0.70. Results showed that members did not have enough information about the various functions of cooperatives. Respondents identifiedthe most influential factors in improving cooperative's performance wereeducation–communication, supportand innovation. Factorial analysis identified strategies to development of entrepreneurship athandicrafts cooperativesas principleof cooperation, entrepreneurshiptraining, following up succeededmodelsand research. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • Handicrafts
  • Entrepreneurship
  • Occupation
  • Kurdistan province
 
1. آموی، آ. (1390). عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی. مجموعه مقالات کنفرانس بین‏المللی ظرفیت بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، وزارت تعاون. جزیره کیش.
2. پارسایی، ا. (1386). نگاهی به چالش‌های پیش روی توسعه صنایع دستی، روزنامه همبستگی (بخش اجتماعی).
3. رستمی، م. (1383). بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع‌دستی منطقه‌ی شاخص: شهرستان ساری. پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، 4(13)،39-65.
4. رضایی، ش.(1389). نقش صنایع‌دستی در اقتصاد خانوارهای روستایی بخش چابکسر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
5. رضوانفر، م (1385). صنایع‏دستی و مدرنیته‏ تحلیلی مردم‏شناختی از ابعاد نظری صنایع‏دستی. کتاب ماه هنر. شمارة 99 – 100، 70-74.
6. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (1382). سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. تهران.
7. سعدی، ح. (1387). بررسی چالش‏های تعاونی‏های تولید کشاورزی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال. ماهنامة تعاون، شمارة 196، 157- 165.
8. فتحی، ه.، سعدی، ح.، و موحدی، ر ( 1390). مقایسه مولفه‏های سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم دستباف استان. فصلنامه تعاون، شمارة 9، ص 10.
9. کبیری، م. (1383). راهکارهای توسعه بخش تعاون با استفاده از کاهش تصدیگری دولت. تهران: معاونت تحقیقات آموزش و ترویج،وزارت تعاون.
10. کرمی، ش. و آگهی، ح. (1389). عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‏ها: مطالعه موردی تعاونی‏های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، 13(2)، 89، 31- 60.
11. معاونت تحقیقات آموزش وترویج (1385). کارنامه پژوهشی وزارت تعاون. تهران: دفتر تحقیقات و پژوهش، وزارت تعاون.
12. یزدان‌پناه، ل. و صمدیان، ف (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکتهای تعاونی مطالعه موردی صنایع‌دستی استان کرمان. مجله تعاون، 20(202 و 203)،  19-34.
13. Ahirrao, J., & Sadavarte, M. N. (2010). Social & financial constraints of rural women entrepreneur: A case study of Jalna District in Maharashtra International Referred Research Journal, 2,14-17.
14. Alvard, M. S. (2003). Kinship, lineage, and an evolutionary perspective on cooperative hunting groups in Indonesia. Human Nature, 14, 129−163.
15. Arasti, Z (2007). Female Iranian entrepreneurs; socio-cultural structures contributing to job creation for women. Journal of Women Rresearch, 4 (1,2), 93-120.
16. Borgerhoff Mulder, M., & Coppolillo,  P. (2005). Conservation: Linking Ecology, Economics, and Culture. Journal of Many Roads to Conservation, 1, 1-26.
17. Cavalcanti, Tiago V. de V., & Tavares, J. (2006). Women prefer larger governments: Growth, structural transformation and government Size. Journal of Women Prefer Larger Governments, 22(2),1-21.
18. Cobia, D., & Barton, D. G. (1989). Cooperatives in agriculture, englewood Cliffs. Journal of Agricultural Economic, 6, 105-112.
19. Gangadharappa, H.V., Pramod, K.T.M.,  & Shiva, K.H.G. (2007).Gastric floating drug delivery systems: a review. Indian J. Pharm. Ed. Res., 41, 295–305.
20. Hamilton, W. D. (1964). Genetical evolution of social behavior 2. Journal of Theoretical Biology, 7: 17−52.
21. Histrich, Robert. D., & Peters, Michael. P. (2002). Entrepreneurship.
New York: McGraw-Hill.
22. Itohara, Y., & Hoque, M. (2008). Participation and decision making role of rural wWomen in economic activates: A comparative study for members and non-members of the micro-credit organizations in Bangladesh. Journal of Social Sciences, 4(3), 229-236.
23. Javaheri, F. & Ghezavati, S. (2005). Studying the impact of gender inequality on women entrepreneurship in Iran: obstacles for women job creation. Iran Sociology Magazine, 18, 161-178.
24. Jazani, N. (2006). Gender justice, women rights and capabilities. Journal of Woman and Family Studies, 3(11), 95-111.
25. Karimi, Z. (2006). Government supports role in job creation for women, casual study: Women cooperatives in Mazandaran province. Journal of Iran Economic Rev., 17(2),131-158.
26. Kazemi, M. (2008). Assessing entrepreneurship by industrial managers, casual study: Khorasan Province. Journal Facultly of Economic and Administrative Science, 2,1-22.
27. Naess, M. W. (2009). Pastoral risk management, The importance of cooperative production. Philosophiae Doctor, Tromsø, Norway, University of Tromsø.
28. Pirich, A., Knuckey, S., & Cambell, J. (2001). An interface between entrepreneurship & innovation. Journal of Sustainable Development and Innovation Branch Ministry of Economic Developmen, 4, 1-50.
29. Redzuan, M., & Aref, F. (2011). Constraints and potentials of handicraft industry in underdeveloped region of Malaysia. Journal of American Science, 5(2), 31-38.
30. Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Journal of Elsevier Science Publishers, 13(6), 343-373.
31. Tiago, V., Cavalcanti, de V., & Tavares, J. (2008). Women prefer larger governments: growth, structural transformation and government size. Pp.1-27. Retrieved from  htpp:// www.econ.cam. Ac.uk/faculty/ …/ wgcavalcantiandtavares.
32.  UNESCO (2006). Publication. Seal of Excellence for Handicrafts. Paris. International Panel of judges and experts in design, marketing and handicraft production will take place from 13 to 14 December and the award will  be attributed on the 15 Dec.
33.Vendrik, Maarten C. M. (2000), Bandwagon and habit effects on female labour force participation. Economic Review, 78(2), 1-30.
34. Williame, F. (2002). Entrepreneurship. Wellesley: Center for Entrepreneurial Studies. Babson College.