سنجش بهره‌وری در مرغداری‌های گوشتی خصوصی و تعاونی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آمـوختـة کـارشنـاسـی ارشـد علـوم دامـی گرایش مدیریت دامپروری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا

2 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی  بهره‌وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی بخش‌های خصوصی و تعاونی در استان تهران صورت گرفت. جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة مرغداری‌های گوشتی استان تهران در سال 1391 بود و داده‌ها از طریق تکمیل پرسش‌نامه‌ و مصاحبة حضوری با مدیران 83 واحد پرورش مرغ گوشتی خصوصی و 18 واحد تعاونی استان تهران، که به ترتیب به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و سرشماری انتخاب شدند، به دست آمد. روایی پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه (82/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS  و Excel  صورت گرفت. در این راستا، بهره‌وری جزئی، متوسط، نهایی و کل نهاده‌های نیروی کار و دان محاسبه  شد. برای سنجش میزان بهره‌وری کل عوامل تولید نیز از روش تخمین تابع تولید کاب داگلاس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  که واحدهای تعاونی به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی، میزان بیشتری گوشت مرغ در مقایسه با بخش خصوصی تولید ‌کرده‌اند. همچنین بهره‌وری نیروی کار در‌واحدهای خصوصی از واحدهای ‌تعاونی بیشتر ‌بوده است. میانگین بهره‌وری کل عوامل تولید واحدهای تعاونی نیز در مقایسه با واحدهای خصوصی مطلوب‌تر بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Productivity of Private and Cooperative Broiler Farms in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Alborz Mohammadi 1
  • S Mashayekhi 2
  • S. N Mousavi 3
1 Former Master Student, Department of Animal Science,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
2 Assistant Research Professor, Agriculture Research and Natural Resources Center, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science,Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
چکیده [English]

This study carried out to examine the productivity of private and cooperative broiler farms in Tehran province. The population of this study included all broiler farms in Tehran province.Data were gatheredby using a questionnaire and personal interview with 83 private and 18 cooperative broilers which were selected by simple random sampling as well as census method.  Content and face validity were assessed by a panel of experts.Reliability was established by a pilot test.  Cronbach's alpha reliability coefficient was equal to 0.82  Data were treated using the Statistical Packages for the Social Sciences Program. In this regard, partial productivity of labor and feed inputs were calculated. Moreover, estimation of Cobb-Douglas production function method was applied for measurement of total factor productivity for the selected sample. The results showed that the cooperative farms were producing more chicken meat per one kilogram of the utilized feed as compare to private sector. The results also indicated more labor productivity in private farms than cooperative ones. Also, findings showed that the average total factor productivity of cooperative sector in broiler industry was more productive than the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Production Function
  • Broiler farms
  • Cooperative
  • Private Sector
  • Tehran Province
 
 1. پور کند، ش. و معتمد، م. ک. (1389). تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در صنعت طیور گوشتی، مطالعه موردی: استان گیلان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(4)، 99-116.
 2. چیذری، ا. ح.، و نیک نسب، ح. (1380). بررسی اقتصادی عوامل تولید در واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)،شمارة 51، 22-25.
 3. حاجی رحیمی، م. و کریمی، ا. (1387). محاسبه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در صنعت پرورش مرغ گوشتی استان کردستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شمارة 66،
1-17.
  4. دشتی، ق. و یزدانی، س. (1375). تحلیل بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. زاهدان.
 5. شیرانی بید آبادی، ف.، عباسیان، م.، کریم، م. ح. و کرباسی، ع. (1386). بررسی بهره‌وری تعاونی‌های طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه،شمارة 60، 87-102.
  6. عاشری، ا. و کریم زاده. (1389). محاسبه بهرهوری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان آذربایجان غربی. نشریه علوم دامی پژوهش و سازندگی،شمارة 86، 2-7.
  7. مرکز آمار ایران (1392). چکیده نتایج سرشماری از مرغداری‌های پرورش مرغ گوشتی سال 1391. تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. مرکز آمار ایران.
  8. نبی‌ئیان، ص. (1384). بررسیبهرهوریوتخصیصبهینهعواملتولیدگوشت مرغدردوبخشتعاونیوخصوصیدراستانکرمان. پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 9. وزارت جهاد کشاورزی (1391). آمارنامه کشاورزی سال 1390. جلد دوم، تهران: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. وزارت جهاد کشاورزی. تهران.
10. Adetola, A., & Simeon, O. (2013). Economic assessment of raising different broiler strains. Asian Journal of Poultry Science, 7(2), 75-82.
11. Cochran, W. G. (1977), Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons.
12. Ike, P.C.,  & Ugwumba, C.O.A. (2011), Profitability of small scale broiler production in Onitsha north local government area of Anambra state, Nigeria. International Journal of Poultry science, 10(2), 106-109.
13. Mohaddes, S.A., & Mazhari, M. (2008). Total and input factor productivity analysis of poultry production in Khorasan province, Iran. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 2(1), 151-154.
14. Sheikh, A.S., & Zala, Y.C. (2011). Production performance and economic appraisal of broiler farms in Anand district of Gujarat. Agricultural Economics Research Review, 24, 317- 323.