تشکیل تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی: قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تشکیل تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی و با بهره‌گیری از تکنیک دلفای در سه دور انجام شد. جامعة مورد مطالعه افراد باتجربه و صاحب‌نظر در زمینة تعاونی‌های دانشجویی در استان کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند(40 نفر). نتایج نشان داد کهکاهش ترس دانشجویان از کار عملی، یادگیری ماندگارتر و تقویت توانایی کارکردن دانشجویان با یکدیگر مهم‌ترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانة مالی و یا فراهم نشدن سرمایه در زمان لازم، کمبود ابزار و ماشین‌آلات و یا وجود ابزار و ماشین‌آلات کهنه و مستهلک و عدم تعریف کارهای عملی و گروهی در سرفصل‌های برخی از دروس کشاورزی مهم‌ترین نقاط ضعف تشکیل و توسعة تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی به شمار می‌آیند. وجود روحیة کار و تولید در جامعه، اهتمام دولت برای توسعة کشاورزی و تولید ملی و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر ارگان‌ها مهم‌ترین فرصت‌ها و سرانجام نگرش نامناسب به تعاونی به‌طور کلی و به تعاونی دانشجویی به‌طور اخص، دیوان‌سالاری موجود در فضای اداری جامعه، نبود سرمایة اولیه، نبود ارتباط میان دانشکده‌های کشاورزی و بخش اجرا و عدم اعتقاد به توانایی‌های دانشجویان تهدیدهای نهایی پیش‌روی تشکیل و توسعة تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing Agricultural Student’s Cooperatives: Weaknesses and Strengths; Opportunities and Threats

نویسندگان [English]

  • A Akhavan Kazemi 1
  • A.H Alibaygi 2
1 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
2 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of agricultural student’s cooperatives by using a Delphi Technique in three rounds. The population consisted of experts and experienced people (N=40) regarding student’s cooperatives in Kermanshah Province. Based on results, reducing student’s fear of practical work, increasing learning persistence, strengthen ability to work together, self-confidence, self-esteem and risk taking, and increasing the spirit of cooperation and participation among students are the main strengths of establishing students cooperatives. Lack of credit, lack of appropriate tools and machinery, lack of balance between theory and practice in agricultural courses, official’s unwillingness to provide students the essential tools and machineries, and lack of protective laws for student’s cooperatives, were known as the weaknesses for agricultural student cooperatives. Existence of work and production spirit in society, government efforts for agricultural development and national production, and use of influence in correspondence with other organizations were the most important opportunities and finally inappropriate attitudes toward cooperative in genral and student’s cooperatives particularly, burecracy of administrative conditions, lack of initial capital, disaffiliation between agricultural college and agricultural sector, existence of theoretically oriented thinking among managers, officials and even faculty members, not to belive to student´s capabilities, and lack of support of banks and governmental agencies from such student organizations, were approved as final threats facing the organization and development of agricultural student’s cooperatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Agricultural Student’s Cooperatives
  • Agricultural Higher Education
  • Experiential learning
احمدی، ن.(1388). معرفی و نقد روش دلفای. مجله علوم اجتماعی، شمارة 22، 23-24.
2. بارانی، ش. (1388). واکاوی ادراک و انتظارات دانشجویان کشاورزی از اشتغال­پذیری­
رشته­های کشاورزی در دانشکده­های کشاورزی غرب کشور . پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
3. باهری، م.(1379).گزارش عملکرد تعاونی 1609. دانشگاه رازی، گزارش چاپ نشده.
4. برزو، غ.(1390). شناسایی و تحلیل سلسله مراتبی کارکردهای کشاورزی از دیدگاه متخصصان. پایان نامة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی.
5. حسنی، م.(1390). تحلیل ناکارآمدی تحقیقات کشاورزی در عرصه اجرا و عمل. مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
6. حکمت، م. و عمانی، ا. ر. (1390). بررسی تطبیقی سیاست­های اعمال شده در جهت کاهش بیکاری در بین دانش­آموختگان بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای عملیاتی. (1390). مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
7. حکمتی، ح. و فیروزآبادی، م. (1390). بررسی وضعیت اشتغال فارغ­التحصیلان کشاورزی استان کرمان. مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
8. خسروی، ب. و سلیمان­پور، م.ر. (1388). راه­کارهای آموزشی مؤثر در توسعه اشتغال
دانش­آموختگان مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خوزستان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شمارة9، 19-28.
9. خواجه محمدی، م.(1389). دلایل ضعف و قوت تعاونی ها. بازیابی شده از http://www.Moh2icc[at]gmail.com
10. رادنیا، ح. (1387). یادگیری تجربی، حل­مسئله و نگرش سیستمی(مثلث یادگیری). مجموعه مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی. دی­ماه 1387. وزارت جهادکشاورزی، مشهد.
11. سبحانیان­نژاد، ل.، زمانی، غ. و کرمی، ع. (1390). تعاونی­های کشاورزی: راهکاری برای اشتغال دانش­آموختگان؛ مورد مطالعه:مشکلات و موانع تعاونی­های دانش­آموختگان کشاورزی فارس. مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
12. شهبازی، ا.، و علی بیگی، ا.ح. (1385). واکاوی شایستگی­های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار­ های کار در کشاورزی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (1)، 15-24.
13. شهیدی زندی، و. (1390). بررسی آموزشی دانشگاه­ها بر بررسی آموزشی دانشگاه­ها بر توانمندی کارآفرینانه دانش­آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان. مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
14. کلباسی، س.، ناصری، م. و شریف­زاده، غ. ر. و پورصفر، ع.(1387). سبک­های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 5(1)،10-16.
15. موحدی، ر.(1383). آموزش کشاورزی، چالش­هاوفرصت­ها. همدان: انتشارات شوق دانش.
16. میردامادی، م.، و جنگی مرنی، ع. (1390). بررسی نقش آموزش عالی در تربیت و
توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز در بخش کشاورزی ایران، بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها.
مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
17. میرکمالی، م.(1372). ارزیابی توانمندی­های شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه­ها. تهران: مؤسسه پژوهش­ و برنامه­ریزی آموزش عالی.
18. نجات، ش. (1390). تأثیر مفید کارگاه­های آموزشی در حین دوران تحصیل در افزایش انگیزه و کارآفرینی دانش­آموختگان کشاورزی. مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش­آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
19. Alfen,N. V., Angle, J.S., Gamble, H.R., Hashimoto, A. G., Wang, J.K., McNamara, L., & Nguyen, P. (2007). Observation on the current status of education in the agriculture sciences in Vietnam. A report presented to the Vietnam education foundation bye the site visit team of the National Academies of the United States.
20. Ashcroft, K., & Griffiths, M. (1991). Action research in teacher education, in:Zuber-Skerrit, O.(Ed.). Action research for change and development (Aldershot, Avebury Gower).
21. Bolingbrok, S. (1998).Employability-an ex-students perspective. Rising East, 4(2), 86-99.
22. Dxer, J. E., & Osborne, E. W. (1995). Participation in supervised agricultural experienced  programs: A synthesis of research. Journal of Agricultural Education, 36(1), 6-14.
23. Genshu, L. (2002). Cost recovery for higher education: A study of undergraduate students,ability and willingness to pay in the Chinese Mainland (Ph.D. thesis abstract).  International Journal of Educational Development, 22(5), 549-50
24. Gilbert. A. (1988). Cooperative learning: New approach. Journal of Agricultural Education, 30(2), 25-39.
25. Hamdhaidari, S.,Agahi, H.,& Papzan, A. (2008). Higher education during the islamic government of Iran (1979–2004). International Journal of Educational Development, 28(3), 231–245.
26. Harvey, L. (2000). New realities: relationship between higher education and employment. Tertiary Education and Management, 6, 3-17.
27. Katajavuori, N., Lindblom, Y., Lanne, S., & Hirvonen, J. (2006). The significance of practical training in linking theoretical studies with practice. The International Journal of Higher Education and Educational Planning, 51(3), 439–464.
28. King, K. (1989). Primary schooling and development knowledge in Africa. Studies in Science Education, 17, 29-56.
29. Nazari Nooghabi,S.,Irvani, H., & Fami, H.Sh. (2011). A study on present challenges on experiential learning of university students (University of Tehran, the colleges of agriculture and natural resource. Iran). Retrieved from http:// www.sciencedirect.com.
30. Parcel, J.L., & Franken, J. R. V. (2009). Teaching options and futures trading through experiential learning. NACTA Journal, 23, 11-16.
31. Phipps, L. J., Osborn, E. W., Dyer, J. E., & Ball, A. (2008). Handbook on agricultural education in public schools (6th ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.
32. Ramsey, J.W. (2011). Entry –leveltechnicalskillsthatagricultural industryexperts expectedstudents to learntroughtheirsupervisedagricultural experiences : A modifieddelphistudy. Journal of Agricultural Education,52(3), 82-112.
33. Shao, X., & Burning, T.H. (2002). Changing the Curriculum and teaching methods in Chinese agriculture schools. Journal of International Aagricultural and Extension Education, 9(3), 69-76.
34. Warner, W. J., & Washburn, S.G. (2009). Issue facingurbanagri-science teachers: A Delphi Study. Journal of Agricultural Education. 50 (1), 105-115.