تأثیر تعاونی‌های جنگلداری در حفاظت و احیای جنگل‌های استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت تعاونی‌های جنگلداری استان گیلان در زمینة حفاظت و احیای جنگل‌های تحت پوشش بود. به این منظور از میان 8 تعاونی در استان گیلان،2 تعاونیِ قیصرکوه و نارون انتخاب شدند. در این مطالعه، روش تحقیق پیمایش توصیفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد. تعداد 66 نمونه از تعاونی قیصرکوه و 43 نمونه از تعاونی نارون انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده با بهره‌گیری از نرم افزارSPSS و با کمک آزمون‌های t و من‌ویت‌نی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تعاونی قیصرکوه با انجام 9/0% از تعهدات خود نسبت به جنگل‌کاری، 60% حصارکشی و انجام ندادن تعهد خود نسبت به احداث جاده، عملیات پرورشی و کمتر شدن مصرف سوخت و در بقیة موارد نیز در حد کم توانسته است در حفاظت و احیای جنگل‌ها تأثیر داشته باشد. اما تعاونی نارون با انجام 76% از تعهدات خود نسبت به جنگل‌کاری، 94% حصارکشی، 92% خراش سطحی و 79% احداث جاده توانسته است در حفاظت و احیای جنگل‌ها تأثیر مهمی بگذارد که این امر نشان‌دهندة موفقیت این تعاونی نسبت به تعاونی قیصرکوه است. از طرف دیگر، اختلاف معنی‌دارِ بین این دو تعاونی از نظر دستیابی به اهداف حفاظتی و احیای جنگل‌ها حاکی از تأثیرمستقیمومنفیمشکلات و نارسایی‌های تعاونی‌ها در حفاظتو احیای جنگل‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Forestry Cooperatives on Forest Conservation and Reclamation in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Raheleh Ostadhashemi 1
  • T Rostami Shahraji 2
  • Farzad Eskandari 3
1 Ph.D. Student, Department of Forestry, The University of Guilan, Sowme-sara, Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, The University of Guilan, Sowme-sara, Iran
3 Assistant Professor,Department of Agricultural Economics,University of Kourdistan, Sanandaj, Iran
استادهاشمی، ر. (1386). بررسی تأثیر تعاونی­های جنگلداری بر حفاظت از جنگل و وضعیت اقتصادی جنگل­نشینان منطقه (مطالعه موردی تعاونی­های قیصرکوه و نارون در استان گیلان).
پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة جنگداری. دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان.
2. حیدر پور توتکله، ز. ( 1385). بررسی نقش عضویت در تعاونی‌های جنگل نشینان در حفاظت، توسعهو بهره برداری از منابع جنگلی در غرب استان مازندران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران.
3. حیدر پور توتکله، ز.، شعبانعلی فمی، ح.، اسدی، ع. و ملک محمدی، ا. (1388). نقش عضویت در تعاونی های جنگل نشینان در بهره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران. ماهنامه تعاون، 20(210 و211)، 92 - 115.
4. شاعری، م. و حسینی نیا، غ. (1379). بررسی میزان توفیق تعاونی های جنگل داری در مدیریت جنگل های شمال. طرح تحقیقی، سازمان جنگلها و مراتع کشور. تهران.
5. صادقی گرمارودی، م. (1379). نقش مشارکت مردم در حفظ، احیا، توسعه و بهره­برداری از منابع طبیعی. مجموعه مقالات اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه. انتشارات دفتر ترویج و مشارکت مردمی. سازمان جنگل ها و مراتع کشور. تهران.
6. طالب، م. (1372). بررسی اجمالی شرکت های تعاونی امامزاده ابراهیم و رادارپشته. اداره کل تعاونی‌ها و اعتبارات. جهادسازندگی. تهران.
7. عاقلی، م. (1379). بررسی نقش تعاونی های جنگلداری در بهبود نظارت و کنترل بر امور احیاء، حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال ایران در استان مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
8. عباسی، ع. و محمدزاده، س.( 1379). بررسی تجارب جهانی جلب مشارکت محلی در مدیریت منابع جنگلیو بهره گیری از تجارب موفق در ایران. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل­های شمال و توسعه پایدار. سازمان جنگلها و مراتع کشور. رامسر.
9. محمدنژاد، م. (1378). ارزیابی اقتصادی تعاونی‌های جنگل­نشین. پایان­نامة کارشناسی ارشد رشته منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.
10. محمدیان شوئیلی، م.ح. (1379). نقش مشارکت مردم در منابع طبیعی. مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل‌های شمال و توسعه پایدار. سازمان جنگلها و مراتع کشور. رامسر
11. Hares, M. (2006). Environmental literacy in interpreting endangered sustainability, case studies from Thailand and the Sudan. Geoforum Journal, 37(1), 128-144.
12. Hoare, P. (2004). A process for community and government cooperation to reduce the forest fire and smoke problem in Thailand. Agriculture Ecosystems & Environment Journal, 104 (1), 35-46.
13. Jones, M.J. (2003). Evaluation of Honduran Forestry Cooperatives: Five Case Studies. Master Dissertation, forestry, Michigan Technological University.
14. Khattak, G.M. (1998). GUNYAR-Resource conservation through community participation end of project. IUCN, Pakistan program.
15. Kittedge, D.B. (2005). The cooperation of private forest owners on scales larger than one individual property: international examples and potential application in the United States. Forest Policy and Economics Journal, 7(4), 671-688.
16. Lien Son, H. (1999). The participation of the people in the buffer zone in the management and protection of TAM DAO national park. Forest Economics Research Division. Forest Science Institute of Vietnam.
17. Lise, W. (2000). Factor influencing People’s participation in forest management in India.  Ecological Economics Journal, 34(3), 379-392.