سنجش میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ایلام

چکیده

تحقیقِ پیمایشیِ حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای بود که روایی آن توسط صاحب‌نظران و کارشناسان و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش‌نامه و محاسبة ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف (93/0 - 84/0 =r) تأیید شد. جامعة آماری این تحقیق شامل 782 نفر از اعضا و مدیران تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام بود که براساس فرمول کوکران، 254 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه‌ای تناسبی انتخاب شدند. نتیجة کلی تحقیق نشان داد اکثریت پاسخگویان (5/77 درصد) معتقدندکه میزان موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان ایلام در سطح مناسب و خوبی قرار دارد. بررسی میزان موفقیت تعاونی‌ها در کارکردهای مختلف نشان داد که تقریباً اکثر پاسخگویان (به ترتیب 69/56 و93/66 درصد اعضا) موفقیت تعاونی‌ها را در تأمین نهاده‌ها و امور زیربنایی و نیز ارائة مشاوره‌های تخصصی در سطح زیاد و خیلی زیادو83/74 درصد نیز موفقیت تعاونی‌ها را در ارائة خدمات آموزشی نسبتاً زیاد ارزیابی کردند. حدود 43 درصد اعضا نیز موفقیت تعاونی‌ها را در کارکردهای تنظیم بازار و ارائة خدمات اقتصادی در سطح متوسط برآورد کردند.علی‌رغم سطح مناسب و رضایت‌بخش موفقیت تعاونی‌ها، مشارکت بخش دولتی در ایجاد و تأمین امنیت اقتصادی شرکت‌ها، از قبیل اعطای تسهیلات و اعتبارات به اعضای تعاونی و خرید تضمینی و بیمه محصولات، می‌تواند زمینة موفقیت شرکت‌ها را افزایش دهد و به رشد و توسعة آن‌ها کمک شایانی کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Level of Success in Agricultural Production Cooperatives in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Amir Ahmadpour 1
  • V Mokhtari 2
  • Ali Reza Poursaeed 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of this survey research was to identify the level of success in Agricultural Production Cooperatives (APC)in Ilam Province. The research instrument was a questionnaire that its validity was established by a panel of experts and reliability was confirmed by filling out 30 questionnaires. Cronbach alpha analysis established a minimum alpha coefficient of 0.84 and a maximum of 0.93 as the reliability of the subsections of the questionnaire. The population for this study included all members and managers of APC in Ilam province (N=782).  Cochran’s formula was used in determining the sample size. Stratified sampling technique was chosen (n=254). The result of research indicated that the majority of respondents (77.5%) believed that the generallevel of success in agricultural production cooperatives was appropriate. In assessing the success of cooperatives in different functions findings showed that most respondents, had evaluated the success of cooperativesin preparing agricultural inputs and delivering advisory services functions at high and very high levels (respectively 56.69% and 66.93 % of members) and 74.83% have evaluated the success of cooperativesin delivering educational programs relatively high. Approximately (43%) of the members estimated the success of cooperatives in marketing regulation and financial services at moderate level. However, despite appropriate level of success, public sector participation in creating the economic security for cooperatives such as; providing facilities, credits, insurancefor various cropsas well as guaranteed purchase price could increase success level of cooperatives and help them grow and develop even more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level of Success
  • Agricultural Production Cooperatives
  • Ilam province
 
1. ازکیا، م. (1382). تحلیل مبانی و نظریه های نظام بهره برداری و روند تحول آنها با تأکید بر جامعه روستایی. مجموعه مقالات اولین همایش نظام بهره برداری کشاورزی در ایران. وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
2. باصری، ب.، صادقی، ح. و خاکسار، غ. (1389). بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 10(3)، 1-24.
3. پویش، ا. (1384). تعاونی ها: محور توسعه کشورهای جهان سوم. چکیده مقالات کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه. دانشگاه یزد، یزد.
4. روحانی، س. (1381). محاسبه اندازه مطلوب مساحت مزرعه در شرکت های تعاونی تولید روستایی استان همدان. مجله دانش کشاورزی، 12،( 2)، 97-107.
5. سعدی، ح. (1386). ارزیابی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان. فصلنامه روستا و توسعه، 10(2)، 140-167.
6. سعدی، ح. (1388). بررسی اثرات تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دورة 2- 40 (4)، 68- 57.
7. صدیقی، ح. و احمدپور، ا. (1384). سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران. مجله علوم کشاورزی ایران، 36 (3)، 689-699.
8. صدیقی، ح. و درویشی نیا، ع. ا. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 33 (2)، 313- 323.
9. عباسی، ر.، رسول زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20(210- 211)، 71- 90.
10. عبدالهی، م. (1377). نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران: توصیف و تبیین وضعیت گذشته و حال و دورنمای آنها در آینده. تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
11. قدیری مقدم، ا. و نعمتی، ا. (1390). اولویت بندی تنگناهای پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 25 (1)،  76-84.
12. کرمی، ش. و آگهی، ح. (١٣٨۹ب). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­ها: مطالعه موردی
تعاونی­های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، 13(٢)،٣١-٦٠.
13. کوهی، ک. (1385). بررسی آسیب­شناسی توسعه تعاونی­ها در سطح استان آذربایجان شرقی. بازیابی شده در 10/8/1392 از    http://www.taavon.ir/persian/attachments/ thinktank-c3148.pdf
14. Abdelrahman, A. H., & Smith, C .(1996). Cooperatives and agricultural development: a case stud y of groundnut farmers in western Sudan. Community Development Journal, 31(1), 13-19.
15. Agrawal, R., Raju, K. V., Reddy, P., Shrinivasan, R. & Sriram, M. S. (2002). Member-funds and cooperative performance.Service Report, 68;1-17
16. Bibby, A., & Shaw, L. (2005). Making a difference: co-operative solutions to global poverty. Manchester. Uk. Co-operative College. Retetrived 2013/11/09from http:///www.andrewbibby.com/pdf/making%20a%20difference.pdf.
17. Hendrikse, G. W. J. (2005). Boards in agricultural cooperatives: Competence, authority, and incentives. (No. ERS-2005-042-ORG). ERIM report series research in management Erasmus Research Institute of management  Retrieved 2013/07/12 from  http://www.hdl.handle. net/1765/6883.
18. Nillson, J. (2001). Co-operative organizational  models as reflections of the business environments studies. Suva: The University of the South Pacific.
19. Yokogawa, H., (1992). Development and characteristics of Japanese Agricultural Cooperatives. Saga University. Bulletin of Faculty Agriculture, 72, 37-57.