عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت اعضا در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و به شیوة پیمایشی اجرا شد. جامعة آماری تحقیق تمام اعضای شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان را در بر گرفت. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص‌شد (140n=). برای نمونه‌گیری از روش طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. روایی پرسش‌نامة محقق‌ساخته بر اساس نظر کمیته تحقیق و کارشناسان ادارة تعاون روستایی و پایایی آن نیز از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (76/0r=) تأیید شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میزان حضور اعضا در مجامع عمومی با میزان علاقه به مشارکت در مجامع رابطة مثبت معنی‌دار و با سابقة عضویت رابطة منفی معنی‌داری وجود دارد. به علاوه، نتایج همین قسمت نشان داد که بین میزان علاقه به مشارکت در مجامع با سطح سواد پاسخگویان رابطة منفی معنی‌دار و با سن پاسخگویان رابطة مثبت معنی‌دار وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی به استخراج 3 عامل با عنوان‌های توان مدیریتی، عملکرد تعاونی و سازوکار مدیریت مشارکتی منجر شد که 63/60 درصد واریانس عوامل تأثیرگذار بر مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی را تبیین کردند. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان که با بهبود توان مدیریتی شرکت، عملکرد تعاونی، سازوکار مدیریت مشارکتی و سواد اعضا احتمال شرکت فرد عضو تعاونی در مجامع افزایش پیدا می‌کند، در حالی که با افزایش سن و سابقة اعضا احتمال شرکت آن‌ها در مجامع کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Member's Participation in Management of Rural Cooperatives in Gorgan Township

نویسندگان [English]

  • A Sharifzadeh 1
  • Gh Abdolahzadeh 1
  • S Ghaderzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

This research aimed to identify and analyze the influential factors on member's participation in management of rural co-operatives in Gorgan Township. This descriptive research has been done by survey method.  Populationincluded all the members of rural co-operatives in Gorgan Township. Sample size has been determined by Cochranformula (n=140). A researcher-made questionnaire was used in order to collect data. Face and content validity were established by a panel of experts. Reliability of the questionnaire was confirmed according to calculated Cronbach's alpha (r=0.76). The results of correlation coefficient showed that there was a significant relationship between members’ participation rate in public conventions and membership background as well as their interest to participate in conventions. Factor analysis of the "influential factors on members’ participation in management of rural cooperatives", extracted three factors, named "management potency", "cooperative performance" and "mechanism of participative management", explained 60.63% variances of analyzed variables. The results of logistic regression analysis showed that probability of participation in conventionsincreased through "management potency" and "cooperative performance" while increase in years of experience and member's age decreased their participation in various conventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Cooperatives‚ Members’ Participation
  • Participatory Management
  • Gorgan Township
 
1. بنار، ر.، جهانگیرفرد، م.، و سلمان، م. (1388). مجموعه قوانین تعاون و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شبکه تعاونیهای تحت پوشش. تهران: آذربرزین و سپهراندیش.
2. بیگلری، ن.، پزشکی‌راد، غ.، و زمانی میاندشتی، ن. (1391). راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی. تحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، 44(1)، 109-119.
3. چراغعلی، م. (1380). بررسی و شناخت عوامل مؤثر در عدم بهرهوری شرکتهای تعاونی در استان گلستان. تهران: وزارت تعاون.
4. درویشی‌نیا، ع. و صدیقی، ح. (۱۳81). بررسی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران. شمارة 3،  313-323.
5. رستمی‌تبار، ف. (1386). بررسی میزان موفقیت فنی و اجتماعی تعاونی‌های تولید روستایی استان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه.
6. زارع ، ن. (1384). عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی. یزد: مجموعه مقالات منتخب اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه، انتشارات دانشگاه یزد، یزد.
7. شکیبا مقدم، م. (۱۳۸۱). مدیریت تعاونیها. تهران: میر.
8. طالب، م. (1382). اصول و اندیشههای تعاون. تهران: معاونت تحقیقات دفتر آموزش و ترویج.
9. عباسی، م. (1382). واکاوی خاستگاه مشارکت در تعاونیها. مجله تعاون، 14(139)، 6-8.
10. عنبری، م. (۱۳۸۰). مدیریت در تعاونیهای کشاورزی. تهران: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
11. فاضل‌نیا، غ. (1386). تحلیل عوامل و شرایط محیطی موثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از بخش تعاون، مورد شناسی: استان سمنان. جغرافیا و توسعه، شمارة 5، 37-54.
12. مجردی، غ.، شاهقلیان، ز. و یعقوبی، ج. (1392). بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده. تعاون و کشاورزی، 2(5)، 103-124.
13. وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج. (1384). مدیریت مشارکتی در تعاونیها. تهران: پایگان.
14. Allahyari, M. (2008). Factors affecting the success of fisheries Co-management asperceived by Guilan`s fishermen. Journal of Applied Sciences, 9(1),183-187.
15. Benturaki, J. (2000).Cooperatives and Poverty Alleviation. England: IDS TEMA.
16. Braverman, A., Guasch, J. L., Huppi, M. & Pohlmeier, L. (1991). Promoting rural development cooperative in developing countries: the case of sub-Saharan Africa. Washington D.C.: the World Bank
17. Didi, B. (2004). Fishing cooperatives’ participationin managing nearshore resources: The case in Capiz, Centeral Philipines. Fisheries Research, 67,81-91. 18. Hairong, Y., & Yiyuan, C. (2013) Debating the rural cooperative movement in China, the past and the present. The Journal of Peasant Studies, 40(6), 955-981.
19. ILO (2004). Afair globalization the role of the ILO,report of the director general on the World commission on the social Dimension of Globalization Geneva.International Labour Conference, 92nd Session.
20. Kashuliza, A. K., & Ngailo, L. N. (1993). Operational and financial performance of farmer cooperatives in Tanzania. In Agricultural cooperatives in transition, Boulder,Colorado:Westview Press.
21. Ladele, A. A., Olowu, T.A., & Igodan, C.O. (1994). Socio-economic impact of agricultural co-operative organisations: empirical evidence from Nigeria. Journal of Rural Development and Administration,Vol. xxvi(1),1-15.
22. Machethe, C. L. (1990).Factors contributing to poor performance of agricultural cooperatives in less developed areas. Agrekon, 29(4), 305-309.
23. Majee, W., & Hoyt, A. (2012). Cooperatives and community development: a Perspective on the use of cooperatives in development. Journal of Community Practice,19, 48–61.
24. Okoye, C. U. (1997). Some administrative and management problems of cooperatives in developing countries:the case of Nigeria. Journal of Rural Development and Administration, 29(1), 27-42.
25. Pezeshki-Rad, GH., Biglari, N., & Zamani-Miandashti, N. (2012). Empowering agricultural production cooperatives: a nationwide survey of definitions and strategies in Iran. Human Resource Development International, 14(5), 633–641.
26. Sergaki, P. (2010). The role of networks on the competitiveness of agricultural cooperatives and small–medium enterprises along the supply chain in Greece. Food Economics – Acta Agriculturae Scandinavica, Section C, 7(2-4),180-191.
27. Taimni, K. K. (1985). Manual on modern personal policies for cooperatives in Asia, International Cooperative Alliance. New Delhi: International Cooperative Alliance.
28.Unal,V., Guclosoy, H., & Franquesa, R. (2008). A Comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Agean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25(4): 394-400.