تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان به روش توصیفی - پیمایشی صورت گرفته است. جامعة آماری مطالعه شامل کلیة اعضای تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان در قالب 15 تعاونی با 300 نفر عضو فعال بوده است. نمونة آماری مطالعه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 140 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده به شیوة سهمیه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده که روایی آن توسط استادان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و پایایی آن نیز با انجام مطالعه پیشاهنگ در دهستان قله‌تل و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (9/0- 7/0 =α) تأیید شد. آزمون همبستگی نشان داد ارتباط معنی‌داری میان متغیرهای تعداد دام، مشارکت سیاسی، تعداد اعضای تعاونی، میزان انگیزه از عضویت در تعاونی، میزان روابط اجتماعی و تعداد شرکت در کلاس‌های آموزشی – ترویجی با متغیر سرمایة اجتماعی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. همچنین متغیر تعداد اعضای خانوار و تعداد عضویت در تشکل‌ها با سرمایة اجتماعی رابطة معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد داشته‌ است. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نیز نشان داد که متغیرهای میزان روابط اجتماعی، مشارکت سیاسی، انگیزه از عضویت در تعاونی و تعداد اعضای تعاونی (به ترتیب با ضرایب 096/0، 031/0، 019/0 و 005/0) بیشترین واریانس را برای سرمایة اجتماعی تبیین کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Animal Husbandry Cooperatives' Social Capital Status of East Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kazemi 1
  • Bahman Khosravipour 2
  • Mansor Ghanian 3
  • Masuod Baradaran 2
  • M Forouzani 3
1 Former Master Student, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
2 Associate Professor, Department. of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study was to examine the animal husbandry cooperative’s social capital status in East Khuzestan Province. The research design for this study was a descriptive – survey study design. The population consisted of the members of 15 animal husbandry cooperatives in the Eastern part of Khuzestan Province (N=300).  At a 95 percent confidence level a sample size of 140 was needed to represent the population (Krejice and Morgan, 1970).  A random sample of members stratified proportionally by Province was generated. Data were collected using a questionnaire as the research instrument which its validity was confirmed by faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education at Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University.            its reliability was approved a by applying a  pilot study in Ghaletol village (α= 0.7- 0.9). The results showed that there was a positive and significant relationship between  number of livestock (livestock & dairy), number of cooperatives' members, political participation, motivation to joining the cooperative, rate of social relationships and number of participation in education - extension courses 99% confidence level with the social capital . Also, the number of household members had a significant relationship with social capital at the 95% confidence level. The findings of the stepwise discriminat analysis indicated that the rate of social relationships, political participation, motivation in joining the cooperative and the number of members in each cooperatives (representing 0.096, 0.031, 0.019 and 0.005) respectively, explained by the social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Animal Husbandry Cooperatives
  • Khuzestan Province
 
1. احمدی فیروزجانی، ع.، صدیقی، ح. و محمدی، م. (1385). مقایسه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی‌های تولید روستایی . فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  6(23)، 93-111.
2. ازکیا، م. و فیروزآبادی، ا. (1383). سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل‌های تولیدی (مطالعه موردی: حوزۀ آبخیز کرخه). مجله جامعه شناسی ایران، 5(4)، 57-73.
3. رستمی شهر بابکی، ح. (1388). تعاون و سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا.
4. رنجبر،ا. (1391). سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
5. صیدائی، ا.، احمدی شاپورآبادی، م. و معین آبادی، ح. (1388). دیباچه‌ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه‌های توسعه اجتماعی در ایران. مجله راهبرد، شمارة 19، 188-225.
6. مبشری، م. ( 1387). سرمایه اجتماعی چیست؟، عصر کیفیت. شماره 9 و 10، 50-51.
7. منتی زاده، م. و رضایی مقدم، ک. (1388). تقویت سرمایه اجتماعی راهبرد نوین ترویج کشاورزی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی. شیراز. 25 و 26 آذر ماه 1388.
8. منظور، د. و یادی‌پور، م. (1387). سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی. راهبرد، 11(4)، 140-162.
9. نجاتیان، ش. (1390). سنجش سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.
10. Agahi, H. & Karami, Sh. (2012). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research, 3(8), 4179 – 4188.
11. Glaeser, E. (2001). The formation of social capital, Canadian. Journal of Policy Research, 2(1), 34 – 40.
12. Harper, R., & Kelly, M. (2003). Measuring social capital in the United Kingdom. Office for National Statistics, December 2003. Retrieved from http: //www. statistics. gov. uk/socialcapital.
13. Krishna, A. & Uphoff, N. (2002). Mapping and measuring social capital through assessment of collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India. Published in Grootaert, C., and. Bastelaer,T. (2002). The Role of Social Capital in Development, Cambridge Univ. Press.
14. Offe, C., & Fuchs, S. (2002). A decline of social capital? The german ase, Published in Putnam, R., D., (2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press.
15. Sabatini, F. (2009). Social capital as social networks: A new framework for measurement and an empirical analysis of its determinants and consequences. The Journal of SocioEconomics, 38, 429-442.
16. Tavakoli, M., Heydari, A., & Shahmoradi, L. (2011). Analysis of the situation of social capital resources in rural development: A case study of the central city of Nor Abad Mamsani, Iran. Journal of Geography and Regional Planning, 4(10),  578- 585. Retrieved   18 September 2011 from http://www.academicjournals. org/JGRP.
17. Torfi, A., Kalantari, K.H., & Mohamadi, Y. (2011). Effective components on social capital in rural production cooperatives in Koohdasht County of Lorestan Province.  Journal of Agricultural Research, 6(24), 5512-5519.
18. World Bank (2011). Social Capital Website. Retrieved from  http://www. worldbank.org/poverty/scapital/index.htm.
19. Yokoyama, S., & Kasim All., A. (2006). Social capital and farmer welfare in Malaysia. International Association of Agricultural Economists Conference. Gold Coast. Australia. August 12-18, 2006.