عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان است. این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای است که به منظور بررسی روایی آن در اختیار صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش‌نامه و سپس محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (86/0-69/0a=) تأیید شد. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل 1372 نفر از اعضای شرکت تعاونی‌های روستایی زنان استان مازندران در سال 1392 بوده است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 300 نفر از این جامعه، به عنوان نمونه، به کمک روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی انتخاب شدند و در نهایت، 267 پرسش‌نامه تحلیل شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که از دیدگاه اکثریت پاسخگویان، میزان توسعة کارآفرینی در تعاونی‌های روستایی زنان روستایی استان مازندران در سطح خوب بوده است. نتایج یافته‌های تحلیلی نیز نمایان ساخت که رابطة مثبت و معنی داری بین عوامل پیش‌برندة توسعة کارآفرینی و میزان توسعة کارآفرینی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه هم نشان داد که متغیرهای عوامل شخصیتی و آموزشیِ پیش‌برندة توسعة کارآفرینی 40/18 درصد از تغییرات میزان توسعة کارآفرینی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Entrepreneurship Development in Women’s Rural Cooperatives in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • S.H Zarei Pahnecoulai 1
  • Amir Ahmadpour 2
  • Mahdi Charmchian Langerodi 2
1 Former Master Student of Agricultural Extension & Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

The primary purpose of this research was to examine factors affecting  entrepreneurship development in women rural cooperatives in Mazandaran Province. The research design for this study was descriptive-correlational method. The research Instrument used was a questionnaire. Validity was established by a panel of experts.  A pilot test was conducted with 30 subjects. Cronbach alpha coefficient was calculated for different parts of the instrument ranging from 0.69 to 0.86. The population was all women that were members of rural cooperatives in Mazandaran province (N=1372). According to Krejcie & Morgan’ Table, (n=300) respondents were chosen as sample by using stratified sampling and finally 267 questionnaires were gathered and analyzed. The majority of rural women stated that the level of entrepreneurship development was appropriate. The inferential statistical results showed that there was a positive relationship between factors driving entrepreneurship development and the level of entrepreneurship development. The multiple regression showed that personality and educational factors can estimate 18.40 % of variation of entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Rural Cooperatives
  • Rural Women
  • Mazandaran Province
 
1. ابراهیمی، ص. (1384). نقش تعاونی زنان روستایی در توسعه. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سال اول، شماره 8.
 2. اکبرپور دباغی، ف. (1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی. ماهنامه تعاون، 20 (207-208)، 111-141.
3. انصاری، م.، احمد پور داریانی ، م. و بهروزآذر، ز. (1389). ویژگیهای فردی اثر گذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در مؤسسه­های خیریه استان تهران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 8: 37-64.
4. ایمنی، س. (1387). آسیب­شناسی تعاونیهای کارآفرین زنان روستایی. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تعاون و کارآفرینی. وزارت تعاون. مهر 1387، تهران.
5. جهانبانی بشاره، م.، مقصودی، ط. و سلمانزاده توتونچی، س. (1390). بررسی تحلیلی راهبردهای توسعه کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی . مجموعه مقالات نخستین همایش کنفرانس بین المللی ظرفیت­های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. وزارت تعاون. فروردین 1390. کیش.
6. حیدرقلی زاده ، م. (1390). تعاون وتعاون گرائی با مروری بر تجارب ایران وجهان. تهران: نشر نگارش شرق.
7. خداشناس گل افشانی، م. (1389). بررسی میزان موفقیت کارآفرینی گروهی و عوامل مؤثر بر آن و ارایه راهکارهایی برای افزایش کارآفرینی در بخش تعاون استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ساری.
8. دنیایی، ح. ( 1389 ). بررسی راهکارهای تقویت کارآفرینی در تعاونی های تولید بخش کشاورزی استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة توریج و آموزش کشاورزی. دانشگاه آزاد ابهر.
9. رحیمی، ش. (1387). تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان. مجموعه مقالات نخستینهمایش تعاون و کارآفرینی، وزارت تعاون. مهر 1387. تهران.
10. رضوی، س. م .(1387)، دایره المعارف کارآفرینی. تهران: نشر هم پا.
11. زمانی، م. و جان نثاری، ا. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­ها. ماهنامه کارآفرین ناب، 2(12)، 30.
12. شعبان پور، غ. (1386). بخش تعاون ایران اشتغال و کار آفرینی . فصلنامه رویش، 5(19)،13.
13. عمرانی، ز.، حقیقی کفاش، م. و مظلومی، ن. (1389). اولویت بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی . فصلنامه توسعه کار آفرینی، 2(8)، 11-36.
14. قاسم لونیا، ن. (1389). جایگاه آموزش کشاورزی در بخش کارآفرینی بخش کشاورزی. ماهنامه دهاتی، 7(80)، 23-28 .
15. قنبری، م.، ابراهیم زاده ، ع. و قاسمی، ب. (1379) . نهضت تعاونی در ایران. تهران: نشر پایگان.
16. ملک پور، ح. (1387). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش تعاون استان چهار محال و بختیاری .تهران: وزارت تعاون. کارنامة پژوهشی در سال 1387.
17. میرک زاده، ع. و غیاثوند غیاثی، ف. (1390). اولویت بندی عوامل مؤثر برتوسعه اشتغال در تعاونی­های تولیدی کشاورزی استان کرمانشاه. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی
ظرفیت­های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. وزارت تعاون. فروردین 1390. تهران
18. هرندی زاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشتة ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
19. Freytag, A., & Thurik. R.(2006). Entrepreneurship and its determinants in a cross-country setting. Journal of Evolutionary Economics, 17(2), 117–131.
20. Ghiasvand Ghiasy, F., Hosseini, S. J. F., Malek Mohammadi, I., &  Hosseini, S. M. (2009). Factors influencing the entrepreneurship Iran agricultural cooperatives. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (2), 1170-1174.
21. Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
22 Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6 (6), 61-75
23. Maghsoudi, T., & Davodi, H. (2011). Entrepreneurship development strategies in agriculture cooperatives in Iran. Ammerican-Eurasian J. Agric.& Environ. Sci. 10 (2), 283-289.