تحلیل نقش سرمایة‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی نقش سرمایة اجتماعی در وضعیت عملکرد غیرمالی تعاونی‌های تولیدی زراعی استان خوزستان می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علّی ـ ارتباطی و به صورت میدانی انجام شده ‌است. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 3273 نفر از اعضای تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان بود که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 203 نفر برآورد شد. داده‌ها و اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و روایی محتوایی پرسش‌نامه با کسب نظر متخصصان و استادان و پس از اعمال اصلاحات لازم و آزمون مقدماتی و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ  (79/0) تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار  19SPSS  استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبة ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی شامل آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت ‌اجتماعی، کل سرمایة‌ اجتماعی ‌با عملکرد غیرمالی شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی استان خوزستان در سطح 99 درصد اطمینان‌ رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهایِ مستقل،  که در متغیر وابستة تحقیق یعنی عملکرد غیرمالی تأثیر معنی‌دار داشتند، 3 متغیر مستقلِ مشارکت‌ اجتماعی، آگاهی ‌اجتماعی و اعتماد اجتماعی مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر متغیر وابستة تحقیق بودند به طوری که 5/58 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین ‌کردند. در این میان، متغیر مستقل مشارکت‌ اجتماعی در عملکرد غیرمالی  شرکت‌های تعاونی تولیدی زراعی دارای بیشترین نقش بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Regarding the Role of Social Capital in Performance of Non-Financial Farming Production Cooperatives in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Alizadeh 1
  • A.R Ommani 2
1 Former Master Student, Department of Agricultural Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The objective of this study was to analyze non-financial farming production cooperatives and the role of social capital in Khuzestan province. This research was an applied type study and causal relationship method was used. The population  (N=3273) included  members of farming production cooperatives in Khuzestan Province. Sample size (n=203) was determined by using Cochran formula. Content  and face validity of the questionnaire obtained by a panel of experts consisting of faculty members and cooperative specialists. A pilot test was conducted.  Questionnaire reliability was estimated by calculating Cronbach’s alpha.  Reliability for the overall instrument was estimated at 0.72. For data analysis SPSS 19 software was used. Results of Spearman correlation coefficients showed that there was a significant difference between social awareness, social trust, social cohesion, social participation, total social capital, and the performance of farming production cooperatives in Khuzestan province (modern management indicators ) at the 99% level of confidence. The results of the regression analysis indicated that the three independent variables, social participation, social awareness, and social trust determined 58.5 percent of the variations in the dependent variable explained. Independent variable of social participation had the most significant role regarding the cooperative performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • performance
  • farming production cooperatives
  • Khuzestan Province
 
1. اختر محققی. م. (1385). سرمایه اجتماعی. تهران: نشر مؤلف.
2. ترابی، پ.، حیدری، ع. و قلی نیا، ج.(1389). بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های سرمایه ­اجتماعی در عملکرد شرکت­های تعاونی دام و طیور در شهرستان مشهد. نشریه تعاون، 21(2)،1-20.
3. حدادپور، ک. (1391). تعاون و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور. بازیابی شده در تاریخ 15/7/92 از وبگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز.
4. رحمانی، ر. و نجفی، ب.(1390). بررسی ­همبستگی ­سرمایۀ اجتماعی و رفاه­ تولیدکنندگان روستایی و عشایری در استان فارس. فصلنامه رفاه اجتماعی، 11(42)، 153 - 172.
5. سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س­. (1386). آسیب­شناسی تعاونی­های تولید کشاورزی ـ مطالعه موردی استان همدان­، شهرستان کبودر آهنگ. نشریه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه)، 18(277)،61-82.
6. شجری، ش. (1382). ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی در استان فارس، چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. انجمن اقتصاد کشاورزی ایران. دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران. کرج.
7. شعبانعلی‌فمی،ح.، خانی، ف.، چوبچیان، ش. و رستمی، ف. (1387). تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونیهای زنان درایران. پژوهشهای جغرافیای انسانی، 4(66)،117.
8. .ﻗﺎﺳﻤﻲ، و.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ر. و رﺑﻴﻌـﻲ، ک. (1386). ﺳـﻄﺢﺑﻨـﺪی ﺳـﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن.  فصلنامه رﻓـﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 6(23)، 225-246. 
9. ﻛﻠﻤﻦ، ج. (۱۳۷۷). ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ترجمه صبوری. تهران: نشر نی.
10. لطیفیان،ا.(1385). بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزان استان خراسان بزرگ. دو ماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، 13 (20)، 61-84.
11. مهاجرانی­، م.  و  عسگری­،­ ج . (1384­). تحولات تعاون درایران : گذشته، حال و آینده. تهران:  انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستایی.
12. Barr, A. (2000). Social capital and technical in formation flows in the Ghanaian manufacturing sector. Oxford Economic Papers, 52: 539.
13. Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V. N., Woolcick, M., & Nyhan-Jones, V. (2004). Measuring social capital an integrated Questionnaire. World Bank Working Paper. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. Retrieved from http://www-wds.worldbank.org/external/default/ WDSContent Server/WDSP/IB/ 2004/03/23/000160016_20040323162541/ Rendered/ PDF/ 281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf
14. Yusuf, S. A.  (2008). Social capital and household welfare in Kwara state, Nigera. J. Hum. Ecol., 23(3), 219-229.
15. Zhang, L. (2007). Social capital accumulation, business governance, an enterprise performance: A structural-equation-model approach. Thesis (M.Phil.). Hong Kong University of Science and Technology, Appears in Collections: SOSC Master Theses. Retrieved from http://www.hdl.handle.net/ 1783.1/5566.