بررسی عملکرد بنگاه‌های کوچک زودبازده: تحلیلی جنسیتی از بخش کشاورزی استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده

هدف این تحقیق سنجش و ارزیابی تمایزات احتمالی موجود میان اهداف و عملکرد بنگاه‌های کوچک زودبازدة استان کرمان از حیث اشتغال به تفکیک جنسیت مجریان این بنگاه‌ها در بخش کشاورزی است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سالانه جمع‌آوری و برای تبیین تمایزات موجود نیز از روش آنالیز کوواریانس (ANCOVA) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین جنسیت مجریان بنگاه‌های کوچک زودبازده و عملکرد آن‌ها، از حیث ایجاد اشتغال، تمایزات چشمگیری دیده می‌شود. این در حالی است که تمایز معنی‌داری بین مجریان حقیقی و حقوقی و عملکرد بنگاه‌ها وجود داشته و در این میان، بنگاه‌های تعاونی در کاهش تفاوت عملکرد برحسب جنسیت مجریان موفق نبوده‌اند. از حیث سیاست‌گذاری، یافته‌های مذکور مبین قابلیت‌های ایجاد اشتغال توسط زنان در بخش کشاورزی بوده است و از این رو، سیاست‌های حمایتی را می‌توان با اطمینان بیشتری بر این گروه متمرکز کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of Small Quick-Turnover Firms: Gender Analysis of Agriculture Section in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asayesh 1
  • M.A Fayezpour 2
  • Shahram Golestani 3
1 Former Master Student, Department of Economics and Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Management and Accounting University of Yazd, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics and Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the differences between the purposes and performance of various small quick-turnover agricultural firms in regard to job creation as well as gender separation in Kerman Province. An ANCOVA statistical method was used to analyze the gender distinctiveness and present explanations. The research findings showed that there was a significant difference between the gender executives in small quick-turnover firms and their performance in terms of job creation. However, there were significant differences between natural and legal executives and performance of firms.  In the same path,  one obvious finding showed that cooperative firms had not been successful in their performance. In terms of policy analysis, the findings showed that women had the ability to create jobs in agriculture section. Hence, a  more focused, appropriate and supportive types of policies and procedures could surely bring about a higher confidence in this target group to perform their tasks and achieve their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Quick- Turnover Firms
  • Job Creation
  • Agriculture section
  • Kerman province
  • ANCOVA Method
 
1. آسایش، ف. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در بنگاه‌های زودبازده، مطالعه موردی استان کرمان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة علوم اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
2. فیض‌پور، م. و آسایش، ف. (1391). جنسیت و نقش آن در عملکرد بنگاه‌های کوچک و زودبازده در راستای حمایت از کار: تجارب بنگاه‌های کوچک و زودبازده صنایع تولیدی استان کرمان. همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خراسان شمالی.
3. فیض‌پور، م. و محمودی، و. (1386). ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه‌های تعاونی شواهدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه. نشریه مطالعات زنان، 5(2)، 33-54.
4. گجراتی، د. (1385). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمة ح. ابریشمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5.Bohren, O., & Strøm, R. Ø. (2007). Aligned, informed, and decisive: Characteristics of value creating boards. Norwegian School of Management. Oslo.21-60 . Retrieved from SSRN: http://www.ssrn.com/abstract=966407 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.966407.
6.Fairlie, R.W., & Robb, A.M. (2009). Gender differences in business performance: Evidence from the Characteristics of Business Owners survey. Small Business Economics, 33, 375–395.
7.Green, T. C., Jegadeesh, N., & Tang, Y. (2007). Gender and Job performance: Evidence from wall street. National Bureau of Economic Research. Working Paper, 12897. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w12897.
8.Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1996). Are women more risk averse?. Economic Inquiry, 36(4), 620-630.
9.Marinova, J., Plantenga, J., & Remery, C. (2010). Gender Diversity and Firm Performance: Evidence from Dutch and Danish Boardrooms. Tjalling C. Koopmans Institute. Discussion Paper Series.Utrecht School of Economics. Utrecht University, 10(30), 1-28. Retrived from http://www.uu.nl/rebo/ economic/dicussionpapers..
10.Otilia Driga, R. (2006). Gender and Performance in Spanish Firms. Research Project for Ph. D. Dissertation , Department oF Business Economics,Autonomous University of Barcelona.
11.Randoy, T., Thomsen, S., & Oxelheim, L. (2006). A nordic perspective on corporate board diversity. Nordic Innovation Centre. Oslo. Working Paper, 05030. Retrieved from http://www.nordicinnovation.net.
12.Smith, N., Smith, V., & Verner, M. (2005). Do women in top management affect firm performance? A panel study of 2,500 Danish Firms. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(7), 569–593.
13.Strelcova, J. (2004). Does gender matter? A comparative study of performance of American CEOs. The Leonard N. Stern School of Business. Glucksman Institute for Research in Securities Markets.